Археологічна мапа Подільської Губернії (1901). Текстова частина

Археологічна мапа Подільської Губернії (1901). Текстова частинаАрхеологічна карта Подільської Губернії описує сотні знахідок, зроблених переважно на території Хмельницької та Вінницької областей. Незважаючи на те, що матеріалу вже понад 100 років, джерело не тільки не застаріло, але навіть навпаки – примножило свою значущість, оскільки безліч пам’яток, описаних на його сторінках, у наші дні вже не існує. Таким чином, цілу низку відомостей з «Мапи» з упевненістю можна віднести до категорії унікальних, не кажучи вже про те, що зібрати багато сотень згадок про різні знахідки в одному місці – це вже подвиг.

Вступ

Вже минуло понад 100 років з часу опублікування в «Трудах ХІ Археологического съезда в Киеве» (1901 р.) доповіді Ю.Й. Сіцінського «Археологическая карта Подольской губернии». На основі матеріалів доповіді було опубліковано книгу з одноіменною назвою. В ній зафіксовано, підсумовано, систематизовано й подано короткий опис всіх пам’яток матеріальної і духовної культури доби первісного суспільства і раннього середньовіччя (стародавні стійбища, поселення, городища, вали, кургани, могильники, капища, скарби, предмети тощо), які буди виявлені під час археологічних розвідок, досліджень та випадкових знахідок у ХІХ столітті по всіх 12-ти повітах Подільської губернії, що нині охоплюють райони південно-західної Хмельниччини, всієї Вінничини й частково Одещини.
Підґрунтям для складання археологічної карти Поділля стали результати наукової подорожі видного українського вченого В.Б. Антоновича і його дружини — археолога К.Н. Мельник по середній течії р. Дністра від с.Жванця на Хмельниччині до с.Рашків тепер Ямпільського району на Вінничині, здійсненої влітку 1883 року за дорученням розпорядчого комітету VI археологічного з’їзду в Одесі. Під час обстеження лівого берега Дністра та його приток — Збруча, Жванчика, Смотрича, Студениці, Ушиці, Лядави вони зібрали відомості про 30 скельних печер Товтрового кряжу з слідами перебування давніх людей, зафіксували ряд поселень, городищ, курганів різних епох, звернули увагу на історичні місця: Бакоту, Лядаву, Бушу й ін. Уже наступного року відомий історик Поділля, ректор Подільської православної духовної семінарії М.В. Сімашкевич оприлюднив «Указатель историко-археологических достопримечательностей Подолии», який привернув увагу вчених і краєзнавців до вивчення старожитностей регіону і взяття їх на облік.
На кінець 90-х років ХІХ ст. у розпорядженні наукових товариств, музеїв, у відповідних публікаціях було накопичено стільки свідчень про старожитності давніх віків краю, що виникла нагальна потреба їх систематизувати в археологічну карту Поділля, яка полегшила б організацію дослідження зазначених пам’яток та їх збереження для прийдешніх поколінь.
За цю важливу справу взялися відомі дослідники краю секретар Подільського губернського статистичного комітету, дійсний член Московського археологічного товариства В.К.Гульдман (1853-1907) та один з керівників Подільського єпархіального історико-статистичного комітету, історик, археолог, етнограф, протоієрей Ю.Й. Сіцінський (1859-1937). Перший упродовж 1890-х років систематично публікував описи старожитностей в «Подольских губернских ведомостях» і видав їх окремою книгою «Памятники старины в Подолии. К составлению археологической карты» (1901). У цьому контексті В.К. Гульдман значно полегшив працю Ю.Й. Сіцінському по паспортизації давніх пам’яток краю і складанню під наставництвом В.Б.Антоновича наукової археологічної карти. Про важливість даного видання свідчить той факт, що до археологічної карти Ю.Й.Сіцінським було внесено відомості про 272 городищ, 3202 курганів, 67 знайдених скарбів та інших чисельних пам’яток стародавніх поселень, замчиськ, могильників, валів, монастириськ і храмів, валів, кам’яних, мідних, бронзових і залізних знарядь праці, зброї і т.п.
У збиранні відомостей про археологічні пам’ятки краю вченому допомагали жителі різних куточків Поділля. На основі анкет, складених Ю.Й. Сіцінським, і розісланих на місця, повідомлення про різні старожитності надходили до Кам’янця-Подільського. Значну допомогу вченому надали, зокрема, священики з різних повітів Подільської губернії, які через своїх прихожан дізнавались про ті чи інші археологічні знахідки.
Упродовж 100 років з дня виходу в світ «Археологической карты Подольской губернии» вона постійно перебуває у полі зору всіх, хто досліджує далеку минувшину нашого краю, постійно уточнюється і доповнюється новими знахідками та відкриттями пам’яток матеріальної та духовної культури. Значним внеском в оновлені археологічної карти для потреб сучасності стали результати стаціонарних досліджень, які здійснили Ю.Й. Сіцінський, М.Я. Рудинський, В.О. Геренович (30-ті рр.), академічна комплексна Середньодністровська експедиція у складі палеолітичного, трипільського і слов’янського загонів під керівництвом С.М.Бібікова, М.Я. Рудинського, П.І. Борисковського, М.О.Тиханової, Т.С. Пассек, М.І. Артамонова (1945 — початок 60 -х рр.), експедиція державного, нині національного історичного музею України під керівництвом Т.Г. Мовши (1960-1971 рр.), Середньодністрянська експедиція Інституту археології АН України під керівництвом С.М. Бібікова, В.Г. Збеновича, М.П. Кучери (з 1964 — 80-ті рр.), археологічні експедиції Кам’янець-Подільського та Вінницького державних педагогічних інститутів, тепер університетів під керівництвом І.С. Винокура, І.І. Зайця, П.І. Хавлюка (з 1963 р. і по даний час) й інших науково-дослідних установ і вузів Києва, Львова, музеїв регіону. Важливим підсумком цих досліджень, які значно доповнили археологічну карту Ю.Й. Сіцінського, стало видання у 1984 році І.С. Винокуром, А.Ф. Гуцалом, В.І.Якубовським та іншими авторами «Довідника з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області». Однак на початку ХХІ ст. помітно, що нині потребує значного доповнення новими відкриттями і дана книга.
Отже, поки є історичний інтерес до вивчення минувшини краю, до тих пір буде динамічно кількісно і якісно удосконалюватися археологічна карта, яка буде виступати мірилом наукового досягнення в дослідженні давніх віків, слугувати своєрідним компасом для праці археолога на далеку перспективу. Однак, яких би успіхів наші сучасники не досягли б у пізнанні глибинної історії Поділля, підґрунтям і опорою їх досліджень назавжди залишиться археологічна карта Ю.Й. Сіцінського. Тим паче, що переважна більшість зазначених на його карті пам’яток давнини, ще й досі очікує свого дослідника, потребує охорони від усяких пограбувань і знищень.
Оскільки археологічна карта Ю.Й. Сіцінського дотепер зберегла свою наукову актуальність і практичне значення, стала раритетом й мало доступна для пересічного науковця й краєзнавця, то повстало питання її перевидання для потреб загального використовування. Ми завдячуємо у цій справі ініціативі й наполегливості молодого науковця Олександра Баженова з Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, який здійснив підготовку і реалізував репринтне видання праці Ю.Й. Сіцінського, котре зберігає нинішнім читачам манеру, стиль і дух, притаманні епосі її створення на рубежі ХІХ-ХХ століть.

І.С. Винокур

Археологическая карта Подольской губерніи.
E. Сецинскій.
Предлагаемая археологическая карта Подольской губерніи составлена по образцу изданной Императорскимъ Московскимъ Археологическимъ Обществомъ въ 1895 году «Археологической карты Кіевской губерніи» проф. B.Б. Антоновича.
Источники, послужившіе для составленія карты Подоліи, были, главнымъ образомъ, следующіе:
1) Напечатанныя сочиненія.
Армашевскій и Антоновичъ. Публичныя лекціи пo геологіи и исторіи Кіева. Кіевъ 1897.
Археологическія Известія и Заметки. Изд. Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества, 1893-1899.
Biblioteka Warszawska, 1872.
Бобринскій, гр. Курганы и случайныя археологическія находки близъ местечка Смелы. С.-Пб. 1887.
Wiadomosci numizmatyczno-archeologiczne. Warsz. 1891 — 1897.
Виленскій «Археографическій Сборникъ». 1-й т. Вильно 1867.
Гульдманъ. Памятники старины Подоліи (отд. отт. изъ Под. Губ. Вед. 1895 и 1900 гг.).
Groza. Opisanie mogil i innych starozytnosci powiatu Machnowieckiego gubernii Kijowskiej (журн. «Ateneum» 1845).
Данилевичъ. Монетные клады мюнцъ-кабинета университета св. Владимира («Унив. Извеcтiя» 1892).
Древности. — Труды Московскаго Археологическаго Общества, т. XV. Москва 1894.
Записки Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, т. VIII, вып. 1-2. С.-Пб. 1896; — т. XI, вып. 1-2, С.-Пб. 1899.
Zapiski numizmatyczne (журналъ). Krakow 1885-1888.
Zbior wiadomosci do antropologyi krajowcy, т. XIII, XIV, XVII. Krakow.
Известія Императорскаго Археологическаго Общества, т. IV. С.-Пб.
Кіевская Старина. 1882-1900.
Кіевское Слово (газета) разн. год.
Кіевскій Телеграфъ 1876.
Krаszewski. Sztuka u Slowian. Вильно. 1860.
Marczynski. Statystyka gubernii Podolskiey. Wilno 1820-1823.
Нидерле. Человечество въ доисторическія времена. С.-Пб. 1898.
Отчеты Императорской Археологической Комиссіи за 1893-1895 гг. С.-Пб.
Отчеты Церковно-Археологическаго Общества при Кіевской дух. академіи.
Pamietnik fizijograficzny, т. IX.
Подолія. — Историческое описаніе. Изд. П. Батюшкова. С.-Пб. 1891.
Подольскія Губернскія Ведомости.
Подольскія Епархіальныя Ведомости.
Potoсki, Jean. Histoire ancienne du gouvernement de Podolie, St. Petersbourg 1805
Przezdiecki. Podole, Wolyn, Ukraina. Wilno 1841.
Rzacsynski. Actuarium historiae naturalis regni Poloniae magnique ducatus Lithuaniae 1742.
Самоквасовъ. Вещественные памятники древности въ пределахъ Малороссіи (Проток. Антропологической выставки 1879 г.). — Археологическое богатство Малороссіи («Живописная Pocciя», изд. Вольфа, т. V, ч. 1. С.-Пб. 1897).
Сборникъ сведеній o Подольской губерніи, вып. III. Каменецъ-Под. 1884.
Cимашкевичъ. Историко-географическій и этнографическій очеркъ Подоліи. Каменецъ-Под. 1875-1876.
Slownik geograficzny krolewstwa Polskiego i innych krajow slowianskich. Warszawa 1880-1897.
Starozytna Polska, Balinskiego i Lipinskiego. Warsz. 1845.
Cтpашкевичъ. Клады, разсмотренные въ мюнцъ-кабинете университета св. Владимира съ 1835 по 1866 г. Кіевъ 1866.
Cецинскiй. Матеріалы для исторіи монастырей Подольской епархіи. Каменецъ-Под. 1891 (изъ Тр. Ком., в. V).
Труды VI Археологическаго Съезда въ Одессе (Антоновичъ. O скальныхъ пещерахъ на берегу Днестра въ Подольской губерніи; Мельникъ. Следы мегалитическихъ сооруженій въ некоторыхъ местностяхъ южной Россіи). Одесса 1886.
Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго Комитета, вып. I-IX. Каменецъ-Под. 1876-1900.
Гр. А. С. Уваровъ. Археологія Россіи. Москва 1881.
2) Рукописные матеріалы.
Археологическія заметки профессора В.Б. Антоновича.
Донесенія волостей o сохранившихся памятникахъ древности, собранныя Центральнымъ статистическимъ Комитетомъ въ 1873 г., — по заметкамъ В.Б. Антоновича. (Сводъ техъ донесеній напечатанъ въ VIII т. «3aпиcoкъ» Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества).
Сообщенія причтовъ церквей Подольской епархій местному Историко-статистическому Комитету въ 1868-1872 гг. (въ виде описаній приходовъ) и 1890-1892 гг. (въ виде ответовъ на вопросы).
Сообщенія священниковъ на спеціальные запросы составителя.
Случайные дела и документы, напр. дедо Подольскаго губернскаго правленія о древностяхъ Подольской губерній, 1879 г. № 7 (по строит. отд.), церковныя летописи и др.
Заметки составителя, сделанныя во время посещеній разныхъ местностей Подоліи.
3) Коллекціи предметовъ древности.
Музей древностей университета св. Владимира.
Музей Церковно-археологическаго Общества при Кіевской духовной академій.
Музей Краковской академій.
Древнехранилище Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго Комитета въ Каменце-Подольскомъ.
Коллекція проф. В.Б. Антоновича, въ Кіеве.
Коллекція E. H. Мельникъ, въ Кіеве.
Коллекція г. Пулавскаго, въ с. Завадницахъ Каменецкаго уезда.
Коллекція г. Червинскаго, въ Тадеевке Сквирскаго уезда Кіевской губ.
Коллекція г. Кундеревича, въ Кіеве.
Коллекція г. Карашевича, въ с. Грушке Ушицкаго уезда.
Коллекція г. Зборовскаго, въ Криничкахъ Балтскаго уезда.
Коллекція Г.А. Венгрженовскаго, въ г. Гайсине Под. губ.
и некотор. др.
Во многихъ случаяхъ составитель пользовался указаніями и сообщеніями профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича, за что приноситъ ему глубокую благодарность.

Проскуровскій уездъ.

1. Бассейнъ рч. Збруча,
притока Днестра, по границе съ Австріей.

Выдава, с. при рч. Болванце, впадающемъ въ Збручъ. Съ ю.-в. стороны села въ лесу высокій курганъ, называемый Осіяновою горою. Несколько далее за лесомъ на поле также большая могила, на которой раньше стоялъ крестъ. По пpeдaнiю, здесь было село, жители коего убиты татарами и погребены въ этой могиле.
Въ 1871 г. у села въ земле найденъ чугунный колоколъ весомъ около 2 1/2 пуд.

Бруневка и Сарновъ, сс. при рч. Болванце, ниже Выдавы. Местность между этими селами — Бруневкою и Сарновомъ, называемая Волощиною, а также помещичья усадьба посдедняго села покрыты буграми. Здесь, какъ говоритъ народъ, былъ городъ Бpyлoвъ, и тамъ, где теперь усадьба помещика с. Сарнова, была крепость города. Къ в. отъ с. Бруневки есть плотина, называемая Гетманщиною; плотина этa, какъ говорятъ, высыпана для военныхъ целей гетманомъ Синявскимъ.
Въ 3 верст. отъ Бруневки находится лощина, называемая Зеленою. Здесь, по преданію, было село Зеленая.

Заіончки, с. на Збруче. Въ 3 верст. отъ села къ ю.-в. курганъ на ровномъ поле, вышиной более сажени, въ окружности 18 саж. сохранился вполне.

Соломна. Въ 1 1/2 в. отъ села къ ю.-в. на поле, въ уро-чище Дебpы курганъ, вышиною 2, а въ окружности 44 caж., вершина его плоская; курганъ сохранился вполне.

Липовка. Въ 3 верст. отъ села на в., на урочище Баранщина, по преданію, было село. Здесь теперь пахотное поле; при вспашке часто показываются чepeпья, a летъ 10 тому назадъ выпаханъ былъ человеческій черепъ.

Бубновка Малая. На помещичьей земле, въ урочище Могилка — курганъ.
Куравка. Курганъ въ урочище Зрубъ, въ помещичьемъ лесу, въ 50 шагахъ отъ дороги, идущей изъ д. Заіончекъ въ м. Сатановъ.

Мартынковцы. 3 кургана на крестьянскихъ поляхъ. Изъ нихъ одинъ въ 30 шагахъ отъ дороги, идущей изъ с. Мартынковецъ въ м. Сатановъ, а остальные два — въ 100 шагахъ отъ дopoги, идущей изъ с. Гречанной въ м. Сатановъ; одинъ изъ последнихъ какъ будто разрытъ.

Сатановъ. Съ с.-в. стороны местечка на высокой горе надъ рч. Збручемъ возвышаются остатки бывшаго здесь замка. Местность эта, называемая Замчыськомъ, занимаетъ около десятины. Замокъ, какъ видно, имелъ форму пятиугольника. Со стороны Збруча и съ некоторыхъ другихъ сторонъ сохранились еще стены съ полуразрушенными башнями. Высота стенъ въ некоторыхъ местахъ достигаетъ 5 саж. при толщине въ 3 арш. Въездъ въ замокъ былъ устроенъ со стороны местечка черезъ каменный, на аркахъ, мостъ, отчасти сохранившійся поныне. Кругомъ стенъ внутри зeмляныe вaлы, подъ которыми есть погреба; входы въ нихъ сделаны изъ башенъ. Ныне замчище это занято подъ новоустроенный (въ 1899г.) сахарный заводъ. — Кругомъ местечка некогда были также стены; следы ихъ еще кой-где сохранились. Съ ю.-з. стороны местечка сохранилась бaшня, чрезъ которую были устроены главныя въездныя ворота.
Въ 3 верст. отъ приселка Спасовка, къ югу, расположено 7 кургановъ.
Въ 3 верст. отъ мест., въ Сатановскомъ мoнacтыpе, у подножія скалы, на которой выстроены монастырскія здaнiя, находится несколько скальныхъ пещеръ со следами искуственной отделки.
Отъ Сатанова по направленію къ с. Верховцамъ, съ с.-з. на ю.-в. идетъ земляной валъ, называемый часто Tpаяновымъ.
Въ 1890 г. при вспашке земли на помещичьемъ поле найденъ кладъ съ 163 сер. польскими монетами (Имп. Археологическая Комиссія, куда посланъ былъ этотъ кладъ, не признала за нимъ нумизматическаго интереса и возвратила его нашедшему местному жителю).

Кренциловъ, д. надъ Збручемъ, возле м. Сатанова. Около 1886 г. найденъ хорошо отделанный каменный топоръ серо-зеленаго цвета (дл. 10 1/2 стм., шир. 5, толщ. 3).

Иванковцы Сатановскіе. По дороге въ Голенищевъ, въ лесу надъ рч. Збручемъ, по скату горы, въ местности, называемой Замчысько или Княже Замчысько, находится городище, занимающее около десятины земли; ширина городища 360, а въ окружности 1039 шаговъ. Форма кpyгooбpaзнaя, поверхность холмистая, поросшая лесомъ; кругомъ городище обведено валомъ и рвомъ, высота вала въ некоторыхъ местахъ достигаетъ саженей 5. Въездъ съ с.; невдалеке отъ въезда обильный источникъ, извергающій чистую воду изъ-подъ камня.
У источника несколько большихъ камней, на которыхъ видны чашкообразныя углубленія.
Народъ говоритъ, что это следы лапъ діавола, уходившаго отъ преследованія ангела. Вблизи Замчыська къ с. конусообразная гора, называемая Звенигородъ; у этой горы былъ, по народному преданію, гopoдъ, который провалился подъ землю, и теперь въ праздникъ Пасхи, если приложить ухо къ зeмле, можно услыхать звонъ колоколовъ. Отъ этой горы по направленію къ речке Збручу лугъ носитъ названіе Дивыче. Здесь, по народному сказанію, былъ замокъ какой-то княжны, которая затемъ устроила тамъ монастырь.
Въ 3 верст. отъ села съ ю.-з. большой курганъ.

Бассейнъ рч. Смотрича
(верховья).

Немиринцы. 3 кургана: два большихъ и одннъ малый. Два изъ нихъ въ самомъ селе на возвышенномъ меcте, а третій въ 4 в. отъ села на поле, близъ Немиринецкой корчмы.

Кумановъ. Въ селе возле костела валъ; здесь, по на-родному сказанію, былъ какой-то замокъ.

Pайковцы. Въ 1886 году на земле местнаго владельца Скибневскаго найденъ кладъ изъ 1004 сер. монетъ; изъ нихъ 40 взяты Императорской Археологической Комиссіей.

Фeльштинъ, м. Въ смежности съ торговой частью меcтечкa, на возвышенномъ месте, на земле причта местнаго костела городище. Длина городища 96, ширина 64, а въ окружности 326 саж. Форма его четырехугольная. Поверхность площади ровная, занятая частью жилыми постройками, частью садомъ и огородомъ. Городище окружено полуразрушившимся валомъ, длиною въ 310, а шириною въ 2 саж. Валъ поврежденъ добывателями глины и песку. Съ ю. городище защищено спускомъ горы, на которой оно помещено. Въезды съ в. и з. По преданію здесь былъ замокъ владельцевъ м. Фельштина.
Въ версте отъ Фельштина на ю.-з., по дороге въ с. Хмелевку, на крестьянскомъ поле курганъ, занимающій господствующее положеніе въ той местности.
Наследники землевладельца Мих. Зеленевскаго (умер 1889 г.) хранятъ коллекцію его нумизматическую; число монетъ и медалей простирается до 4400 шт., въ томъ чпсле 345 золотыхъ и 3402 серебряныхъ.

Доброгорща. При селе, на помещичьемъ пахатномъ поле курганъ; раскопанъ.

Гeлeтинцы. Въ 3 верст. отъ села на возвышенномъ поле курганъ.

Xмeлевка. На с. отъ ceлa, по дороге въ с. Доброгорщу два кургана на помещичьемъ поле; распаханы.

Остапковцы. Въ 1894 г. найденъ кладъ, состоявшій изъ 153 монетъ: полтораковъ и шеляговъ польскихъ, прусскихъ, шведскихъ и рижскихъ первой половины XVIII ст.
Въ версте отъ села къ ю., на правомъ берегу рч. Смотрича, въ местности, называемой Камлай, въ лесу находится городище, называемое народомъ Замчысько. Помещается оно на холме имеетъ овальную форму, окружено громаднымъ валомъ и занимаетъ около десятины пространства. По склонамъ холма съ двухъ противоположныхъ сторонъ городища находятся два очень глубокіе рва, идущіе параллельно валу: одинъ глубиною почти въ десять саженъ, а другой, находящійся у самаго подножія холма, глубже перваго. По бокамъ горы видна дорога, которая вела на верхъ. Городище покрыто густымъ лесомъ. Народъ гoвopитъ, что здесь жилъ какой-то народъ, который за грехи провалился въ землю со всеми постройками. Здесь, говорятъ, на Пасху слышенъ подземный звонъ колоколовъ. По народному сказанію, въ этомъ городище скрыто много бочекъ золота и оружія.
Въ окрестностяхъ села около 30 кургановъ.

Новосeлка, д. при Смотриче. Около версты отъ деревни на высокомъ месте курганъ — Могила; форма ея четырехугольная; въ длину имеетъ 7, въ ширину 5 саж. На вершине этой могилы есть впадина.

Бедриковцы, с. при Смотриче. Въ версте отъ с. на высокомъ месте два кургана. Форма ихъ четырехугольная; одинъ изъ нихъ имеетъ въ длину 7, въ ширину 6 саж.; другой длиною 9 ? и шириною 7 ? саж. Одинъ отъ другого на разстояніи 120 шаговъ; на вершине этихъ кургановъ есть впадины.
Находятъ въ окрестностяхъ Б. римскія монеты временъ Траяна.

Борщевка. Близъ села въ лесу валъ, именуемый Траяновымъ.

Кременна, на границе Камен. у. Въ 2 верст. отъ села, на границе земель сс. Кременной и Лисоводъ и м. Городка, проходитъ земляной насыпной валъ, называемый Траяновымъ. Начало вала у Caтaнoвa, Проскур. у.; далее онъ отъ Кременной идетъ къ ю.-в., къ Днестру и на юге Каменецкаго уезда особенно заметенъ у сс. Безносковецъ и Калиня.
Въ 1889 г. недалеко вала найденъ бронзовый шлемъ, кованый, съ гребнемъ, вышиною 34 стм. и въ окружности при основаній 67 стм. Верхъ остроконечный отломанъ.
Въ 1886 г. найденъ кладъ изъ серебряныхъ вещей XVI в. — ковшъ и др.
При селе 3 кургана. Изъ нихъ два въ 2 верст. отъ села на крестьянскихъ поляхъ; оба имеютъ въ длину по 12, а въ ширину по 8 саж. и распахиваются. Третій курганъ на 1/2 версты отъ Кременной.

Въ верховьяхъ рч. Ушицы
(въ ю.-в. углу уезда).

Сказинцы на границе Каменецкаго уезда. При селе, близъ дороги въ м. Солобковцы, возле корчмы, называемой Лапановкою, на ровномъ месте, на поле — 4 кургана. Въ самомъ селе есть земляные валы, называемые Батаpeя.

Жищинцы. Hа западной стороне села, на высокомъ месте — курганъ

Олексинецъ Польный. Среди села-городище. Здесь былъ некогда владельческій замокъ.

Томашовка, на рч. Ушице. Въ 1 1/2 верст. отъ села, на высокомъ месте, при дороге, ведущей изъ Ярмолинецъ въ Савинцы и называемой Tатарскiй шляхъ, курганъ, распахиваемый; при вспашке добываютъ камни.

Соколовка, при рч. Ушице, ниже Томашовки. Курганъ на поляхъ, со стороны Томашовки, на равнине.

Ярмолинцы. Въ местечке, около конной почты — валы и развалины. Одинъ валъ занятъ подъ огородъ. Здесь былъ замокъ Яpмoлинcкиxъ, владевшихъ местечкомъ въ XV-XVIII вв. Найдены три римскихъ монеты.
Д-ръ Э.А. Маріанскій имеетъ коллекціи монетъ и медалей (римскихъ и польскихъ) более 500 экз.

Буйволовцы. На с.-з. отъ села — селище, где, по преданію, было поселеніе, называвшееся Мытницей, жители коего вымерли отъ чумы.

Лeвковцы. 2 кургана на поляхъ. Въ 1892 году при окапываніи кладбища найденъ кладъ, состоявшій изъ 190 серебр. монетъ польскихъ, шведскихъ и браденбургскихъ XVI в.

Шаравка, м. Близъ костела уцелела часть вала отъ бывшихъ здесь укрепленій.

Летичевскій уездъ.

1. Бассеннъ р. Буга,
съ левой cтopoны, между Бугомъ и северной границей уезда.

Игнатовцы. 4 кургана на высокомъ месте; изъ нихъ 3 на поле и 1 на усадьбе крестьянъ Витючковъ.

Волосовцы. Пo дороге въ Меджибоджъ есть группа кургановъ.

Паньковцы. Въ селе возле церкви монастырище, где, по преданію, былъ монастырь, прекратившій свое существованіе вследствіе пожара.

Лисановцы. Небольшой курганъ при селе на ровномъ, высокомъ поле, на которомъ некогда, какъ разсказываютъ старожилы, былъ дубовый лесъ; курганъ распахивается.

Шрубковъ. У села 3 кургана разной величины; самый большій изъ нихъ имеетъ въ вышину до 3 саж.

Стуфчинцы. Недалеко отъ села, на западной стороне, возле леса — урочище, назыв. Гоpодыще; возле этого урочища долина, назыв. Cтуждолыною. Преданіе говоритъ, что въ этой долине первоначально было село Стуфчинцы. На Стуждолыне находятъ въ земле черепья, а на Городыще добываются следы погребовъ.

Шпичинцы. Въ двухъ верстахъ отъ села на крестьянскихъ поляхъ ceлищe, где, по преданію, было местечко Синковцы. Здесь часто выпахиваютъ куски кирпича и глин. посуды.

Тeрешовцы. Два городища. Одно, назыв. Замчище, возле села между садами, на возвышенномъ берегу ручья; окружность его 110 саж.; имеетъ форму правильнаго круга; поверхность площади ровная; она выше уровня окружающей местности въ иныхъ местахъ на ?, a въ иныхъ на 1 ? саж. Площадь занята частью огородомъ, а частью фруктовымъ садомъ. Внешнихъ укрепленій не сохранилось. Другое городище называется также Замчище въ версте отъ села, по дороге въ Бахматовцы, на ровномъ месте; окружность его 100 саж., имеетъ также форму правильнаго круга; площадь ровная, занята фруктовымъ садомъ; окружено co всехъ сторонъ валомъ шириною въ 3 саж. и рвомъ шириною въ 1 1/2 саж.; валъ съ южной стороны едва заметенъ; въездъ съ запада.

Пархомовцы. Въ двухъ верстахъ отъ села къ в., въ лесу, на высокомъ холме овальное городище, окруженное валами; внутри поверхность городища покрыта ямами.

Давидковцы. Въ 1883 г. найдена половина полированнаго каменнаго молота-топора (діоритъ).

2. На р. Буге.

Копыстынъ, c. справа Буга. Съ северо-восточной стороны усадьбы священической на острове Буга yрoчище, назыв. Замчысько. Здесь находятся огромные валы. Народъ говоритъ, что некогда на месте села Копыстына былъ городъ Капустынъ, и жители этого города укрывались въ Замчиську при набегахъ татаръ. Курганъ на поле.

Пироговцы, на левой стороне. Курганъ на поле.

Голосковъ, на правой стороне. 4 кypгaнa, изъ коихъ одинъ на берегу Буга, a остальные въ поле.

Копачевка, вблизи Буга, съ правой стороны. Курганъ въ лесу, на сенокосе.

Мeджибожъ на Буге. Сохранился каменный зaмoкъ, построенный Синявскими въ XVI в.; ныне занятъ инженернымъ ведомствомъ и называется дворцомъ.
Въ двухъ верстахъ отъ местечка, возле предм. Ставницы, ниже по теченію Буга, на полуострове, назыв. Раковецъ, — городище, где былъ по преданію, замокъ. Здесь видны канавы, валы и развалины строеній; длина городища 100, ширина 96 и окружность 280 шаговъ; форма четырехугольная. Поверхность площади неpoвнaя, поросшая кустами; посредине находится погребъ, входъ въ который заброшенъ камнями. Городище обведено рвомъ, въ которомъ постоянно вода; длина рва 240, ширина 30 шаг. Входъ съ в.
При предместье Ставнице городище-майданъ и 2 кургана.
Въ предместьяхъ Ставнице и Теребуховцахъ находятся два каменныхъ столба высотою 8 арш., толщиною 6 и 4 арш.; преданіе относитъ постройку ихъ ко времени турецкаго владычества въ Подоліи.

Горбасовъ на Бугу, возле Летичева. 2 могилы въ поле, на ровномъ месте. Могилы распахиваются, при чемъ почти ежегодно выпахиваютъ человеческія кости, а въ 40-хъ годахъ нашли здесь при раскопке ружье и пистолетъ.
Въ 1890 г. крестьяне выпахали на поле кладъ изъ 350 монетъ польскихъ Сигизмунда III, шведскихъ — Густава Адольфа и Христины и прусскихъ — Георга-Вильгельма.
Въ 1886 г. крестьяне выпахали 347 польскихъ и шведскихъ монетъ золотыхъ и серебряныхъ XVII стол.
По направленію къ c. Ивонинцамъ — ceлищe, где, по преданію, былъ городъ Орливъ Горбъ. Здесь находятъ черепья, куски железа.

Летичeвъ. Здесь былъ замокъ въ XVI-XVIII в. Место замка находится въ центре города недалеко отъ речки, где ныне устроенъ домъ для казначейства и помещается другой домъ старинной постройки, занятый подъ казармы. Судя по остаткамъ рвовъ, можно заключить, что замокъ имелъ форму неправильнаго пятиугольника, занималъ около ? дес. пространства. На южной стороне сохранилась ныне башенька.

Щедрова. Въ 1886 г. на поляхъ графа Норкова крестьяниномъ выкопанъ кладъ изъ 347 монетъ XVI-XVIII в. медныхъ шведскихъ, прусскихъ и др. (монеты, какъ не имеющія нумизматическаго интереса, переданы Имп. Арх. Комиссіею для сплава на монетный дворъ, находчику уплачено 3 р. 67 к.).

Поповцы. Около 1870 г. на урочище Баштанъ найдены два кремневые полированные топора. Въ 1870 году въ огороде найденъ глиняный кувшинъ и въ немъ 4 кварты мелкой монеты Яна Казимира.

Кудинка, на самой границе съ Литинскимъ уездомъ. Близъ села, при дороге въ Меджибожъ, на левомъ высо-комъ берегу р. Буга городище, назыв. Валы или Шанцы. Городище окружено четырьмя концентрическими валами и рвами — дугами, упирающимися въ Бугъ. Высота дуги крайняго вала около 70 саж., ширина по линіи берега Буга около 100 саж. — У городища находятъ глиняныя пряслицы, стеклянные браслеты, разноцветныя бусы и др. Это местоположеніе древняго летописнаго города Кудина.
За селомъ, на левомъ берегу Буга, на скале выбиты какія-то изображенія на подобіе креста, кадильницы, медвежьей лапы.

3. Съ правой стороны р. Буга, по речкамъ Волке, Згаре и Рове и ихъ притокамъ.

Корелевка на Волчке, притоке Волка. Была обширная ветвистая пещера.

Монастырекъ. Вблизи села, по преданію, былъ монастырь, именно въ томъ месте, где теперь находится старое, упраздненное кладбище.

Деражня Гатна, близъ Волка. Въ 1 версте отъ села на с.-з., въ лесу валы. Место это называется Замчысъкомъ. Народъ говоритъ, что тамъ былъ замокъ Буняка Солодываго.

Деражня, м. На с.-з. местечка возле церкви, на церковной усадьбе валъ, идущій прямой линіей на протяженіи более 10 саж.; высота его 2 ? саж., и возле него канава. Это, говорятъ, остатокъ вала, окружавшаго некогда местечко.

Росохи близъ Волка. 3 большихъ кургана на поле.

Снитовка, м. на рч. Волке. Въ 2 верстахъ отъ местечка, въ лесу, на левомъ берегу рч. Волка — урочище Манастырысъко. Здесь былъ въ XVI-XVII вв, и раньше православный монастырь.

Мазники на Poвке, притоке Рова. Найдены два полированныхъ каменныхъ топора: одинъ большій (длина 14 стм., шир. 5 ?), а другой меньшій (длина 8 стм., шир. 5) и ромбовидная железная стрелка.

Шелеховъ. На в. стороне Шелеховской слободки, на уроч. Горбы былъ монастырь (упомин. въ полов. XVIII в.).

Божиковцы. Найдены две серьги серебряныя въ виде звездъ, устроенныхъ изъ пирамидъ.
Въ 60-хъ годахъ найдено въ земле около церкви железное клепало въ виде дуги, длиною около 2 арш., толщиною около 2 вершк.

Женишковцы. На с.-з. отъ Ж., между этимъ селомъ и соседнимъ Гоголями, находится городище, наз. Замчысько. Примыкая къ крестьянскимъ усадьбамъ, оно расположено на холмистомъ склоне горы, распахиваемомъ ныне поде посевы. Раньше, летъ 15 тому назадъ, вся эта местность была покрыта лесомъ. Городище окружено валомъ въ виде неправильнаго круга. Окружность вала 550 саж. Поверхность городища покрыта впадинами. На с.-з. отъ вала, по направленію къ с. Гоголямъ, заметна на поле насыпь, какъ бы дорога. Отъ этой насыпи заметна также дорога къ з. городища, въ ущелье. Здесь, въ ущелье, родникъ.

Каричинцы. 3 кургана на поляхъ, въ 2 верст. отъ с., по дороге въ Баръ.

Варинка, д. при верх. p. Згара. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ 240 серебр. польскихъ и шведскихъ монетъ XVII ст.

Згарокъ. Въ версте отъ с., по направленію къ Домскимъ Каричинцамъ, — городище. Помещается на пoле, заним. до 7 дес.; форма кругообразная; площадь распахивается подъ посевы; кругомъ на валу и во рву въ два ряда деревья. Валъ и ровъ окружаютъ городище co всехъ сторонъ. Курганъ на поле близъ озера.

Козачки. 4 большихъ кургана въ 2 1/2 верст. отъ села въ леcy, на ровномъ месте.

Майданъ Старозакревскій. Въ 1/2 версте отъ села, по направленію къ Козачкамъ, — городище на высокомъ косогоре; площадь его около 1 дес.; форма кругообразная; занято еврейскимъ кладбищемъ; окружено валомъ высотой въ 5 саж. У села курганъ на низкомъ месте.

Волковинцы. Въ кутке Басси, при ручье Кожушкевичъ, впадающемъ въ Згаръ, находится городище, состоящее изъ двухъ земляныхъ вaлoвъ, верхняго и нижняго. Въ нижнемъ валу съ в. и з., съ двухъ противоположныхъ сторонъ, ворота. Городище состоитъ во владеніи шляхтичей Бассенко-Волковинскихъ и Терлецкихъ; въ последнее время владельцы стали eгo распахивать. Выпахиваются черепки. Здесь найдены римскія монеты. 2 кургана на высокомъ поле, по направленію къ Бугу; распаханы помещиками.

Майданъ Мордвинскій. При самой дороге, ведущей въ д. Старую Гуту, на возвышенномъ месте, близъ ручья, находится насыпь, занимающая пространство въ четверть десятины и состоящая изъ овраговъ.

Старая Гута. 6 могилъ; изъ нихъ 5 близъ деревни, на поляхъ, а одна на границе казеннаго леса и крестьянскихъ полей.

Вербка Казенная. На западной стороне села большой валъ. Народъ говоритъ, что валъ этотъ устроенъ для зaщиты отъ татаръ.

Майданъ Вербецкій. Въ центре деревни на берегу ручья Семчика находится насыпь съ плоской поверхностью, окружность ея почти въ 500 саж.; форма — круглая.

4. Пo речке Ушице (бассейнъ р. Днестра).

Загинцы. Въ 1 версте отъ села къ ю.-з. въ лесу городище. Занимаетъ высокую гору, господствующую надъ окрестностями верстъ на 10-12. Съ ю. и з. гора окружена долиной, где находится Тарахтіевскій прудъ.
Отъ вершины горы идутъ къ низу валы, которые образуютъ какъ бы дуги, упирающіяся въ долину. Co стороны c.-в. гора соединяется съ другой посредствомъ небольшой долины. Отъ этой горы черезъ долину къ ю.-з. идетъ валъ вдоль речки по откосу, по направленію къ c. Гримячке. Валъ тянется версты 2-3. Соседнее съ горой и валомъ пахотное поле называется у крестьянъ Городыще. Преданіе говоритъ о скрытыхъ здесь кладахъ, о бочкахъ золота, затопленныхъ въ пруде, о железныхъ дверяхъ въ валахъ, о подземныхъ ходахъ отсюда въ м. Зиньковъ и въ с. Сутковцы и т. п.
У владельца с. Загинецъ Б. Старжинскаго есть большая библіотека (16.000 томовъ), въ томъ числе много рукописей, старопечатныхъ книгъ и автографовъ, также собраніе картинъ, произведеній скульптуры и монетъ.

Сутковцы. Церковь-замокъ, построенная въ XV-XVI ст. Зданіе состоитъ изъ двухъ этажей: внизу — церковь, а вверху — башни съ бойницами.
На горе остатки бывшаго замка: две башни, рвы и валы. Замокъ представлялъ квадратъ, стороны коего по 80 шаговъ. По угламъ были башни. Изъ нихъ сохранились только две, a отъ третьей — нижній этажъ. Сохранившіяся башни пятиугольныя, причемъ одинъ уголъ, выступающій снаружи, — прямой. Замокъ былъ окруженъ стеной. Съ двухъ сторонъ — съ с. и ю. — съ наружной стороны стенъ — ровъ, съ двухъ другихъ — откосы горы.
Въ 1890 г. найденъ на замковой горе каменный полированный топорикъ серо-голубого цвета, дл. 10 1/2, шир. 4, толщ. 2 стм.

Мурованная Вербка. На южной стороне села видны следы старинныхъ укрепленій. Внутри укрепленій была церковь и костелъ. Изъ бывшихъ здесь башенъ священникъ въ 40-хъ годахъ устроилъ себе постройки. Колокольня устроена также изъ старой башни, бывшей на томъ укрепленіи.

Зиньковъ. Остатки замка на горе, построеннаго въ XV в. владельцемъ Одровонжомъ. Башни снесены около 1880 г., остались кой-где фундаменты. Замокъ занималъ правильный треугольникъ, стороны коего имели по 40 саж. По угламъ его были башни. Внизу замка костелъ 1450 г. и церковь Троицкая 1521 г.

Станиславовка. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ 207 медныхъ монетъ: польскихъ, прусскихъ и рижскихъ XVII в.

Литинскій уездъ.

1. Между Бугомъ и границей Волыни.

Пилява, при рч. Икве или Икаве, на границе Волынской губ. Въ самомъ местечке развалины каменнаго замка. Оне расположены среди поселенія, на возвышенномъ косогоре, надъ речкой Иквой. Замокъ занимаетъ четырехугольникъ, одна сторона коего имеетъ 13 саж. Съ западной стороны сохранились две пятиугольныя башни, соединенныя съ зданіемъ, въ средине коего ворота; здесь же ровъ до 5 саж. глубины; съ северной стороны стена высотою около 3 саж.; съ южной также сохранилась часть стены; съ четвертей восточной стороны стена разобрана.
Въ 3 верстахъ отъ м., ниже по теченію рч. Икавы, на левой стороне ея, по дороге въ Старую Синяву, — круглое городище. Длина кругомъ вала 55 саж.; длина площади 20 и ширина 15 саж.; поверхность площади ровная. Входа не заметно. Валы распахиваются.
Къ с. отъ Пилявы, по направленію къ Ильяшовке, есть въ поле курганъ, наз. могилка.
По направленію къ Староконстантинову, на опушке леса и границе пилявскихъ полей, большая насыпь, поросшая кустарникомъ; называется въ народе Брыкуля.
По пути къ Меджибожу два кургана, которые вместе съ местностью назыв. Ганживка. Тамъ же, но ближе къ Пилявке, — большой курганъ. Въ документахъ XVI в. здесь упоминаются сторожевыя могилы.

Иванковцы при р. Икаве. Въ 4 1/2 верст. отъ села, на правой стороне рч. Икавы, — городище. Форма кругообразная; длина городища 185, ширина 130 саж. Окружено тремя концентрическими валами и двумя глубокими рвами, въ 7 саж. глубины. Длина внутренняго вала 130 саж., наружнаго, упирающагося двумя концами въ берегъ реки, 185 саж.

Пилявка. Въ 3 в. отъ села въ лесу, на ровномъ месте, городище круглой формы; діаметръ eгo 75 саж., окружность 200 саж.; поверхность площади ровная, заросла лесомъ. Городище обведено рвомъ, длина коего 230 саж., ширина рва 1 1/2 саж.; въездъ съ в.
Другое городище въ самомъ селе на возвышенномъ месте, близъ дома помещика Дорожинскаго; оно круглой формы; діаметръ его около 200 саж. и окружность 500 саж.; поверхность ровная; обведено рвомъ, длина коего 550 саж.; ширина рва 11/2 саж. Въездъ съ с. У села 1 курганъ.

Синява Старая. При местечке 7 кургановъ, изъ коихъ четыре на крестьянскихъ поляхъ (на уроч. Кузьмичево 2 и уроч. Шпичаково 2) и три на земле помещика (близъ сахарнаго завода 2 и на уроч. Царовщина 1). Все эти курганы почти одинаковыхъ размеровъ: около 5-6 саж. въ діаметре.

Синява Новая. Въ 1884 г, въ двухъ верстахъ отъ села, въ углу речки Буга и Иквы, при планировке ската горы ладелецъ г. Горейко нашелъ 5 каменныхъ полированныхъ топоровъ, 2 метательныхъ камня, орнаментированные черепки горшковъ и одинь цельный горшокъ съ орнаментомъ, сделанный безъ колеса. Авторъ археологическаго обозренія въ Зап. И.Р.А.О., XI, 278, предполагаетъ, что это такъ называемое поле урнъ. Есть городище съ валами, где былъ замокъ до XVII в. Возле села 1 курганъ.

Чехи, на зап. отъ Нов. Синявы. За рекой на возвышеніи высокій курганъ.

Десеровка. Ha в. отъ села, при дороге изъ Ильяшовки въ Ст. Синяву, курганъ на поле. На другой стороне села, также на поле, другой курганъ.

Бабинъ. На поляхъ одинъ распаханный курганъ.

Адамполь. На крестьянскихъ поляхъ курганъ вышиною до 1 саж.

Спичинцы при рч. Гончарихе. Въ двухъ верст. отъ села, по дороге въ Новую Синяву, — курганъ.

Кумановцы. На вост. стороне села небольшая гора, наз. Васылыха; на южномъ склоне ея каменный крестъ. Здесь находятъ монеты серебряныя и медныя.

Терешполь. По Черному шляху — курганъ.

Бичева, с. на границе Волыни. На крестьянскихъ поляхъ два распаханныхъ кургана.

Березовка на гран. Волыни. 2 могилы; одна, Бурсукова могила, на ровномъ поле, при дороге, идущей изъ Староконстантинова въ Бердичевъ; другая, Комарова могила, на низкомъ месте близъ c. Бичевой. ІІо народнымъ разсказамъ, оба кургана раскапывалъ владелецъ села Целецкій и нашелъ въ нихъ сабли и по металлическому сундуку съ старинными деньгами. По другимъ сведеніямъ, въ Комаровой могиле, раскопанной въ 1830 г. помещикомъ Целецкимъ, найдено 2 каменныхъ полированныхъ молота.

Войтовцы. Курганъ на ровномъ месте, на Чорномъ шляху.

Мытникъ Великій. На земле крестьянки Закерничной следы кургана.

Кушелевка. На поле выораны крестьянами: австр. монеты 1572 г., медный крестикъ съ надписью, серебряный перстень съ гнездышками для камней, буса изъ горнаго хрусталя, разныя золотыя и серебр. украшенія. Кладъ найденъ въ 1870-хъ годахъ. На владельческомъ поле 2 кургана.

Торчинъ при рч. Сниводе. Близъ села городище подъ названіемъ Замчисъко. Народъ говоритъ o существующихъ будто здесь подземныхъ железныхъ дверяхъ и т. п. По преданію, с. Торчинъ было когда-то городомъ.

Мытинцы. Одинъ курганъ у села.

Рыбчинцы. 2 кургана около кладбища.

Сальница, Въ XVI-XVIII вв. здесь былъ замокъ, на месте котораго сохранилось городище.

Морозовка близъ Уланова. 1 курганъ.

Улановъ, м. нар. Сниводе. Надъ рекой, въ черте местечка четырехугольное городище, на возвышенномъ берегу речки. Уцелелъ подвальный этажъ бывшаго здесь каменнаго замка. Называется Замковыще; состоитъ изъ двухъ площадей, разделенныхъ дорогой, идущей на Замковыще; одна изъ площадей имеетъ въ длину 68, a въ ширину 45 шаг., а другая длиною 63 и шириною 50 шаг. Форма Замковыща четырехугольная; поверхность ровная. Обведено валомъ, который не везде сохранился. Изъ замковыхъ зданій въ 1854 г. владелецъ Пшевлоцкій построилъ сахарный заводъ. 2 кургана: одинъ близъ местечка при почтовой дороге, другой въ поле.

Воронинцы, с. на p. Сниводе. Съ в. два кургана, распаханные.

Чернятинцы, с. на р. Сниводе, на гран. Вол. губ. На сев. отъ села местность надъ рч. Сниводой называется Замчысъко; здесь есть земляныя насыпи. Местность эта, занятая подъ пахотное поле, принадлежитъ местному помещику.

Смела, с. на гр. Волыни, въ сев. углу уезда. Въ 1 1/2 верст. отъ села на ю.-з., на урочище, назыв. Голендры, было по преданію поселеніе; здесь выпахиваютъ жернова, черепья, стекла идр. Съ вост. и зап. стороны той местности, близъ дороги, два кургана, изъ которыхъ одинъ, по преданію, былъ раскопанъ помещикомъ Добровольскимъ, при чемъ найдены человеческіе скелеты.

Подорожна, с. въ с.-в. углу уезда. Къ востоку отъ села въ 4 верст., у почтовой дороги, два кургана.

Былый Рукавъ. При селе съ в. стороны, на берегу рч. Мезяры, насыпь и бугры; здесь попадаются черепки и кирпичи; входъ въ насыпь съ в. и з. По преданію, здесь было какое-то местечко.
2 кургана; одинъ въ 3 верст. отъ села, по направленію къ м. Пикову, другой въ 2 верст., по направленію къ с. Великому Мытнику.

Сербиновка. У села 2 кургана; одинъ изъ нихъ при дороге въ м. Пиковъ.

Томашполь. Въ трехъ верст. отъ села къ с. на помещичьемъ сенокосе урочище Замчысько, где есть следы валовъ.

2. По реке Бугу.

Новоконстантиновъ. Въ 1886 г. на вершине горы найденъ местными крестьянами кладъ cъ мелкими польскими серебряными монетами XVI — XVII вв. Подъ домами и лавками тянется подземный ходъ. На крестьянскихъ поляхъ находится 2 кургана, изъ коихъ одинъ при р. Буге.

Гули. Въ казенномъ лесу 1 курганъ вышиною не более 1 1/2 арш.

Думенки. На крестьянской земле 2 кургана, одинъ вышиною около 2 саж., другой — около 1 саж. Въ 1 вер. отъ села къ в. селище, где было, по преданію, местечко.

Чудиновцы. На крестьянскомъ поле 1 курганъ вышиною около 2 саж. На правомъ берегу Буга, на крестьянскомъ пастбище находится громадный камень (3-4 саж. въ діаметре) съ высеченными на немъ знаками на подобіе человеческой ноги и др. Камень этотъ называется крестьянами Гришный камень. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ серебр. польскихъ монетъ XVI-XVII вв.

Берeзна. 3 кургана; одинъ изъ нихъ въ 1 версте отъ села на высокомъ поле; ширина 4 — 5 саж.; окружность 20 саженъ.
На земле крестьянъ Кипріана и Клима Зайцевъ, близъ Буга находится две каменныя бабы, частью вошедшія уже въ землю (высота ихъ до 1 1/2 арш.).

Лeлiотка. Ha крестьянскомъ поле 1 курганъ.

Соколова. 1 курганъ вышиною около 1 саж.

Xмельникъ, гop. на северо-восточной стороне острова, который образуется рукавами реки Буга, и на которомъ расположено собств. местечко, находятся остатки замка. Площадь замка занимаетъ около десятины; форма его овальная. На восточной стороне сохранилась башня, въ верхнемъ этаже коей устроена въ начале настоящаго века церковь во имя св. Иліи пророка, служащая ныне приходскою для жителей части Хмельника и предместья Мазуровки. Площадь замка застроена ныне постройками — домами помещика и хозяйственными службами. Подъ зданіями существуютъ подземные ходы.
3 кургана, изъ нихъ одинъ за приходскимъ кладбищемъ Рожд. Богор. церкви, на возвышенномъ месте, другой въ 6 верст. на земле Покровской церкви. Въ 1890 г. найденъ каменный брусокъ для приготовленія изъ него топора.

Голодьки. Въ усадьбе крестьянина (Якова Гаращука), на правомъ берегу Буга насыпные валы, окруженные съ севера рекою, съ юга — оврагомъ. Валы идутъ полукругомъ, и местность, ими обнесенная, составляетъ площадь около одной десятины.
Въ версте отъ села на в., въ лесу, въ урочище Шабашова, на высокомъ и крутомъ холме находится городище, назыв. Замчище. Городище это круглой формы, занимаетъ около 2 десят., обнесено валомъ съ двумя глубокими рвами; разстояніе между рвами 6 саж. Замчище имеетъ въ длину и ширину по 60 саженей.
На усадьбе священника глубокіе и длинные погреба; бываютъ провалы. Здесь былъ монастырь до пол. XVIII в. Въ 1886 г. на крестьянскихъ поляхъ выкопанъ кладъ изъ 32 русскихъ медныхъ монетъ XVIII в.

Широкая Гребля. На крестьянской земле 2 кургана.

Сандраки. Городище, называемое Замчисько, въ полуверсте отъ села къ югу и въ 1 версте отъ Буга, на холме, возвышающемся среди другихъ. Холмъ этотъ съ с. имеетъ значительную покатость къ речке, впадающей въ Бугъ, съ в., з. и ю.-з. небольшія долинки, съ ю.-в. примыкаетъ къ горе, которая имеетъ постепенное пониженіе къ Бугу. Городище представляетъ овалъ, окруженный валомъ и снаружи рвомъ. Длина вала 380 шаговъ; длина городища (большой діаметръ овала) около 130, ширина 80 шаговъ. Поверхность ровная. Городище распахивается уже летъ 25 (принадлежитъ помещику г. Залескому). Говорятъ, что Замчисько раскапывали местный посессоръ и кладоискатели, но ничего не находили. На поверхности Замчыська попадаются черепья. Народъ говоритъ, что возле Замчыська, на ю.-в. отъ теперешняго села, былъ городъ — Заголовье. У села на помещичьемъ поле курганъ распахиваемый.

Куриловка. Въ 3 верст. отъ села, въ лесу на высокомъ месте — городище, называемое Замчысько. Форма четырехугольная. Длина городища 175 саж., ширина 150 и окружность 650. Со всехъ сторонъ обведено валомъ; въездъ съ ю. Занимаетъ пространство около 6 десят. Местность заросла лесомъ.
Въ версте отъ села на поляхъ, на уроч. Круглякъ, недалеко отъ Буга, находится 51 курганъ различной величины, отъ 1 арш. до 1 саж. въ вышину; многіе сильно распаханы.

Клетищи. На владельческомъ поле 1 курганъ, когда-то раскопанный.

3. Между р. Бугомъ и Згаромъ.

Лозова. При селе на крестьянскомъ поле 1 курганъ.

Углы. На крестьянскихъ поляхъ и въ казенномъ лесу 5 кургановъ, плохо сохранившихся.

Зиновинцы. Въ селе 2 кургана и въ лесу въ вер. 3-4 отъ села, по дороге въ г. Хмельникъ, несколько кургановъ.

Кожуховъ, на ю. отъ Хмелышка. На з. отъ села въ 4-5 верст., на такъ наз. Хмильнычкахъ (корчма), — курганы, изъ которыхъ одинъ называется Княгиня.

Ивча. Въ селе, на урочище Церковщына — земляныя укрепленія. По преданію, на месте села Ивча было некогда местечко Любечъ, или Новый Любечъ, разоренное татарами. За селомъ 2 кургана.

Требухи на Згарке. Урочище на з. отъ села называется Селище; здесь находятъ черепья, кирпичъ, черепицу.

Осолинка. Ha крестьянской земле, на уроч. Вапнярка курганъ значительной величины, до 3 саж. вышины.

Багриновцы. Въ 1890 г. на поле выоранъ денарій Марка Аврелія. Есть глубокіе рвы и валы, устроенные, какъ говоритъ народъ, турками.

Литинка. Къ з. отъ села, недалеко отъ усадьбъ, въ лесу Городысько, окруженное валами. Городище состоитъ изъ двухъ оваловъ, отделенныхъ валомъ и рвомъ. Первый овалъ длиною 58 саж. и шириною 31; второй — дл. 44 и шир. 49 саж.

Бруслиновъ. Въ селе возле церкви земляная насыпь, — следы какого-то укрепленія. Часть села къ сев. называется посему Заваломъ.

4. На р. Згаре и Згарке.

Макаровъ, с. на Згарке. Городище въ 3 верст. отъ села въ лесу, близъ ручья, въ урочище Олъхово. Форма eгo кругообразная, — въ окружности около ? версты. Городище это обведено валомъ, который ныне поросъ лесомъ и поврежденъ, но еще довольно высокъ. По преданію, въ этомъ городище жители прятались отъ татаръ.

Чернеліовецкая Гурта. Въ двухъ верстахъ отъ деревни къ д. Стемповой, въ лесу городище круглой формы, окруженное рвами.

Винниковцы. Городокъ въ версте отъ села въ саду помещика Стемповскаго, въ урочище Серый Садокъ. Городокъ имеетъ круглую форму, въ окружности до 100 саж.; вышина его до 4 саж. Посредине этой насыпи оврагъ, въ которомъ могутъ поместиться до 50 человекъ. Входъ съ в. и с.-в. По сказанію народному, городокъ этотъ служилъ убежищемъ для жителей во время татарскихъ набеговъ.
На с.-в. раскопанный курганъ. На поляхъ, къ югу отъ села урочище Селище; здесь находятъ монеты, обломки железа, черепки глиняной посуды. Въ лесномъ урочище Дубина найдены каменный топоръ и такая же стрела.
На усадьбе крестьянина Ивана Вергуна найдены въ 1889 г., при исправленіи дороги, два небольшихъ колокола съ проржавленными ушками (весомъ 1 п. 18 ф. оба).

Новоселица Залужская, вблизи p. Згара. Въ помещичьей усадьбе земляной валъ и подъ нимъ огромный погребъ.
Близъ села, на правомъ берегу Згара, где, по преданію, было когда-то поселеніе, найденъ железный наконечникъ стрелы (ромбовидный).

Микулинцы. Около р. Згара, въ конце села, на усадьбе г. Голембіевскаго земляные валы и погреба. Въ селе въ XVII-XVIII вв. и раньше былъ монастырь.

Рожокъ Микулинскій. При р. Згаре монастырище бывшаго здесь женскаго монастыря; ныне тамъ хуторъ Браиловскаго монастыря, въ 1891 г. устроены церковь и жилыя помещенія.

Литинъ. Въ окрестностяхъ города 12 кургановъ, изъ коихъ 7 на городскихъ земляхъ, въ трехъ верст. отъ города, при дороге Винницу, и расположены группой, причемъ въ средине большой курганъ, а по бокамъ меньшихъ 6; остальные 5 кургановъ расположены также группой въ лесу, въ двухъ верст. отъ города.

Селище, предместье Литина. Часть селенія, расположенная къ югу на острове Згара и прилегающемъ берегу у плотины, называется Замковище.

Сосны. На правомъ скалистомъ берегу p. Згара, въ полуверсте отъ названнаго селенія и 1 1/2 верст. отъ г. Литина, на поле находится замчысько. Здесь заметна въ настоящее время квадратная площадь, размеромъ около 500 кв. саж., обнесенная валомъ, ныне уже совершенно распаханнымъ.

Вонячинъ. Близъ села въ лесу находится городище и курганы.

Новоселица Литинская. Противъ села, съ правой стороны Згара, селище; здесь находятъ кирпичъ, стрелки и др.
Въ селе на усадьбе крестьянъ Яремчуковъ валъ, значительно распаханный. Тамъ также находили железныя стрелки.

5. Между р. Згаромъ и Ровомъ.

Комаровцы. При дороге изъ г. Баравъ Волковинцы группа изъ 4 кургановъ.

Радовцы (Радзіевцы). На поле, по направленію къ Комаровцамъ, большой курганъ.

Ивановцы. Въ лесу большой курганъ.

Гришки. Около села, на церковномъ сенокосе, городище, обведенное валомъ. Площадъ его распахивается.

Васютинцы. У села есть небольшое городище и въ немъ колодецъ, назыв. Куликовъ.

Лука Барская. Курганъ-насыпь въ 2 верст. отъ села, въ 100 саж. отъ дороги, ведущей изъ Л. Б-ой въ Винниковцы.

Дубова. Городище въ версте отъ села, съ правой стороны дороги, ведущей въ c. Багриновцы, въ помещичьемъ лесу, называемомъ Чорный, въ урочище Окопане. Помещается на ровномъ месте. Площадь городища занимаетъ 5 дес.; длина площади 120 саж. Форма городища четырехугольная. Поверхность площади ровная, поросшая лесомъ. Городище обведено было рвомъ, который сохранился только съ з. и с. стороны, длиною въ 300 саж., шириною въ 2 1/2 арш. Входъ съ ю. По преданію, здесь жители защищались отъ татаръ.

Петрани. Ha границе крестьянскихъ полей сс. Петраней и Головчинецъ могила на ровномъ месте.

Лопатинцы. Въ 1896 г. найдено 35 польскихъ и 2 прусскихъ монеты XVII в.

Почапинцы. Къ с. отъ села, недалеко отъ p. Згара, въ лесу 3 могилы. Въ 1854 г. одна изъ нихъ разрыта жителями, и въ ней найдены человеческія и звериныя кости.

Майданъ Почапинецкій. На ю.-з. отъ села былъ мужской монастырь. На томъ месте ныне курганы, заросшіе лесомъ. Взятая, по преданію, изъ этого монастыря икона Божіей Матери находится ныне въ церкви c. Залужской Новоселицы, расположенной за p. Згаромъ противъ монастырища.

Дашковцы, на границе Винницкаго у., къ в. отъ Литина. Городище въ 2 1/2 верст. отъ села, по направленію къ селу Майдану Супруновскому, на низкомъ берегу речки. Это урочище называется Городыще. Форма городища круглая; діаметръ 80 саж., окружность 400 саж. Поверхность площади холмистая, частью поросшая кустами, частью распахивается. Городище обведено валомъ, ширина котораго 4 саж. Входъ съ ю.

Пеньковка. На ю.-з. отъ села, въ помещичьемъ лесу 5 небольшихъ кургановъ.

6. По р. Рову и съ правой стороны eгo, по южной границе уезда.

Голодьки Барскіе. Въ 1885 г. найденъ хорошо сохранившійся каменный молотокъ съ просверленнымъ отверстіемъ въ головке. У села 4 небольшихъ кургана.

Токаровка. У села 2 кургана. Одинъ раскопанъ въ 1889 г.; найдены 2 вертикальныя каменныя плиты, покрытыя третьей горизонтальной; внутри найденъ каменный полированный топоръ. Другой курганъ раскопанъ въ 1886 г., такой же; въ немъ найдены 2 кремневые топора, черепки и остатки дерева; въ сторону — ходъ, какъ полалагаютъ, въ пещеру, не изследованъ.
Въ окрестностяхъ найдены две кремневыя отбивныя пилы въ виде искривленнаго трехугольника.

Маньковцы. На левадахъ за винокурнымъ заводомъ и по дороге въ с. Голодьки найдены: 6 кремневыхъ полированныхъ топоровъ, 3 такихъ же долота, 3 діоритовыхъ молота-топора, одинъ базальтовий и одинъ гранитный молоты — топоры. Здесь же найденъ бронзовый кельтъ.

Степанки. На в. отъ села земляное городище, поросшее лесомъ; называется Городыща.
У села найдены кремневое полированное долото (длина 8 стм. и шир. 1 1/2) и кремневый нуклеусъ.
Въ 1886 г. крестьянами при вспашке своихъ полей найденъ кладъ изъ мелкихъ серебряныхъ польскихъ монетъ XVI-XVII вв.

Чернятинъ. Къ с.-з. отъ села земляная насыпь, называемая Замчище. На уроч. Ковалышыно, къ ю.-з. отъ села, найдено два кремневыхъ отполированныхъ топора и такихъ же два долота; здесь же попадаются черепья съ примитивнымъ орнаментомъ. — Въ селе на усадьбе найденъ, кремневый отбивной скребокъ.

Севериновка. Въ 1896-1898 гг. Г.А. Венгрженовскій открылъ 2 стоянки каменнаго века, на которыхъ собралъ до 75 орудій отбивныхъ и полированныхъ. Первая стоянка на уроч. Паузы-Журавель, къ ю.-з. отъ села; здесь найдено : кремневые отбивные — 3 скребка, 2 ножа, З пилки и 5 наконечниковъ стрелъ трехугольныхъ и листовидныхъ; кремневые полированные — 10 топоровъ и 2 долота; 2 діоритовыхъ молота — топора, изъ коихъ одинъ съ просверлиною; несколько кремневыхъ нуклеусовъ, 2 цилиндрика изъ діорита, образовавшихся при просверливаніи молотковъ, ступка и др.; найденъ здесь также бронзовый цельтъ въ виде наральника. Другая стоянка открыта на уроч. Высидалка-Грабча, къ c.-в. отъ села, пр. рч. Рове; здесь найдено: 15 отбивныхъ кремневыхъ наконечниковъ стрелъ, несколько кремневыхъ же отбивныхъ орудій и нуклеусъ, кремневые полированные топоры, діоритовый клинъ, 4 кубообразныхъ гиръ изъ песчанника и др.
Въ селе найденъ треугольный наконечникъ стрелы изъ кремля, сделанный отбоинами.
Въ селе въ другомъ месте найдены: сердоликовая буса и римская монета императрицы Луциллы.
Съ ю.-з. стороны села въ лесу (теперь вырубленномъ) расположено 2 огромныхъ вала и более 15 могилъ.
2 могилы: находятся — одна на левомъ берегу Рова, на высокомъ поле, близъ урочища Коновщина, a другая въ 200 саж. отъ той же реки въ лесу, въ урочище Шеметовъ.
Между Севериновкой и Межировомъ два земляныхъ укрепленія на противолежащихъ берегахъ Рова; одно назыв. Замчысько, другое — Робчысько.
Преданіе приписываетъ возведеніе ихъ королеве Боне. Здесь найдено 15 римскихъ монетъ.
Въ окрестности было два села: Молоховъ и Войтовцы, снесенныя въ начале XIX века помещикомъ Севериномъ Орловскимъ, взаменъ чего заселено село Севериновка. Теперь существуютъ въ окрестностяхъ Севериновки два урочища съ названіями Молоховъ и Войтовцы. На первомъ урочище найдено два полированныхъ молота-топора изъ діорита съ просверлинами.

Межировъ. Городище, назыв. Замчыськомъ, въ 2 верстахъ отъ местечка. Помещено на высокомъ берегу р. Рова. Форма четырехугольная. Поверхность несколько поката къ речке и распахивается подъ посевы; при распашке находятъ черепки толщиною въ вершокъ и более и кирпичъ. Городище защищено съ з., т.-е. со стороны речки, крутымъ спускомъ въ 10 саж. вышины, a съ прочихъ сторонъ обведено валомъ, ширина коего у подошвы до 3 саж. Въездъ съ в. По народному сказанію, въ замке жила королева Бона.
Съ з. стороны местечка есть валъ, по правую и левую стороны дороги, ведущей въ с. Сербиновцы. Поля за местечкомъ съ з. стороны называются Заваломъ.
Въ самомъ местечке Межирове сохранились развалины замка и погреба, проходящіе подъ целымъ местечкомъ.
Найденъ кремневый полированный топорикъ (дл. 11 1/2 стм., шир. 4, толщ. 2 1/2).

Винницкій уездъ.

1. Между р. Бугомъ и границей Кіевской губ., на севере уезда.
(На рч. Сниводе и ея притокахъ.)

Клитинка. На поле курганъ, где, по преданію, была сторожевая башня.

Крапивна. Около почтовой дороги изъ Бердичева въ Улановъ на поляхъ 1 большой и 2 меньшихъ кургана.

Острожекъ Великій. На поле 1 могила. Валы на северной стороне села.

Кривошеинцы на Сниводе. Съ ю.-з. стороны села въ 2 верстахъ, въ глубокой долине, заметны бугры и углубленія; здесь, по преданію, жители села K. жили во время моровой язвы.

Крыжановка, на гр. Кіевской губ. У села есть одна могила.

Кустовецкая Слободка. На урочище Грушки есть группа 15 могилъ.

Поповка. Къ югу отъ села на большой возвышенности громадная могила и две меньшія. Съ нея видно могилу Острыцю къ с. отъ с. Раекъ на Черномъ шляху и на з. могилу около с. Белаго Рукава (Литинск. у.) на Пиковскомъ шляху.
Въ 1891 г. г. Пулавскій раскопалъ одинъ изъ этихъ кургановъ. Въ насыпи найдены толстые черепки отъ горшковъ ручной работы, звериныя разрозненныя кости, уголь и зола. Въ восточной стороне кургана, на глубине около 2 метровъ, найдены истлевшія конскія кости, при нихъ железный наконечникъ дротика съ стержнемъ, подъ ними разрозненныя и истлевшія человеческія кости; при нихъ зерна угля, грубые черепки горшковъ и кремневый кинжалъ формой лавроваго листа, отделанный малыми отбоинами.

Рогинцы, с. Въ 1887 г. выпаханъ котелокъ съ польскими монетами Сигизмунда III.

Пиковъ, м. на рч. Сниводе. Видны следы валовъ, окружавшихъ городъ. Городище, где былъ замокъ, предоставляетъ какъ бы островъ, насыпанный у пруда.
Въ 1856 г. изъ пруда неводомъ вытащенъ кувшинъ съ 358 серебрян. монетами польскими, немецкими и голландскими 1500-1625 гг.

Колибабинцы, с. Въ 1884 г. при рытье колодца въ усадьбе крестьянина Дьячука найдена кремневая стрела.
Въ четырехъ верстахъ отъ села, при дороге въ м. Яновъ, 1 курганъ вышиною около 1 1/2 саж.

Лемешовка, с. У села есть одна могила.

Райки. На поляхъ две большихъ могилы: одна до 8 саж. высоты, другая до 4.

(На рч. Постолове)

Кутищи Малые. 2 могилы — одна въ селе, другая въ поле, называемая Вакулиха.

Глинскъ, с. На с.-з. урочище Селысъко, где, по преданію, было поселеніе; противъ ceгo урочища на в. за прудомъ — большія насыпи.
2 могилы, одна называется Замога, Въ 1872 г. найденъ железный наконечникъ копья, тонкій и длинный ланцетовидный съ короткою втулкою (славянскаго типа).

Радавка. У села две могилы. Вблизи села есть селище съ рвами и валами; тамъ въ 1845 г. найденъ колоколъ.

Мончинцы. При старой дороге изъ Винницы въ Бердичевъ курганъ вышиною до 1 1/2 саж.

Гулевцы. Въ селе, надъ прудомъ, на низкомъ месте, четырехугольное городище, называемое Замчысъко; окружено валомъ; длина городища 43, ширина 30 саж., окружность 146 саж., поверхность ровная, занята подъ усадьбу и постройки и частью распахивается подъ посевы и огороды, почему городище сохранилось плохо.
Укреплено оно было рвомъ и валомъ, но ровъ распаханъ, а валъ есть еще на 85 саж. длины. Въездъ съ востока.

Хомутинцы. На поле, при дороге въ Пиковъ распаханный курганъ.

Заливанщина, с. около ст. Голендры. У села курганъ.

Черепашинцы. На горе, надъ прудомъ, въ владельческомъ саду четырехугольное городище, называемое Замчысъко; длина и ширина по 30 саж, окружность 120 саж.; сохранились валы и рвы; длина вала 135 саж., ширина 2 саж. Два въезда съ в. и з. Городище вполне сохранилось, благодаря тому, что находится въ саду помещика. 4 кургана около села.

Медведка. Въ казенномъ лесу, въ урочище Медведи или Хуторысъко, на пространстве 5 десятинъ находится до 10 кургановъ.

2. По левому притоку p. Буга Десне и ея притокамъ.

Кохановка, с. на в. отъ Винницы. Въ 1886 г. выорана на поле болышая остродонная амфора.
На левомъ берегу пруда, въ местности, называемой Кемпа, — замчище квадратной формы. Сохранились рвы и внутри остатки погребовъ. Общая площадь замчища около десятины. Преданіе говоритъ, что здесь была крепость, а на месте теперешняго села былъ городъ Кохангородъ.

Сививковцы, с. Недалеко впаденія р. Кобыльной въ Десну есть группа кургановъ. Въ начале XVII в. это урочище называлось Могила Клобучище.
Въ урочище Гаврилково есть пещера, где, по преданію, жилъ разбойникъ Гаврылко.

Сосонка, c. 2 кургана, изъ коихъ одинъ на высокомъ месте, другой на низкомъ, и въ лесу валъ, назыв. Погребецъ.

Стадница, с. Въ поле курганъ.

Гавришовка, с. На крестьянскомъ поле, на границе съ землями Винницкими, на ровномъ месте 4 кургана, называемые Четыре могилы; отдельно на церковномъ пахатномъ поле Попова могила на ровномъ месте.

3. На границе Брацлавскаго уезда.

Соловіевка, с. Надъ болотомъ, у опушки леса, есть четырехугольное городище. Длина площади 22, ширина 19 саж., окружность 82 саж. Сохранились валы и рвы съ з., с. и ю. длиною въ 43 саж.; съ в. валъ и ровъ распаханы. Въездъ съ ю.

Тютьки, д. На урочище Могилки есть группа 17 кургановъ.

Цвижинъ, с. курганъ на поле, на ровномъ месте, въ одной версте отъ села.

Пилява, с. Возле села, съ восточной стороны, на ровномъ месте — два кургана.

4. При р. Буге.

Журавно. На левомъ берегу Буга, на крестьянскомъ сенокосе курганъ вышиною до двухъ саж.

Уладовка, с. Городище въ 3 верст. отъ села къ ю., по дороге къ д. Майданъ-Бобрка, въ лесу, на высокой горе; называется Городысъко; оно овальной формы, окружено двойными валомъ и рвомъ глубиною въ 3-4 саж. Длина городища отъ в. къ з. 105 шаговъ, отъ ю. къ с. 85. Окружность внутренняго вала 395 шаговъ, окружность гребня второго вала 460 шаг., а длина наружнаго рва 600 шаг. Поверхность внутренней площади городища ровная съ выпуклостью съ с. къ з., засажена фрукт. деревьями. Въездъ съ в., откуда подъемъ на гору не крутой; съ другихъ сторонъ, особенно съ з. и с., гора имеетъ крутые спуски. Другая гора къ ю. имеетъ также следы валовъ.
Вблизи винокурнаго завода находится могильникъ, состоящій изъ сотни небольшихъ распаханныхъ кургановъ, расположенныхъ очень близко одинъ отъ другого. Местность эта называется Могылкы.

Забужъе — часть Уладовки, съ левой стороны Буга. За селомъ, въ 1/2 в., по дороге въ Яновъ, городище на ровномъ поле, небольшое, овальное, обнесенное валомъ въ 2-5 саж. высоты, діаметры 60 — 80 шаговъ. Окружность вала 250 шаг.
На поле, на границе Яновскихъ полей, курганъ; распахивается подъ посевы.

Яновская слобода, c. Съ c.-в. отъ села два кургана.

Яновъ, м. Между Яновомъ и c. Гущинцами островъ на Бугу; здесь при вспашке находятъ мусоръ; говорятъ, что здесь былъ замокъ. Съ правой стороны Буга, въ местности, называемой Яновка, есть урочище Замчище. Здесь было некогда местечко Яновъ, какъ говоритъ преданіе.

Гущинцы, с. Въ 3 верст. отъ с. на ю.-з., въ лесу, на высокомъ холме, выходящемъ на с.-в. къ речке Бобрке или Бибке мысомъ и соединяющемся съ другимъ холмомъ, находится Замчысъко. Верхняя площадь холма окружена двумя валами, въ средине которыхъ канава. Внутренній валъ выше и имеетъ откосъ къ канаве въ 5-10 саж. (съ ю.-з. выше). Все пространство овальное, окружность внутренняго вала 100 саж., поперечникъ отъ з. къ в. — 26 саж., отъ ю. къ с. — 23 саж. Къ з. отъ этого овала на разстояніи 150 шаговъ гора перерезывается валомъ и съ внешней стороны рвомъ, имеющими въ длину около 45 саж. и простирающимися отъ с.-з. къ ю.-в. по прямой линіи съ небольшимъ закругленіемъ къ городищу. Въездъ съ ю.- з. На городище попадаются черепки. Вблизи городища есть небольшіе курганы и ямы. Местность около Замчыська къ с. и с.-з., за речкой Бибкой, носитъ названіе Селыще; здесь пахотныя поля.
Въ 3 верст. отъ села къ югу, ниже по теченію р. Буга, въ углу впаденія рч. Бибки въ Бугъ — урочище Городысько, расположенное надъ заливнымъ лугомъ. Въ этой местности заметенъ валъ, идущій параллельно Бугу (съ с. на ю.) на протяженіи 95 саж., высотою до 4 саж. co стороны речки. Местность занята подъ пахотныя поля (часть — церковная земля); здесь выпахиваютъ черепья и, по рассказамъ крестьянъ, какіе-то гладкіе камни (м.-б. каменныя орудія); однажды нашли здесь какіе-то железныя гиры съ цепью. Народъ говоритъ, что здесь былъ городъ, называвшійся Белый Каменъ.
На поле. въ сторону c. Павловки, 1 курганъ. Co стороны м. Мизякова группа 40 кургановъ. Въ лесу, въ сторону c. Супрунова, на урочище Трушево 40 кургановъ. За рекою, въ 1 версте отъ села, въ лесу, на горе, несколько сотъ кургановъ, расположенныхъ въ кругъ.

Коломіевка, с. Въ лесу 4 могилы.

Стрижавка, м. Въ местечке — городище, называемое Замчысъко (ныне усадьба ксендза), и пещера.
Въ черномъ близъ лежащемъ лесу, по преданію, былъ монастырь, отъ котораго остались следы каменныхъ фундаментовъ.
Въ лесу, на западъ отъ местечка, около дер. Переорки, городище, и недалеко отъ него две группы кургановъ. На городище два вала неправильныхъ очертаній со рвами на внешней стороне. Одинъ въ 2 саж. высоты, длиною 725 саж., идетъ полукругомъ съ ветвью съ северной стороны въ 475 саж.; и другой имеетъ два отрезка въ 200 и 150 саж. длиною. Въ томъ же лесу 2 группы кургановъ: 1-я на востокъ отъ большого вала имеетъ до 200 кургановъ, — изъ нихъ самый большій называется Могила Пивнева (Пивня), до 6 саж. высоты. Въ 1886 г. Нейманъ раскопалъ одинъ курганъ въ этой группе. Онъ былъ 2 ? метра высоты; почти на горизонте найденъ скелетъ головою къ NW. У головы справа железный ножъ, у ногъ лошадиная сбруя, 5 пуговицъ и втулка — бронзовыя, железныя удила и 3 железныхъ наконечника копья: одно коническое, другое на подобіе лавроваго листа, a также куски глиняныхъ сосудовъ. Другая группа кургановъ, на урочище Липники, — въ 30 кургановъ. Въ томъ же году Нейманъ раскопалъ одинъ: въ немъ было 2 скелета, головою къ NW, на спине, оконечности протянуты; при нихъ 2 железныя копья и железный ножъ.
У владельца гр. Грохольскаго нумизматическая коллекція.

Винница, г. При впаденіи рч. Виннички въ Бугъ, на левомъ берегу — старое замчище; осталось несколько саженъ вала, остальное уничтожено каменоломнями. Немного нижe того замчища другое (литовскій замокъ), также на левомъ берегу Буга; замокъ примыкалъ къ реке и отъ суши отделялся рвомъ, часть коего еще осталась; остальное также уничтожено каменоломнями.
Въ 1891 г. при раскопке второго городища для каменоломни, въ нижнихъ слояхъ лесса найденъ скелетъ (субдолихоцефалъ) и около него два каменные топорика съ полированными остріями и каменный молотъ безъ просверлины.
Городище на острове, ниже теперешняго моста черезъ Бугъ; сохранился валъ только съ сев. и вост. сторонъ.
Найдены: полированный топоръ красивой формы изъ бураго кремнистаго сланца и полированный широкій топорикъ типа свайныхъ построекъ изъ известковаго сланця.
Въ 1883 г. найдены въ кожаномъ мешечке 24 серебр. копейки Іоанна IV.
Въ 1887 г. найденъ котелокъ съ польскими монетами начала XVII ст.
Ниже г. Винницы, при устье рч. Вишни въ р. Бугъ, -круглое городище, окруженное валомъ и рвомъ. Длина площади 85 саж., ширина 22 саж. Въ документе 1639 г. это городище названо: городыще стараго двора Кмытынское (документъ у свящ. Е. Сецинскаго).

Сабаровъ, с. Противъ села, на левомъ берегу Буга — городище, называемое иногда Лучанскимъ городыщемъ (поблизости къ с. Луке Мелешковской). Оно расположено на возвышенномъ берегу Буга и оврагомъ разделено на две части. Одна главная часть представляетъ овалъ, пространствомъ около 8 дес., окруженный валомъ и одной стороной примыкающій къ крутому берегу реки. Внутри площадь перерезана двумя парами параллельныхъ валовъ. На другой стороне оврага другая часть городища, около 2 дес., примыкающая къ речному откосу; съ двухъ сторонъ oнa ограничена валами, а одной стороной, противоположной берегу, открыта. Въ документе 1639 г. упоминается при описаніи границъ села Сабарова городище стараго Сабарова за рекою Богомъ будучее село порослое старожитнее.

Черлинковъ. При р. Буге, выше села на 2 версты, въ урочище Народынцы, въ котловине среди леса указываютъ местоположеніе города называвшагося Черлисковъ. Здесь видны ямы, остатки погребовъ и др.

Селище, с. На правомъ берегу Буга, въ местности, называемой Мисто, находится замчище; здесь есть остатки стены, вала и входъ въ подземелье. Здесь былъ замокъ, основанный въ XVI ст. владельцами Черленковскими.
На правомъ берегу Буга въ близлежащей скале — две пещеры, называемыя народомъ ходами; длина каждой изъ нихъ — 3 саж. Близъ села на крестьянскихъ поляхъ два кургана.

Ворошиловка, м. при Буге. Въ 1895 г. найдено 76 серебр. монетъ польскихъ, шведскихъ и западно-европейскихъ ХVІ в.

Сутиски, c. при Буге. Въ 1863 г., въ усадьбе крестьянина Дидака найденъ монетный кладъ изъ серебр. монетъ, совершенно истертыхъ, весомъ въ общемъ до 12 фунтовъ.
Вблизи села, по дороге въ м. Ворошиловку, на крестьянскихъ поляхъ, на левой стороне Буга, довольно высокій курганъ, a противъ него, на правой стороне реки, — два кургана.

Михайловка, c. при Буге. Въ скале, возвышающейся надъ Бугомъ, есть пещера, где, по преданію, прятались жители при нападеніи татаръ.

Клищовъ. Въ лесу, назыв. Каламанщиною, монастырище. Здесь указываютъ большой камень съ надписью значительно изглаженною.

5. Съ правой стороны р. Буга, между этой рекой и границей Литинскаго уезда.

Николаевка, с. на Згарке. На усадьбе священника и возле церковнаго поля валъ. На крестьянскихъ поляхъ урочище Монастырище, где, по преданію, былъ православный монастырь. При вспашке былъ найденъ железный крестъ, бывшій когда-то на церковномъ куполе.

Мизяковъ, м. на Згаре. 3 могилы: одна при въезде въ местечко, едучи изъ м. Стрижавки, съ правой стороны дороги; другая — близъ местечка М., на поле между дорогами, ведущими въ сс. Супруновъ и Майданъ; третья могила въ лесу Мизяковскаго именія, на высокомъ месте, въ урочище Третя гора, близъ границы земель с. Супрунова.
Въ лесу противъ могилъ Гущинецкихъ надъ рч. Бибкою есть группа 20 могилъ.

Супруновъ. На ю.-в. отъ села, на уроч. Замчыкъ, въ лесу сохранились следы какого-то стараго зданія. Здесь по преданію, было укрепленіе.

Mизяковскіе Хутора, с. На поле 2 могилы на ровномъ месте, близъ границы земель д. Переорки, на разстояніи одна отъ другой въ 200 саж.

Переорка, с. на з. отъ м. Стрижавки. Въ поле 2 могилы и въ лесу 2: Сытныцка и Галетыха.

Якушинцы, с. на с.-з. отъ Винницы. Къ северу отъ села холмъ называется Городыще; на немъ находятъ обломки кирпича, черепки и уголь.
Въ лесу на ю.-в. отъ села есть овальное городище. Съ в. овалъ окруженъ двумя концентрическими валами; длина наружнаго 590 саж., внутренняго 425 саж. Внутренняя площадь — 5 десятинъ. Снаружи валовъ рвы. Въездъ съ запада. Площадь заросла деревъями. Съ ю. идетъ третій параллельный валъ въ 90 саж., a отъ него къ ю.-в. направляется небольшой валъ къ оврагу. Съ с.-з. овалъ примыкаетъ къ долине-оврагу. Противъ этого овала на другой стороне долины валъ окружаетъ пространство также около 5 дес. или более, форму имеетъ неправильнаго треугольника. На западе отъ валовъ поле носитъ названіе Городыща.
Курганъ въ 4 верст. отъ Якушинецъ, на поле помещика Руссаловскаго. Курганъ вышиною около 2 1/2 саж., а въ окружности около 100 саж.

Широкая Гребля, c. при p. Ровце. Въ поле близъ рч. Ровца 2 кургана, на низкомъ месте.

Ильковка. На поляхъ 1 курганъ.

Бискупка д. На поляхъ 3 кургана.

Сіомаки, При селе на владельческой земле 1 курганъ вышиною около 1 саж.

Браиловъ, м. на р. Рове. Близъ местечка, въ такъ называемомъ Ксендзовскомъ лесу, принадлежащемъ местному землевладельцу, находится довольно значительныхъ размеровъ пещера, повидимому устроенная рукою человека.
Тартакъ, д. Ha владельческой земле курганъ.

Потокъ, c. На владельческомъ поле 1 распаханный курганъ.

Жмеринка 1890 г. найденъ серебр. крестъ съ золоченымъ распятіемъ.

Кудовцы (Кудіовцы). На уроч. Здуховына найдено 4 кремневыхъ полированныхъ топора, кремневое полированное долото и кусокъ топора изъ беловатаго мягкаго камня.

Носковцы. Въ 4 верст. въ лесу — 1 курганъ; другой курганъ съ другой стороны въ 3 верст. на возвышенномъ поле, надъ оврагомъ; — говорятъ, былъ раскопанъ въ 1840 г., при чемъ ничего не найдено.

Носковецкая Слободка. Около села 8 кургановъ на ровномъ месте. Съ западной стороны села есть валъ.

Алексеевка. На земле владельца въ 1887 г. найдено было около 4 фунтовъ старинныхъ cеребр. монетъ. Монеты эти сданы были въ Винницкое уездное казначейство.

Станиславчикъ, м. Вблизи кладбища 1 небольшой распаханный курганъ и 4 на крестьянскихъ поляхъ вышиною отъ 1 до 1 1/2 саж.

Брацлавскій уездъ.

1. Между р. Бугомъ и границею Кіевской губерній, въ с.-з. углу уезда.

Комаровъ, с. на границе Винницкаго уезда. На краю села, на высокомъ месте, вблизи почтовой дороги, находится городище, называемое Мистыще. Форма городища четырехугольная, длина его 60, ширина 59, а окружность 258 саж. Поверхность холмистая и съ 1873 г. распахивается помещикомъ подъ посевы. Окружено валами и рвами — съ в., з. и ю. По народному сказанію, здесь была крепость города Комаргорода.

Вороновица. Въ 11/2 вер. отъ Вороновицкаго сахарнаго завода, въ лесу находится Городысько совершенно круглой формы, окруженное валами и имеющее входъ со стороны завода. Общая площадь городища около 600 кв. саж., длина вала 200 саж., ширина 2 саж.

Тростянецъ. Найдены две римскія монеты серебр. и медн.

Степановка, с. на в. отъ Вороновицы. Вблизи села, по дороге въ с. Комаровъ, съ правой стороны, а также по дороге въ Гайсинъ, съ левой стороны, виденъ целый рядъ могилъ-кургановъ. Большой курганъ находится при выезде изъ с. Степановки въ м. Вороновицу. По народнымъ разсказамъ, этотъ курганъ былъ очень высокій и когда-то начали eгo сносить, такъ какъ помещикъ хотелъ здесь строить домъ, но когда сняли несколько саженъ земли и нашли много костей, то остановили работу; теперь курганъ имеетъ въ вышину около З саж., въ окружности 66 саженей. Одинъ курганъ, на разстояніи 180 саж. отъ села на дороге въ Зарудинцы, на низкомъ месте, имеетъ въ высоту 1 саж., въ окружности около 56 саж., распахивается, и при вспашке находять человеческія кости.

Зарудинцы. Въ селе есть большой курганъ, называемый Луцькова гора. Здесь добываются кости.

Глинянецъ, с. на сев. отъ Немирова. На западной стороне села, въ местности Вырловка, на возвышенности — городище, где, по преданію, была крепость города, который назывался Вырловъ.

Дубовецъ с. Близъ села на уроч. Гуральское — городище, называемое Замчысько, на крестьянской земле; помещено на низкомъ месте близъ ручья и пруда. Форма четырехугольная; длина площади насыпи 60, ширина 23 саж. и высота отъ 7 до 10 саж. Поверхность площади ровная, распахивается подъ посевы. Преданіе говоритъ, что отъ этого городища до соседняго пруда Савина (въ 1/2 версте отъ села) некогда былъ городъ.

Бобловъ, с. По дороге въ Ободное, на разстояніи отъ c. Боблова въ 2 верст., находится валъ, пересекаемый дорогою и имеющій около 1 1/2 верстъ длины. Некоторые называютъ этотъ валъ Траяновымъ или Зміевымъ.

2. Въ бассейне рч. Соба.

Войтовцы, с. на гран. Кіевской г. Въ селе, ниже церкви, есть городище на низкомъ месте, на берегу рч. Бридки; форма кругообразная; имеетъ въ длину 92, въ ширину 48 и въ окружности 296 саж. Поверхность площади городища ровная съ впадинами въ некоторыхъ местахъ. Площадь городища частью занята жилыми крестьянскими постройками, частью распахивается подъ огороды. Городище было обведено валомъ и рвомъ, которые сохранились по частямъ со всехъ сторонъ; ширина вала 2 саж. Въездъ съ сев. и юга.
Въ лесу при с. Войтовцахъ существуетъ местность, занимающая пространство около 3 десятинъ, окруженная со всехъ сторонъ довольно широкимъ оврагомъ и носящая въ народе названіе Городыща. Городище это имеетъ въ общемъ своемъ контуре видъ подковы; входъ въ городище съ восточной стороны. Въ преданіяхъ местныхъ и окрестныхъ крестьянъ объ этомъ городище переплетаются легендарныя сказанія о разбойникахъ, укрывавшихъ здесь награбленныя имущества, о кладахъ, здесь зарытыхъ и т.п. Летъ 12 тому назадъ (въ 1882-1883 гг.) крестьяне с. Бортниковъ пытались было произвести здесь раскопки, съ целью отысканія кладовъ, но, после продолжительныхъ поисковъ, обнаружили лишь въ земле какое-то деревянное зданіе, построенное въ срубъ, a затемъ владелецъ воспретилъ дальнейшія раскопки, и поиски прекратились.

Песочинъ, с. близъ Войтовецъ. Въ центре села, вблизи церкви, — городище четырехугольное, пространствомъ приблизительно въ 600 кв. саж., окруженное валомъ, вышиною около 3 саж.; на четырехъ углахъ городища круглые выступы съ впадинами по средине. Отъ одного изъ угловъ этого четырехугольника идетъ валъ (вышиною въ 1 саж., длиною около 400 саж.), который загибается подъ прямымъ угломъ и образуетъ какъ бы другой четырехугольникъ почти такихъ же размеровъ.

Лука Немировская. 1890 г. на урочище «Мудроголовка» крестьянинъ Гавріилъ Шмалій нашелъ 1110 сереб. монетъ польскихъ ХVІІ ст. Въ 1895 г. найдено 49 серебр. польскихъ и шведскихъ монетъ XVII ст. Въ 1897 г. найденъ кладъ изъ 578 cep. билліонныхъ мелкихъ монетъ польскихъ, прусскихъ, рижскихъ и шведскихъ XVII в. и множество медныхъ шеляговъ Яна Казимира.

Фастовцы с. Въ версте отъ села на ю.-з. находится городище-майданъ, представляющій громадный курганъ, обведенный валомъ. Место это крестьяне называютъ Городысько, a также Западысько; последнее названіе объясняютъ темъ, что на вершине кургана есть впадина и здесь была, говоритъ народъ, когда-то церковь, но провалилась (запалась) въ землю. Къ c.-в. на крестьянскихъ поляхъ, въ 2 верст. отъ села, попадаются признаки бывшаго здесь жилья: черепки, кирпичи и др. Здесь былъ, говорятъ, когда-то городъ. На поляхъ, при дороге въ м. Немировъ, 3 кургана вышиною до 2 саж.

Сподахи, д. На поляхъ 2 кургана вышиною до 2 саж.

Немировъ, м. Въ 3 верст. отъ Немирова на ю.-в., по берегу рч. Мирки, огромное городище кругообразное, окру-женное валомъ и занимающее 109 дес. пространства; длина вала 5 верстъ, ширина 22 саж., высота 2 1/2 саж., а въ некоторыхъ местахъ до 7-10 саж. Валъ прерывается въ 10 местахъ: изъ нихъ — пять по причине болотнаго места и пять, вероятно, для воротъ. Внутри вала возвышенная площадь, обнесенная особымъ валомъ. Здесь попадается много черепковъ отъ старинныхъ горшковъ, пережженныхъ камней. Городище занято подъ пахотное поле. По преданію, на этомъ месте былъ городъ Мировъ. Народъ называетъ эту местность также Нечаевы валы.
Около 1890 г. найденъ большой полированный молотъ-топоръ изъ діорита съ просверлиною.
Въ 1850 г., при копаніи канавы въ местечке найдены: 2 серебр. кольца съ печатками изъ римскихъ монетъ, часть серебр. креста, миніатюрный серебр. петушокъ съ колечкомъ, сердце изъ яшмы въ серебр. оправе, буса изъ горнаго хрусталя и кусокъ мозаики.
Въ 1888 г. найдено до 900 екз. талеровъ и мелкой монеты: польской — Сигизмунда III и Яна Казимира, шведской — Густава-Адольфа и Христины и прусской — Георга-Вильгельма.
Въ 1897 г., вблизи казеннаго виннаго склада, при земляныхъ работахъ, найденъ человеческій скелетъ и у тазовой кости комокъ, въ коемъ оказались 35 серебряныхъ монетъ разной величины, на некоторыхъ изъ нихъ можно было прочитать имя польскаго короля Сигизмунда III и на некоторыхъ годы: 1550, 1612 и 1625. Монеты переданы, какъ говорятъ, владелице местечка.
М. Греккъ-Слугоцкій въ Немирове имеетъ коллекцію монетъ и медалей, преимущественно польскихъ — до 1000 шт.; есть редкіе экземпляры.

Муховцы, с., смежное съ Немировомъ. На поле, на уроч. Бубликово 1 курганъ вышиною до 2 саж.

Сажки, д. На уроч. Остапы 1 курганъ вышиною до 2 саж.

Сорокотяжинцы, с. На поляхъ 3 кургана, изъ нихъ два при дороге въ г. Брацлавъ, a одинъ при дороге въ м. Райгородъ.

Озеро, д. На поляхъ 1 курганъ вышиною до 3 саж.

Телегіевка, дер. Ha поле, близъ деревни на в., находится городище, имеющее форму овала и занимающее площадь въ 600 кв. саж. Съ трехъ сторонъ окружено валомъ и рвомъ, ширина коего не превышаетъ сажени. Входъ съ с.-в. Съ северной стороны, у самаго вала, протекаетъ ручей. Северо-восточная сторона открыта, — можетъ-быть, вследствіе распашки. При распашке городища находятъ следы жилья — черепки, камни и проч. Вблизи городища большіе курганы.

Криковцы, с. У села въ лесу есть городище. Подъ самымъ селомъ, на крестьянскихъ поляхъ, курганъ, распаханный теперь.

Волчекъ Немировский, с. на ю. отъ Немирова. Въ селе церковный погостъ окруженъ громаднымъ валомъ и рвомъ. Здесь былъ некогда монастырь до полов. XVIII в.

3. По р. Бугу.

Канава, д. около Стрельчинецъ. На пахотныхъ поляхъ два кургана; около одного проходитъ дорога.

Стрельчинцы, с. Въ 1 1/2 в. отъ села — городище, на-зываемое народомъ Вагы; оно на помещичьей земле, на скалистомъ берегу Буга, въ 26 саж. отъ реки. Форма кругообразная; діаметръ 32 саж., окружность 76 саж.; площадь ровная и служитъ выгономъ; прежде здесь былъ лесъ. Площадь обведена валомъ и рвами съ внутренней и внешней сторонъ. Валъ шириною 3 саж., рвы — 1 саж. Входы съ в. и з.

Воробіевка. При селе 3 кургана, изъ нихъ два на крестьянскихъ поляхъ, a одинъ въ владельческихъ.

Рогозна, с. Ha правомъ высокомъ берегу Буга, въ 100 саж. отъ села, по направленію къ м. Печере, находится городысъко. Занимаетъ оно площадь въ 160 кв. саж., въ длину 56, ширину 50 арш., съ трехъ сторонъ: в., ю. и з. оно было окружено валами, теперь распаханными. Входъ съ з.
Въ 1846 г. найденъ кладъ изъ 775 монетъ, изъ коихъ некоторыя пріобретены для Мюнцъ-кабинета Кіевск. университета: датская — 1, шведскихъ — 2, бранденбургскихъ — 5, и польскихъ — 5, 1615 — 1628 гг.

Соколецъ, с. Въ, 1895 г, найдено 499 серебрян. монетъ польскихъ, шведскихъ и римскихъ. На с.-в. отъ села надъ речкой курганъ на крестьянскомъ поле, вышиною до 2 саж.

Печера, м. Въ северной части местечка на горе, возле церкви — городище. Оно расположено на мысе, образуемомъ обрывистыми берегами р. Буга и небольшаго eгo притока; занимаетъ около 1/2 десят. Форма его неправильный четыреугольникъ; съ с. и з. защищено отвесными скалами, а съ ю. и в. отрезано отъ горы валомъ и рвомъ длиною до 80 саж. Поверхность городища покрыта буграми и ямами глубиною отъ 1 до 2 саж.; здесь также видны следы бывшихъ зданій.
На правомъ берегу Буга въ скале находится пещера съ полукруглымъ входомъ. Народъ говоритъ, что отъ этой пещеры подземный ходъ идетъ къ местечку.
Въ трехъ верстахъ отъместечке, на крестьянскихъ поляхъ 3 кургана, изъ коихъ одинъ вышиною до З саж., а остальные два сглажены распашкой, такъ что еле заметны.
Найдена половинка меднаго креста-энколпіона четыреконечнаго, съ закругленными концами, съ изображеніемъ распятія и на концахъ, въ круглыхъ медальонахъ, святыхъ (высота безъ ушка 6 1/2 снт. и шир, 5 1/2).
Во дворце владельца гр. Константіна ІІотоцкаго — коллекція картинъ, историческихъ портретовъ, керамики, историческихъ предметовъ (булавы, печати) и др., также библіотека и фамильный архивъ, приведенный въ порядокъ.

Забужье, с. Въ 1899 г. при распашке найдено около 100 серебр. римскихъ монетъ временъ Фаустины, Антонія, Коммода и Марка Аврелія. Изъ этихъ монетъ доставлено въ Археологическую Комиссію 7 экз.

Остапковцы. На ю.-в. отъ села селище, где при вспашке добываются разныя черепья, пережженная глина и др.

Монастырское, с. Въ 1/2 версте отъ урочища Цыхмистрово находится городище, занимающее до 100 дес., окруженное валомъ. По средине протекаетъ речка. Высота валовъ достигаетъ 10 саж. и ширина до 15 саж. Въ четырехъ местахъ валы прорываются, и чрезъ эти прорезы пролегаютъ проселочныя дороги въ соседнія села.
Въ двухъ верстахъ отъ села, на уроч. Высокое, былъ, по народному преданію, женскій монастырь, перенесенный въ м. Немировъ. На томъ монастырище находять бусы, серебр. вещи (напр. найдена около 1885 г. цепь).

Брацлавъ, г. Есть остатки городскихъ валовъ, а на горе, при устье рч. Пацовки въ Бугъ, развалины замка (следы готической архитектуры).
Въ 1898 г. въ окрестности замчища найдена передняя часть полированнаго топора-молота, тонкаго и плоскаго съ острыми ребрами, изъ гранита. Въ 1888 г. у подножія стараго замка найдена гробница и въ ней скелеты человека и лошади, железныя стремена, обломки сабли, кирка, кузнечные клещи и медная чашка. Въ 1887 г. на хуторе Недзельскаго, при вспашке поля, найденъ кладъ изъ 742 серебр. и медныхъ монетъ — польскихъ, шведскихъ и бранденбургскихъ XVII ст. Въ 1892 г. на предместье Пархиловке найденъ кладъ изъ 34 серебр. монетъ — германскихъ, голландскихъ и польскихъ XVI-XVII ст.
Около Брацлава, по направленію къ с.Грабовцу, въ 1845 г., найденъ кладъ изъ 80 древнихъ римскихъ монетъ, изъ коихъ выбраны для Мюнцъ-кабинета Кіевск. универс. 19: динаріи имп. Адріана — 1, Антонина — 5, М. Аврелія — 5, Л. Вера — 1, Коммода — 6 и Севера — 1, 117-125 гг.

Салинцы, с. при р. Буге, ниже г. Брацлава. На церковномъ сенокосе, въ скале пещера; при входе въ пещеру на скале высечена булава. На томъ же сенокосе находится четырехугольный камень, где, говорять, зарытъ кладъ. Были охотники копать, но ничего не нашли.

Щуровцы, с. при р. Буге. Въ одной версте отъ Буга сохранились следы земляного вала. На крестьянскихъ поляхъ курганъ вышиною до 2 саж.

4. Справа р. Буга, въ бассейне притоковъ его.

Ивановцы, с. при рч. Краснянке, Въ 1889 г. въ 2 верст. отъ села, на урочище Корніево крестьяне нашли въ горшке кладъ изъ 346 серебрян. и 319 мелкихъ медныхъ монетъ XVII ст. — польскихъ и шведскихъ и съ ними сер. пряжку.

Стояны, с. при рч. Пазевой. На югъ отъ села въ ? в., на возвышеніи — селище; здесь находятъ черепья, стекло и др. Народъ говоритъ, что въ томъ месте было село Сказинцы.

Шпиковъ, м. 2 кургана между Шпиковымъ и дер. Шпиковкою, въ поле, на несколько возвышенномъ месте, близъ речки.

Торковъ, с. при рч. Шпиковке. На з., возле речки Шпиковки, въ 100 саж, отъ нея, — бугры и рвы; здесь, по преданію, былъ монастырь. Въ томъ месте часто выкапываютъ стекла, черепья, кирпичи.

Бортники, c. при той же речке. Въ селе на возвышенности былъ, по преданію, замокъ; здесь есть древнее кладбище. Въ лесу есть два городища; на поляхъ два кургана.

Вышковцы, c. при рч. Шпиковке, недалеко отъ впаденія въ Бугь. Вдоль села тянется земляной валъ, начинающійся отъ поля со стороны деревни Паланки и оканчивающійся за селомъ, въ противоположной стороне, где пересекается, между прочимъ, проселочною дорогою. Длина вала около 300 саж.
На ю.-з. отъ с. Вышковецъ, где былъ недавно лесъ, небольшая четырехугольная возвышенность, окруженная съ четырохъ сторонъ глубокимъ рвомъ. Ha c. отъ села, въ лесу Курашахъ — городище; местность эта называется Заливайковою горою.

Въ бассейне речки Сильницы.

Копіевка, с. при рч. Сильнице. Около села, въ 3 верст. на сев., въ 50 саж. отъ дороги въ с. Жабокричъ, въ близлежащемъ лесу — земляные валы.

Шура Копіевская, с. Въ 1842 г. найденъ кладъ изъ 368 серебр. монетъ, изъ коихъ пріобретены для Мюнцъ-кабинета Кіевскаго универс. — 6: польская — 1, бранденбургскихъ — 2 и кн. Помераніи — 3, 1618 — 1626 гг.

Тульчинъ, м. На с.-з. отъ местечка монастырище, где, по нар. сказанію, было монастырь и «колысь-то давно увійшовъ у землю».
Въ 1884 г., около Тульчина, къ в. по направленію къ с. Кинашеву, на целине изъ-подъ леса найденъ небольшой горшокъ-копилка (въ виде редьки хвостомъ вверхъ, при чемъ хвостъ наклоненъ въ сторону), наполненный чешскими грошами короля Вячеслава III (1300 г.).
Вблизи м. Тульчина и с. Белоусовки, на хуторе Выгода, въ 1887 г., въ м октябре, найдены два медныхъ топорика древняго образца.

Нестерварка, с. около Тульчина. 2 кургана на поле.

Ицка, с. вблизи Тульчина, на с. Въ полуверсте отъ села, на высокомъ месте, въ поле — городище кругообразной формы. Длина — 38, ширина — 33 и окружность — 120 саж. Площадь поката къ с.-в., распахивается подъ посевы. Городище обведено валомъ съ в., з. и ю. и рвомъ со всехъ сторонъ. Въездъ съ с.-в.

Крищинцы, с. на северъ отъ Тульчина. Въ 2 верстахъ отъ села, на высокомъ месте, — городище, называемое народомъ Шанцы. Форма четырехугольная; внутри площадь имеетъ въ длину 150 и въ ширину 130 шаговъ; въ каждомъ углу четыреугольника находится треугольная насыпь — батареи; такая же треугольная площадь въ средине городища. Поверхность площади ровная и распахивается подъ посевы. Въездъ съ ю. По преданію, это Суворовскія батареи, устроенныя въ конце XVIII в. для маневровъ.

Клебанъ, с. На усадьбе кр. Карпа Тилюхи находится довольно сохранившейся валъ, которымъ обнесена площадь около 80 кв. саж., расположенная при впаденіи рч. Ицки въ Сильницу; здесь же есть нечто въ роде пещеры и погреба; на этой усадьбе почти ежегодно находятъ серебряныя и медныя старинныя монеты, которыя обыкновенно расходятся по рукамъ, а также челов. кости, черепки и др.

Колодовка, с. на с.-з. отъ Тульчина. Между Холодовкою и с. Кинашевымъ, на крестьянскихъ поляхъ находятся два небольшихъ земляныхъ вала. Такіе же три вала сохранились при дороге между сс. Холодовкою и Михайловкою. Къ с. отъ села — огромный единичный курганъ; есть еще 2 кургана въ другихъ местахъ.

Войтовка, с. при рч. Кильцовке, впадающей въ Сильницу. На близлежащихъ поляхъ, въ одной версте отъ села, на з., находятся земляные окопы, значительно разрушенные; они занимаютъ полукругомъ площадь около одной десятины. Народъ называетъ местность эту Замчысько.

Кирнасовка, с. при рч. Тимановке. Найдены серебряная чаша и кадильница XVII в.

Литковка, с. при рч. Тростянце. На с.-в. отъ села — курганъ (по народному сказанію — сторожевой).

Тростянецъ, м. на юге уезда, при рч. Тростянце. Въ окрестностяхъ села — городище четырехугольное, имеющее 37 саж. длины и 30 саж. ширины, окружено валомъ въ 2 арш. высоты. Въ 1845 г. найдено 22 польскихъ монеты. Найдены каменныя орудія.

Куниче, с. при рч. Дохне или Бережанке, на юге уезда. На крестьянскихъ поляхъ, на границе полей с. Ильяшовки (Ямп. уезда), въ 1 версте отъ К., на северъ, — городище; окружено валомъ и рвомъ глубиною и шириною около 3 саж. Весь окопъ занимаетъ площадь около 2 десятинъ. Другое городище (Замчище) — на южной стороне села; здесь находили при вспашке железные секирки, наконечники копій, косы, чугунныя пули, серебр. монеты съ изображеніемъ всадника.

Kumaй-городъ, с. при той же речке, ниже с. Кунича. Вблизи села, на томъ месте, где теперь кладбище, были валы, где, по народнымъ преданіямъ, было укрепленіе, Теперь валы раскопаны.

Савинцы, с. при той же речке, Вблизи старой церкви — валъ на возвышенномъ месте.

Козинцы, с. Въ 1844 г. найдено 728 мелкихъ, преимущественно польскихъ монетъ, изъ коихъ пріобретены въ Мюнцъ-кабинетъ Кіевскаго университета: польскихъ — 8. веигерскихъ — 1, тевтонскихъ магистровъ — 2, прусскихъ — 1, графства Юлихъ, Клеве и Бергъ — 2, брауншвейгскихъ — 2 и гор. Гальберштадта — 1, 1528-1649 гг.

Верховна, м. На с.-в. отъ местечка, въ 100 саж. отъ него, близъ кладбища, — городище, окруженное большими валами; занимаетъ площадь 2 дес. 810 саж. Народъ называетъ эту местность Замчысъкомъ и приписываетъ происхожденіе его гетману Б. Хмельницкому.
Помещено оно на ровномъ месте. Форма четырехугольная съ полукруглыми выступами по четыремъ угламъ; длина и ширина 65 саж. Поверхность площади ровная; обнесена co всехъ сторонъ валомъ, шириною въ 8 саж. Въезды съ с. и ю. Валы отчасти разрушены добывателями глины. Въ 1\4 версты отъ местечка — курганъ, распахиваемый подъ посевы помещикомъ.

Гайсинскій уездъ.


1. Въ с.-з. углу уезда.

Ометинцы. Въ 1 версте отъ села къ ю. курганъ.

Остолоповъ. На ю.-з. отъ села указываютъ старое селище; здесь выкапываются черепья, монеты и др. Вблизи того места, по направленію къ д. Гуте Райгородской, есть «Замчище», распахиваемое ныне; занимаетъ оно площадь около 1\4дес. Помещено на высокомъ берегу . безыменнаго ручья; форма кругообразная, длина 40, ширина 35 и окружность 180 саж.; поверхность ровная, покатая къ ю. и распахивается подъ посевы. Обведено валомъ и рвомъ съ в. и с.-в.; съ ю.-з. и с.-з. защищено спускомъ. Въездъ съ ю.-з. На селище найдено несколько монетъ XVII в., соединенныхъ цепкой и представляющихъ ожерелье.

Мельниковцы. Два городища: одно въ самомъ селе, другое въ 2 верстахъ отъ села по направленію къ с. Райгороду. Первое городище на высокомъ месте при пруде; форма четырехугольная, длина 34, ширина 25 и окружность 120 саж. Площадь его ровная, застроенная. Обведено оно со всехъ сторонъ рвомъ и валомъ, но ныне съ з. валъ раскопанъ, a ровъ засыпанъ при выравниваніи местности подъ постройки. Длина вала 69 саж.; длина же рва 75 саж. Входъ съ ю.-в.
Второе городище близъ ручья, текущаго изъ с. Мельниковецъ въ с. Райгородъ; форма городища кругообразвая, длина 36, ширина 32 и окружность 135 саж. Площадь ровная, заросшая лесомъ. Окружено рвомъ и валомъ co всехъ сторонъ, кроме с.-з., где нетъ ни рва ни вала, и городище защищено здесь спускомъ. Длина рва 125 саж., ширина 3 саж., длина вала 72 саж., ширина 5 саж. Входь съ в.

Райгородъ. Около приселка Гуты Райгородской, по направленію къ с. Низшей Крапивны городище («Замчысько»), — на возвышенномъ месте, у речки Самца. Форма кругообразная; длина городища и ширина по 20 саж., окружность 116 саж. Поверхность площади ровная, покатая къ северу, покрытая лесомъ. Окружено со всехъ сторонъ валомъ, а ю.-з. и в. — рвомъ. Съ с. городище вместо рва защищено спускомъ. Длина рва 104 саж., ширина 5 саж., длина вала 78 саж. Входъ съ ю. Городище разрушено отчасти кладоискателями.
Въ версте отъ Слободки Райгородской по направленію къ c. Остолопову, на высокомъ берегу безыменнаго ручья другое городище. Форма городища кругообразная, длина 30 саж., ширина 25 саж., a въ окружности 150 саж. Поверхность ровная, заросшая лесомъ. Городище обведено рвомъ и валомъ съ в. з. и ю., a съ c. оканчивается спускомъ. Ровъ длиною въ 100 саж., шириною 2 саж.; длина вала 80 саж., ширина 4 саж. Входъ съ c.-в. Насыпь повреждена добывателями камня.

Крапивна. Найдены кремневые топоры и долота.

Носовцы. Въ центре села есть следы окоповъ — валовъ.

Метлинцы. На с.-в. отъ села въ 1 версте на возвышенности (левада крестьянина Чмуня) городище, поросшее мелкимъ лесомъ, круглое съ впадиною внутри; въ окружности 130 саж.; вышина насыпи съ ю. — 4 саж., съ з. — 8 саж.

Корытна, с. въ с. углу уезда, при притоке речки Сухого Тикача. На в. отъ села въ l-2 верстахъ 2 кургана; здесь же по близости расположено около 10 насыпей, совершенно распаханныхъ. Насыпи эти народъ называетъ Батарей.

2. Въ бассейне рч. Соба, притока Буга.

Леухи, с. при рч. Сороке, впад. въ Собъ. По дороге изъ Леухъ на ст. ж. д. «Монастырище» есть несколько кургановъ.

Слободище, с. при рч. Сороке, впад. въ Собъ. На урочищахъ Горбовъ и Шилова видны валы и окопы. Находятъ тамъ монеты и клады.
Въ 1888 г. крестьянинъ нашелъ въ такъ называемомъ Гайдамацкомъ яру около 4 гарцевъ серебряныхъ разныхъ монетъ XVI-XVII вв. Монеты разошлись по рукамъ и б. ч. проданы евреямъ. Въ 1890 г. найденъ горшечекъ съ серебряными монетами.

Городокъ. Въ 8 верстахъ отъ села на северъ, на крестьянскихъ поляхъ курганъ; далее отъ прилегающихъ въ томъ месте полей с. Слободищъ къ северо-западу по направленію къ м. Дашеву, Кіев. губ. тянется целый рядъ кургановъ. Другой курганъ въ 5 верстахъ къ в. отъ с. Городка; здесь видно еще 9 распаханныхъ насыпей.
Въ центре с. Городка «Замчысько»; помещается на возвышенности при ручье Грязномъ, протекающемъ въ ю. стороне городища, a съ c. находится прудъ. Площадь занята крестьянскими усадьбами и строеніями винокуреннаго завода; при постройке этихъ строеній раскопали съ ю. валъ, окружавшій городище. Судя по уцелевшимъ остаткамъ вала, городище имело форму четырехугольную и было укреплено двумя валами и глубокимъ рвомъ между ними, который наполнялся водою изъ ручья Грязнаго. Сохранившіеся съ в. валы длиною 300 саж., a съ з. — 400 саж.

Кислякъ. По направленію къ казенному лесу на в., при рч. Кислячке, на пахотныхъ поляхъ народное преданіе указываетъ место, где былъ городъ Киселинъ. Здесь находять черепья, камни, уголь, золу, монеты; найдена, напр., здесь серебряная римская монета Александра Севера.
За рекой Собомъ, где теперь глинокопня, местность носитъ названіе Монастырокъ. Здесь, по преданію, былъ монастырь.

Гайсинъ, г. при рч. Собе. Въ 1896 г. на поляхъ найдены обломки первобытныхъ дугообразныхъ фибулъ и римскія монеты Марка Аврелія и колоніальныя Гордіана III. Вообще находки здесь римскихъ монетъ часты.
Найдены возле речки на c.-з. отъ города кремневые отбивные скребки, глиняныя пряслицы, медныя, стеклянныя бусы. На ю.-в. отъ Гайсина большой курганъ, называемый Кладова могыла.

Михайловка, с. на в. отъ Гайсина. У села находится огромный курганъ, обведенный двумя концетрическими валами.
При селе, въ 90 саж. отъ почтовой дороги, идущей изъ Гайсина въ Умань, на высокомъ месте — городище, называемое Замокъ. Форма четырехугольная, длина 21 саж., ширина 18 саж. и окружность 88 саж. Поверхность площади ровная, въ некоторыхъ местахъ раскопана кладоискателями. Городище окружено рвомъ и валомъ; ширина вала 3 саж., рвовъ — 4 саж. Въездъ съ с.-в.

Ивангородъ, м. при истокахъ рч. Киблича, на границе Кіев. губ. На южной стороне местечка возле кладбища находится весьма глубокій и широкій ровъ и валъ. Эти валъ и ровъ шли чрезъ местечко и чрезъ рч. Кибличъ къ пруду, но теперь въ другихъ местахъ ихъ не видно.

Степановка, c. на p. Кибличе. 2 кургана въ 4 верстахъ отъ села на поле.

Марковка, c. на p. Кибличе. Курганъ въ 4 ? верстахъ отъ села. У села найдена половинка меднаго четыреконечнаго креста-энколпіона.

Кибличъ, м. при рч. Кибличе. На в. и ю. стороне местечка, тамъ, где живутъ евреи и находится базаръ, есть остатки валовъ.
Недалеко отъ местечка на поле распаханный курганъ. Въ 1855 г. вырытъ кладъ изъ 1117 серебр. монетъ, изъ коихъ выбраны для Мюнць-кабинета Кіевскаго университета 33: именно соединенныхъ герцогствъ Юлихъ, Клеве и Бергъ 4, герц. Помераніи 9, герц. Липпе 4, города Маркберга 5, Силезскихъ 4, аббатства Кведлинбургъ 2 и епископства Надерборна 3, 1594-1617 гг.
Найдены арабскія монеты. Съ арабскими диргемами найдены и западно-европейскія монеты.

Рахновка. Часть полей, лежащихъ къ ю.-в. отъ села, носитъ названіе Селище. Здесь крестьяне иногда находятъ древнія медныя и серебряныя монеты.

Зятьковцы, с. при рч. Кибличе. Въ 1861 г. найденъ кладъ изъ 800 монетъ стараго чекана, которыя были представлены въ Кіевскій универс., но возвращены безъ описанія, потому что подобныя уже имелись въ Мюнцъ-кабинете университета.

Кущинцы. Недалеко отъ речки Киблича есть «Замчисько», — четырехугольное пространство, окруженное валомъ и занимающее около 500 кв. саж. Форма квадратная; длина и ширина 17 саж., окружность 72 саж. Обнесено валомъ и рвомъ co всехъ сторонъ. Входъ съ в.

Игнатовка, с. при рч. Кибличе. Найдена серебр. римская монета Антонина (II в.).

Марьяновка, с. при устье Киблича въ Собъ. На поляхъ три кургана, изъ нихъ одинъ раскопанъ летъ 10.

Куна. Co стороны рч. Соба есть валъ, теперь еле заметный.

Басаличевка, с. недалеко рч. Соба, справа, при впаденіи ея въ Бугъ. Въ 1887 г. найденъ кладъ изъ 42 серебр. монетъ польскихъ и голландскихъ XVII в.

Жерденовка, с. слева p. Соба, противъ Басаличевки. Среди села земляной валъ.

Поборка, с. между рч. Собомъ и Удичемъ. На крестьянскихъ поляхъ курганъ.

Соболевка, м. На крестьянской земле курганъ.

3. Въ бассейне рч. Удича, притока Буга.

Комаровка, с. на гран. Кіев. губ. Въ 1853 г. найденъ кладъ изъ 241 монетъ, которыя по представленій въ Кіевскій университетъ и разсмотреніи возвращены безъ описанія.

Тепликъ. У хутора Бутова 8 кургановъ скифскаго типа. Въ овраге на скале рисунокъ: подкова и несколько стрелъ. Найдены две римскія монеты.

Росоше, с. 3 кургана на пахотномъ поле.

Ташлыкъ Высшій (Кривой). 5 кургановъ, изъ нихъ 2 въ селе и 3 на пахотныхъ поляхъ.

Ташликъ Низшій (Гнилой) при рч. Удиче. У села 4 кургана, изъ нихъ два на церковномъ огороде и одинъ на церковномъ поле.

Саша, дер. 3 кургана на пахотномъ поле.

Мышаровка, с. на ю. отъ м. Теплика. На крестьянскихъ поляхъ курганъ.

Мочулка Великая. Среди села городище, окруженное валомъ и рвомъ, квадратной формы; занимаетъ около 3 десятинъ, занято усадьбами крестьянъ. Здесь, по преданію, былъ городъ, называвшійся Доброполь, или, по другому сказанію, Тирасополь.

Серединка, c. на притокерч. Удича. Съ ю. и с. по 2 кургана.

Хмаровка, c. не далеко отъ впаденія рч. Удича въ Бугъ. На крестьянскихъ поляхъ курганъ.

4. Ha p. Буге.

Соколецъ. Въ 1889 г. найденъ кладъ изъ 520 серебр. польскихъ и прусскихъ монетъ XVII ст.
Въ 3 верстахъ отъ с. Сокольца на острове Буга городище кругообразной формы; имеетъ въ длину 50 саж., въ ширину 25 саж., a въ окружности более 100 саж. Поверхность площади холмистая. Внешнихъ укрепленій нетъ.

Степашки. На вост. стороне сохранились следы двухъ земляныхъ укрепленій (повидимому батарей).На колокольне колоколъ 1745 г., пожертвованный б. владельцемъ села известнымъ Саввой Чалымъ. На колокольне надпись «Sawwa Pulko».

Ладыжинъ, м. при устье Сильнице въ Бугъ. Сохранились валы, окружавшіе некогда городъ, — именно на западе сохранился валъ и съ наружной стороны ровъ значительной величины, которые пересекаютъ треугольникъ, образуемый рекой Бугомъ и речкой Сильницей и занимаемый теперь местечкомъ. Ровъ и валъ имеетъ длины 540 саж.; ровъ шириною до 12 саж. На восточной стороне есть также валъ длиною 295 саж.
Среди местечка, на усадьбе священника есть следы бывшаго здесь замка; въ шестидесятыхъ годахъ еще можно было здесь видеть остатки укрепленій — башню и ворота.
Въ 2 верстахъ отъ местечка Ладыжина на ю.-з. городище, называемое местнымъ населеніемъ Западнею; помещается на высокомъ берегу пруда, образовавшагося отъ речки Сильницы, въ 3 верстахъ отъ ея впаденія въ Бугъ. Имеетъ форму круга, діаметръ коего 36 саж.; окружность насыпи 113 саж. Поверхность ровная и распахивается подъ посевы. Съ в. и ю. защищена валомъ и рвомъ; длина вала 48 саж. Съ c. и з., т.-е. co стороны пруда, заканчивается крутымъ спускомъ въ 16 саж. высоты. Говорятъ, что когда-то здесь копали кладоискатели.
Кроме вышеуказаннаго городища, возле местечка есть еще две насыпи или батареи, какъ называютъ эти насыпи; изъ нихъ одна находится въ ? версте, а другая въ 1 версте отъ местечка; они одинаковыхъ размеровъ, имеютъ въ длину и ширину по 14 саж., а въ окружности 56 саж., форма квадратная; обведена валомъ, который по угламъ несколько выше. Поверхность первой распахивается подъ посевы, вторая — служила римско-католическимъ кладбищемъ.
Около местечка 4 кургана, изъ нихъ два въ полуверсте, а два въ трехъ верстахъ. Въ полуверсте отъ местечка на с., на пахотномъ поле урочище Монастырище; здесь былъ, по преданію, мужской православный монастырь.
Въ 5 верст. отъ Ладыжина къ ю., по дороге въ с. Четветиновку, гора Батогъ, где было село съ такимъ названіемъ и где происходила известная битва Хмельницкаго съ поляками.
Въ 1889 г. при ломке камня для Уманской железной дороги найденъ кладъ, состоявшій изъ монетъ и столоваго серебра съ польскими гербами.

Ладыжинская Слобода. Есть валъ, по которому, какъ говоритъ народъ, турки разсчитывали провести речку Сильницу.

Бeлоусовка. На уроч. Кіевецъ находятся следы какихъ-то зданій и рвы. Народъ говоритъ, что здесь владелецъ села князь Короткій хотелъ устроить городъ на подобіе Кіева.

Ладыжинскіе Хутора. На крестьянскихъ поляхъ 19 кургановъ, изъ нихъ 5 кургановъ, расположенныхъ въ рядъ. Говорятъ, что некоторые раскапывались кладоискателями.

Губникъ. Въ окрестностяхъ села 7 кургановъ, расположенныхъ рядомъ съ курганами Ладыжинскихъ хуторовъ.

Четвертиновка недалеко отъ Буга. Две насыпи — обе одинаковыя, имеютъ въ длину 55, a въ ширину 14 саж. 34 кургана на высокомъ пахотномъ поле.

Глубочокъ. Въ 3 верст. отъ села 4 кургана, расположенныхъ въ рядъ съ с.-в. на ю.-з.

Красноселка недалеко отъ устья рч. Удича. На помещ. поляхъ 4 кургана, при дороге въ с. Раковку. Въ 1886 г., вблизи сахарнаго завода, при прорытіи канавы найдено 20 кинжаловъ и пикъ (кинжалы были переделаны въ ножи).

Метановка, с. недалеко p. Буга, къ c., противъ Красноселки. Въ центре села, выше церкви, съ восточной стороны, остатки какого-то укрепленія: четырехугольная площадь въ 1000 кв. саж. обнесена валомъ; на углахъ находятся возвышенія.

Завадовка. Въ помещичьемъ лесу находится могильникъ, состоящій изъ 49 сглаженныхъ временемъ кургановъ, расположенныхъ очень близко одинъ къ другому. При корчевке здесь находили глиняные сосуды, кости и др.

Маньковка. Есть два «Замчища»: одно въ средине села, другое въ конце eгo. Въ церковномъ лесу, примыкающемъ къ селу Маньковке, есть два кургана.

Чернятка, с. недалеко отъ Буга слева. Въ окрестностяхъ села 5 кургановъ.

Джулинки, с. при р. Буге. Въ окрестностяхъ 6 кургановъ.

Теофиловка (иначе Джулинская Слобода). 3 кургана на возвышенномъ месте.


Ставки. 3 кургана въ окрестностяхъ села.

Гайворонъ. c. на Буге. 5 могилъ, изъ нихъ 3 на церк. поле.

Струньковъ, с. при Буге. Въ разныхъ местахъ 9 кургановъ: 2 на крестьянскихъ поляхъ, 5 на помещичьихъ и 2 въ самомъ селе.

Струньковскій Ташлыкъ. Курганы на з. отъ села, на ровномъ месте, по дороге въ Хащевату.
Поліямполъ, севернее Струнькова. Въ окрестностихъ села есть несколько кургановъ.

Хащевата, м. на Буге. Съ с.-в. стороны отъ местечка находится круглая насыпь съ большими вокругъ нея утлубленіями; насыпь обложена плитами. — 4 кургана на поляхъ Хащеваты, на ровномъ месте; изъ нихъ 2 на в. отъ местечка въ 2 верстахъ, по дороге въ с. Струньковскій Ташлыкъ, а другіе два на с.-в., по дороге въ д. Юльяновку.

Могильна, с. недалеко м. Хащеваты и p. Буга. 37 кургановъ въ окрестностяхъ. Одинъ рядъ ихъ идетъ по р. Бугу на протяженіи 10 верстъ. Некоторые изъ этихъ кургановъ разрыты; находили въ нихъ большія камни, кости людей и лошадей, монеты, a назадъ тому летъ 15 крестьянинъ нашелъ золотую чашу и золотой крестъ.
Вообще же курганы, находящіеся y c. Могильны, размещены такъ: на в. отъ села 9 кургановъ, изъ нихъ 2 на границе с. Чемерполя, 2 близъ хутора Юзефполя и 5 при дороге, ведущей изъ Умани въ Саврань; съ ю. стороны села 8 кургановъ; съ з. — 20 по дороге, идущей изъ с. Завалья въ с. Салькову и м. Хащевату.
Два городища, называемыя крестьянами Раскопаными могилами : одно въ 3 верстахъ отъ Могильной по направленію къ р. Бугу и м. Саврани, a другое — съ другой стороны села по направленію къ c. Салькову.
Оба городища помещаются близъ Буга, на высокомъ месте. Первое городище имеетъ въ длину 8 саж., въ ширину 6 саж., a въ окружности более 25 саж.; второе длиною и шириною 6 саж., въ окружности 20 саж. Форма кругообразная. Городища обведены валомъ. Возле второго городища, кроме того, есть два рва, идущіе параллельно. Въездъ въ оба городища съ с. (это, должно быть, городища-майданы.)

Завалье, с. близъ села, на владельческихъ поляхъ 2 кургана.

Балтскій уездъ.

1. Съ левой стороны р. Буга, въ бассейне притока его Синицы.

Каменная Криница, въ с.-з. углу уезда, на гран. Кіев. губ. Въ 1892 г. въ казенномъ лесу найденъ большой железный мечъ-концеръ (XIV-XV ст.).

Трояны, с. при рч. Синице. Въ селе, вблизи церкви, съ ю.-в. есть большой курганъ.

Каменный Бродъ, с. при Синице. У села 2 кургана: одинъ по направленно къ с. Молдаванке, другой со стороны с. Даниловой Балки; последній, неизвестно когда и кемъ, раскопанъ.

Данилова Балка. На поляхъ 3 кургана: одинъ въ поле на в. въ ? верст. отъ села, другой съ з. въ 1 версте и третій на границе земли с. Шамраевки, въ 2 верстахъ отъ с. Даниловой Балки.

Молдаванка, с. при Синице. 2 кургана: одинъ возле села, другой въ 2 верстахъ отъ села, оба вышиною въ 3 1/2 саж.

Чемирполъ, с. при Буге. Есть 3 кургана: одинъ въ центре села высотою 5 саж., другой близъ села высотою въ 3 1/2 саж., третій въ степи, по дороге въ село Каменный Бродъ; последній имеетъ по средине углубленіе (городище-майданъ?).

Сабатиновка, с. при впаденіи Синицы въ Бугъ. По дороге въ с. Данилову Балку 3 кургана.

2. Между бассейнами речекъ Синицы и Синюхи, съ левой стороны р. Буга.

Лозовата, с. на с.-з. отъ м. Голоскова. На поляхъ 2 кургана.

Лупулово, с. при Буге. У села въ степи 2 кургана.

Дельфиновка на ю.-в. отъ Лозоватой. На поляхъ 3 кургана: одинъ со стороны Лупулянской степи, два со стороны с. Люшневатой. У села валъ, идущій изъ Кіев. губ. чрезъ Бугъ къ рч. Кодыме возле села Великаго Бобрика.

Кошаро-Александровка, д. при Буге. На поляхъ проходить валъ, указанный выше (при с. Дельфиновке).

Раздолъ. У села на возвышенностяхъ 10 кургановъ, изъ нихъ 2 большихъ.

Молдавка. 8 кургановъ, изъ коихъ два большихъ на крестьянской земле, одинъ на церковной, одинъ въ центре села, и 4 большихъ кургана на помещичьей земле.
Около села валъ, идущій изъ Кіев. губ. на югъ черезъ реку Бугъ къ с. Великому Бобрику на рч. Кодыме.

Люшневата, с. вблизи Буга. У села на возвышенностяхъ 9 кургановъ, изъ нихъ 5 на крестьянской земле; одинъ Бугъ къ с. Вел. большой.

Свирневата, с. на сев. отъ м. Голосково. На поляхъ на с.-в. отъ села небольшой курганъ, называемый Завалына могила. Возле села валъ, идущій изъ Кіевской г. черезъ Бобрику на рч. Кодыме.

Голосковъ, м. При дороге въ м. Богополь курганъ вышиною до 3 саж.

Новоселки. Въ 2 верстахъ отъ села на ю.-з. курганъ высотою около 9 саж.

Пушково, на з. отъ Юзефполя. На возвышенностяхъ расположено 7 кургановъ (изъ нихъ 3 около хутора Одая).

Липовенька. 1 курганъ въ степи на владельческой земле, съ правой стороны дороги изъ Богополя въ м. Покотилову (Шевской г.); имеетъ плоскую вершину, но раскапываемъ не былъ.

Капитанка, на в. отъ м. Голоскова. На возвышенностяхъ 9 кургановъ, изъ коихъ 3 на крестьянской и 6 на помещичьей земляхъ.

Витольдовъ Бродъ, с. на Буге. У села на возвышенности 10 кургановъ: 4 на крестьянской земле и 6 на помещичьей.

3. Бассейнъ притока Буга Синюхи и притока последней — Ятрани.


Семидубы. На поляхъ 5 могилъ.

Грузьское, на с.-з. отъ м. Голованевска. Въ 1898 г. найденъ кладъ изъ 12 серебр. польскихъ монетъ 1754 г.

Межиричка (Оздобна тожъ), вблизи м. Голованевска, на с. Въ 1895 г., въ именіи Алекс. Мих. Абазы, раскопаны 5 кургановъ, изъ коихъ 3 древнихъ и 2 позднейшихъ. Въ древнихъ могилахъ найдены человеческія кости съ костями животныхъ — коня или вола, разные предметы — бусы, кольца, сбруя, кремни, глиняные сосуды (амфора изъ красной глины, черепки чернолаковаго греческаго сосуда). Въ одномъ изъ этихъ кургановъ, въ верхней части было другое погребеніе более поздняго типа. Въ кургане позднейшемъ найденъ человеческій скелетъ въ сидячемъ положеній, обложенный деревомъ, а выше скелетъ лошади; при человеческомъ скелете найдены: кольчуга и шлемъ железные, золотое кольцо съ головкой дракона, 5 золотоордынскихъ монетъ, железные наконечники стрелъ, бусы. Въ другомъ позднейшемъ кургане — два погребенія — мужчины и женщины въ деревянныхъ гробахъ, головою на з. При мужскомъ скелете найдены: изогнутая сабля, кольчуга, железныи шлемъ, наконечники стрелъ, пряжки, у коленъ — две чашки: серебряная и медная; у женщины — зеркало медное, серебряный флакончикъ, медная серьга въ виде вопросительнаго знака. (Въ двухъ последнихъ курганахъ — погребеніе кочевниковъ XIII-XIV вв. — Зап. И.Р.А.О. XI, 280.).
Въ 1898 г. раскопанъ крестьянами скифскій курганъ и найдено 19 бронзовыхъ наконечниковъ стрелъ гладкихъ, пирамидальныхъ и 5 железныхъ гвоздей.

Наливайка. У села валъ, идущій изъ Кіевской губ. отъ рч. Роси на югъ черезъ Бугъ къ рч. Кодыме (у с. Вел. Бобрика). Есть два кургана. Въ лесу, на урочище Казачки есть селище, где находятъ толстыя черепья.

Емиловка. У села 6 кургановъ и 1 городище-майданъ.

Троянка, на в. отъ Голованевска. У села 7 кургановъ, изъ нихъ два громадной величины къ в. отъ села, возле леса с. Плоской; недалеко отъ нихъ 2 меньшихъ. 3 кургана около 1860 г. раскопаны земледельцемъ Русецкимъ; въ нихъ найдены скелеты человека и лошади, стремена, кинжалъ.

Орлова, с. на рч. Ятрани. Есть 1 курганъ на берегу Ятрани.

Кугутовка, с. на р. Ятрани, на гран. Кіевской и Херсонской губ. У села 5 кургановъ, изъ коихъ 3 раскопаны, неизвестно когда и кемъ.

Журавлинка, с. на прит. Синюхи. У села 4 кургана, изъ коихъ два на ю. и два на с.-з. отъ села; 1 раскопанъ кладоискателями.

Плоска, с. при Синюхе. У села 6 кургановъ и 1 городище-майданъ на берегу Синюхи. Около 1860 г. помещикъ Вышинскій раскопалъ курганъ и нашелъ въ немъ 2 горшечка, въ одномъ изъ нихъ были серебр. монеты. Около 1880 г. крестьяне раскопали курганъ и нашли въ немъ скелеты, глиняные сосуды, светильники и бронзовыя стрелы. Въ 1891 г. найдена въ могиле одна византійская монета, золотая, выпуклая.

Бузниковата, с. на прит. Синюхи. У села 3 кургана, изъ нихъ 1 раскопанъ около 1850 г. владельцемъ села Тлуховскимъ; найдены каменный крестъ и человеческій скелетъ.

Овсянка. У села 5 кургановъ, изъ нихъ 2 на возвышенности.

Корытна, с. близъ р. Синюхи. У села 4 кургана.

Дорожинка. У села 2 кургана большихъ и несколько малыхъ. Чрезъ пахотныя поля села Дорожинки проходить валъ, носящій названіе Зміевина.

Березова Балка. У села 3 кургана.

Юзефполь или Людвинка, м. близъ Синюхи. У местечка 5 кургановъ.

Олешки, с. на Синюхе. У села 5 кургановъ.

Куца Балка. У села 11 кургановъ, изъ нихъ 6 на возвышенности.

Сухой Ташлыкъ. У села 5 кургановъ.

Катеринка. У села 5 кургановъ. Одинъ курганъ раскопанъ крестьяниномъ назадъ тому 20 летъ; найдены — медный котелокъ, остовъ человека и лошади.

Лукашевка. 1 курганъ у села.

Лащева. На помещичьей земле 1 курганъ значительныхъ размеровъ.

Долгая пристань, с. на Буге. Одинъ курганъ.

Подгуры, с. при Буге. Одинъ курганъ.

Станиславчикъ. У села 4 кургана.
Въ 1882 г. на берегу р. Синюхи найдено 17 медныхъ копеекъ Петра І.

Болеславчикъ. 1 курганъ у села.

Богополь, м. при Буге. Въ окрестностяхъ найдены босфорскія монеты. Въ 4-5 верстахъ отъ м., по дороге въ с. Чаусову Забугскую, на владельческой земле находится громадная земляная насыпь высотою около 15 саж., называемая народомъ Городысько, Городыща. Къ насыпи съ двухъ сторонъ примыкаютъ два вала, длиною около 15 саж. и шириною около 5 саж. Сама насыпь имеетъ форму неправильнаго четырехугольника, длиною въ 15 саж. и шириною въ 10 саж. Входъ съ ю. По средине площади находятся углубленія до 2 саж. глубины и 3-4 саж въ діаметре.
На поляхъ, по направленію къ Бугу, находятся плохо сохранившіеся 5 валовъ, расположенныхъ недалеко другъ отъ друга.
Три окопа, называемые батареи, — одинъ въ черте местечка, среди крестьянскихъ усадебъ, по дороге, идущей въ Балту; второй въ 150 саж. отъ местечка и въ 12 саж. отъ дороги въ Умань; третій въ 185 саж. отъ местечка и въ 6 саж. отъ дороги въ с. Чаусову. Все они на ровномъ месте, формой четырехугольные, вблизи Буга — первый на разстояніи 90 caж., а два другіе въ версте. Первый имеетъ въ длину 6 саж, и ширину 3 саж., второй 7х3 1/2 саж., третій 7 1/2 х 4 саж.
На помещичьей земле 2 кургана, отстоящіе одинъ отъ другого на разстояніи 4 саж. и соединенныхъ низкимъ валомъ. Народъ называетъ эти курганы Близнецами. Въ окрестностяхъ было больше кургановъ, но они совершенно распаханы.

4. Съ правой стороны р. Буга, у самой реки, и въ бассейне притока его Савранки.

Казавчинъ, с. при Буге, на гран. Гайсин. и Ольг. уездовъ. 1823 г. были на скалахъ около села вырезанныя разныя татарскія надписи, а также здесь, возле этихъ скалъ, находились татарскія гробницы съ надписью 1377 г. Въ настоящее время ничего подобнаго нетъ; можетъ-быть уничтожено при ломке камня.

Каменовата, У села 7 кургановъ, изъ нихъ 2 около р. Буга, 4 по дороге въ с. Байбузовку и 1 у дороги въ с. Казавчинъ.

Песчана, м. при рч. Савранке. На поляхъ 4 кургана, изъ коихъ одинъ, неизвестно когда, раскопанъ.

Пужайково, с. при Савранке. На поле одинъ курганъ, неизвестно кемъ раскопанный.

Новиполь или Саражиночка. На поле 1 курганъ, раскопанный когда-то.

Перейми. Въ конце XVIII в. у села найденъ былъ большой кладъ римскихъ серебряныхъ монетъ, заключавшійся въ 11 горшкахъ.

Кринички, на ю. отъ м. Песчаной. На выгоне села, на пространстве 5 десятинъ попадается множество черепковъ отъ глиняныхъ древнейшихъ сосудовъ. Въ 1891 г. г. Зборовскій произвелъ раскопку до подпочвы на протяженіи 10 кв. саж. и нашелъ 10 маленькихъ своеобразныхъ глиняныхъ сосудовъ, 2 человеческія сидячія фигуры изъ глины и глиняное седалище (какъ бы кресло).
У села Криничекъ 9 кургановъ. Въ 1891 году г. Зборовскій раскопалъ три (скифскіе) и нашелъ въ одномъ скелетъ, на немъ 2 бронзовыхъ наножія, 2 бронзовыя четырехугольныя бляшки, 11 бронзовыхъ трехгранныхъ стрелъ и терракотовый сосудъ; во второмъ — три железныхъ дротика, широкое железное копье, боевой железный топорикъ и большую глиняную амфору. Въ 1892 г. онъ же раскопалъ 1 курганъ и нашелъ въ немъ скелетъ и терракотовый сосудъ.
Въ 1892 г. В.Б. Антоновичъ произвелъ роскопки группы кургановъ — типа скифскаго особаго варіанта. Гробницы высечены очень глубоко въ подпочве и имели форму грушеобразную, на подобіе хлебныхъ ямъ. Найдены предметы, характеризирующіе скифскія гробницы: железное оружіе, бронзовыя стрелы и украшенія, амфоры, сосуды изъ черной лоснящейся глины и др. Особенность одного изъ кургановъ — большія бронзовыя наножія, надетыя на голени покойника. Темъ же профессоромъ изследована стоянка, по всей вероятности того же времени, заключающая множество металлическихъ изделій и статуэтокъ. (По-видимому это т. н. поле погребальныхъ урнъ типа кіевскихъ и збручскихъ полей. Зап. И. Р. А. О. XI, 277.).
Изъ предметовъ, найденныхъ въ скифскихъ курганахъ близъ Криничекъ, находятся въ музее университета св. Владимира: 10 бронзовыхъ наконечниковъ стрелъ трехгранныхъ желобковатыхъ съ крючками; большой железный наконечникъ копья листовиднаго типа съ длиной втулкой; три железныхъ копья съ втулкой, переходящею въ длинный тонкій стержень, заключенный небольшимъ стреловиднымъ остріемъ; железный боевой топорикъ съ прямымъ четырехграннымъ обухомъ; бронзовое наножіе (jambard); два бронзовыхъ тонкихъ поясныхъ наконечника; глиняный широкій кувшинчикъ съ узкимъ горломъ и однимъ ухомъ, окрашенный въ серый цветъ.
Изъ раскопокъ первобытнаго поселка въ 1892 г. находятся въ коллекціи В.Б. Антоновича след. предметы, относимые къ концу неолитическаго періода и къ времени появленія скифовъ въ южно-русскомъ крае: терракота довольно грубаго стиля, представляющая обнаженную сидячую женщину, кормящую дитя, на шее какое-то украшеніе, за спиною налепленъ кружокъ (можетъ быть мешокъ для ношенія ребенка); фигурка помещалась на глиняномъ стульчике о четырехъ ножкахъ со спинкою; такая же сидячая фигурка мужчины, съ отбитою головою, помещающагося въ маленькомъ сосуде овальной формы на подобіе корыта (вероятно изображающемъ челнокъ); две маленькія широкія мисочки; половина низкой чашечки съ отогнутымъ внутрь венчикомъ и остаткомъ ушка; три миніатюрныя чашечки съ перехватомъ и широко развернутымъ венчикомъ, одна имеетъ два ушка въ нижней части; такая же чашка большого размера, расписанная темнымъ лакомъ; миніатюрный красивый горшечекъ съ лепными зубчиками по венчику; миниатюрный ковшикъ грубой выделки съ толстою ручкою.
Въ той же коллекціи находятся след. предметы скифскаго характера: 6 бронзовыхъ трехгранныхъ стрелъ, желобковатыхъ, бородчатыхъ; железная длинная стрела ромбоидальная съ ножкою; половина крестовидной обоймицы отъ ноженъ кинжала; куски кожанаго колчана или налучья, съ остатками шелковой ткани на поверхности; костяная круглая пряжка; костяной черенокъ железнаго ножа съ такими же гвоздиками; привесный четырехгранный брусокъ изъ тальковаго сланца.
Найдены: 3 римскія серебр. монеты — одна Домиціана и две Констанція II, а также (отдельно) бронзовый литой крестикъ, повидимому, XVII в.

Ракулово, на с.-в. отъ Балты. У села есть 4 кургана.

Бакша. с. Проходитъ валъ, начинающійся у м. Саврани и идущій къ с. Гольме на рч. Кодыме.

Гетмановка. Проходитъ тотъ же валъ.

Саврань, м. при впад. Савранки въ Бугъ. У дороги, ведущей въ с. Каменовату, есть 4 кургана, одинъ изъ нихъ, неизвестно кемъ и когда, раскопанъ; кроме того есть еще на крестьянскихъ поляхъ 7 кургановъ близъ р. Буга.
При местечке есть несколько батарей.
Около местечка валъ, идущій къ югу, къ с. Гольмы на р. Кодыме.

5. На р. Буге и близъ него, съ правой стороны, ниже устья Савранки, между Бугомъ и бассейномъ рч. Кодымы.

Дубинова, с. при Буге. У села 2 кургана.

Красенькое, с. при Буге. У села 7 кургановъ.
Въ лесу пещера, въ которой въ 1850 г. крестьяне напрасно отыскивали кладъ.

Ониськово, при Буге. На берегу Буга около села есть естественная пещера въ граните. У села 7 могилъ. По полямъ проходитъ валъ, начинающійся въ Кіевской губ., и оканчивающійся у рч. Кодымы, возле с. В. Бобрика.

Курячи-Лозы с. У села 1 курганъ.

Адамовка д. На крестьянскихъ поляхъ 1 курганъ.

Тридубы. У села 5 кургановъ.

Мечетна Малая. У села 4 могилы. Въ курганахъ находили железныя стрелы, алебарды и турецкія монеты.

Терновата. У села 2 кургана, одинъ изъ нихъ большій близъ Буга. На владельческихъ поляхъ, на правомъ берегу Буга, у такъ называемой «Червонной скалы» находится значительная по величине пещера; входъ въ нея крестьяне завалили камнями, такъ какъ туда часто заходилъ скотъ и пропадалъ. Преданіе говоритъ, что здесь некогда жители скрывались отъ непріятелей. На той же скале на высоте 6 саж. есть искусственно вырубленное отверстіе, и подъ нимъ высеченъ какой-то знакъ на подобіе конскаго копыта.

Бурилова. У села 3 кургана.

Секретарка. У села 4 кургана.

Николаевка. Курганъ у села.

Мечетна Великая. На поляхъ раскинуто 11 кургановъ, изъ коихъ 2 попорчены вследствіе добыванія камня изъ почвы (изъ нихъ одинъ называется Мечеть). Одинъ курганъ, несколько раскопанный крестьянами (на обществ. выгоне), содержалъ камень и кирпичъ; въ другомъ, на ферме г. Завойка, найденъ склепъ, построенный изъ кирпича, залитаго свинцомъ.
На краю села, на берегу р. Буга находится городище, называемое народомъ Замчище. По преданію, это было турецкое укрепленіе.

Токаревка, с. при Буге. У села 3 кургана.

Чаусова Казенная, при Буге. У села 14 могилъ, изъ коихъ две большія, — одна называется Мечетянка, другая Крестовая (на ней стоитъ креста). Въ одномъ кургане, раскопанномъ крестьяниномъ для устройства погреба, найдены глиняные сосуды: широкая ваза съ тремя ушками изъ светлосерой глины, покрытая глазурью, низкая широкая миска изъ более темной глины, кувшинъ съ горлышкомъ, расширяющимся вверху, съ продольными жолобками отъ горлышка до дна, маленькій кувшинчикъ более простой формы и небольшой горшечекъ грубой работы.
Въ углу между Бугомъ и яромъ «Куца» находится пространство, огражденное съ востока валомъ и рвами, и на немъ до 30 большихъ длинныхъ ямъ. Въ окрестности того места выкапываютъ стрелы, копья, сабли, кинжалы, человеческія кости; здесь же находили могилы, сложенныя изъ каменныхъ плитъ и заключающія въ себе скелеты въ панцыряхъ и съ саблями. Въ этомъ месте здесь былъ бродъ черезъ бугскіе пороги.
Около села надъ Бугомъ скала, называемая Пугачъ; около нея каменныя плиты; подъ одной изъ нихъ найденъ былъ (въ 1875 г.) воскъ.

Каменная Балка, при Буге. 1 курганъ у села. На берегу Буга, возле водяной мельницы, на скале, на верхней ея площадке высечены два углубленія и изображеніе конскаго копыта. Народъ называеть эти углубленія ступы и говоритъ, что въ нихъ гайдамаки выделывали порохъ.

Конецполь, м. при Буге и Кадыме. На высокомъ берегу Буга, на границе помещичьихъ и крестьянскихъ полей, находится 1 большой курганъ и 5 меньшихъ, окружающихъ большой. Одинъ изъ кургановъ былъ раскопанъ крестьянами летъ 15 тому назадъ, но, кроме камней, ничего не найдено. Возле местечка валы и рвы на месте бывшей въ XVII в. крепости.

6. Бъ бассейне рч. Кодымы, праваго притока Буга.

Кодыма, м. На крестьянскихъ поляхъ 1 курганъ, вышиною не более 2 арш.

Балта, г. на Кодыме. Въ 1840 г. найдена железная кольчуга и такой же шишакъ съ мисюркою. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ 15 русскихъ серебр. монетъ XIX ст.

Козацкое, с. на сев. отъ Балты. У села 4 кургана. Въ лесу на зап. отъ села, есть глубокая долина, называемая Чумный яръ; здесь есть валы и курганы.

Корытна, на с.-в. отъ Балты. У села 4 могилы.

Бендзари, с. при Кодыме. У села 4 кургана.

Немировское, при Кодыме. У села 4 кургана.

Немировская слободка. У села 4 кургана.

Пасадъ, с. У села 4 кургана.

Гольма, на Кодыме. У села 5 кургановъ. Около 1825 г. одинъ раскопанъ кладоискателемъ землемеромъ Эсманомъ.
Отъ этого села проходить на северъ валъ, пролегающій около сс. Бакши, Гетмановки и м. Саврани.

Ясенова, с. при Кодыме. На поляхъ есть валъ, идущій съ севера на югъ, длиною въ 50 сажень. На поляхъ 3 кургана.

Гвоздавка, с. при рч. Кодыме. У села 4 кургана, вдоль р. Кодымы; изъ нихъ одинъ въ селе, другой на выгоне и два на поляхъ съ зап. и вост. сторонъ села.

Арчепитовка. При деревне 3 кургана.

Гельбинова — колонія. У селенія 1 курганъ на ровномъ возвышенномъ месте.

Бобрикь Великій. 5 кургановъ; изъ нихъ въ самомъ селе три кургана, раскопанные для устройства пчелиныхъ погребовъ, 1 курганъ у почтовой дороги въ Балту, раскопанный при ея устройстве, — въ немъ нашли скелетъ и и горшки, — и одинъ на поле.
У речки Кодымы заканчивается валъ, тянущійся изъ Кіевской губ. чрезъ pp. Ятрань и Бугъ.

Янишовка, д. Въ самомъ селеній, при почтовой дороге, городище, обнесенное валомъ, длиною 50 саж., шириною 8 саж. Входъ съ ю. У деревни, въ 20 саж. отъ рч. Кодымы курганъ вышиною 1 саж.

Бобрикъ Малый. 2 кургана; одинъ у села на пахотномъ поле, на ровномъ месте; другой, высотой около 2 саж., на границе cc. M. Бобрика, Кричуновой и Гедзвиловой, — называется Морозова Могила.

Неделково, с. при рч. Гедзиловъ Яръ. Между сс. Неделковымъ и Гетмановкой пролегаетъ валъ, идущій отъ с. Гельмы при рч. Кодыме къ Саврани.

Кричунова. Возле села идетъ валъ отъ Вел. Бобрика къ Бугу и далее въ Кіевскую губ.
2 кургана, одинъ на горе у села, другой на границе полей кричуновскихъ со стороны сс. Малаго Бобрика и Гедзвиловой.

Полянецкое. Въ 1766 г. на пограничной черте cc. Поланицкаго и Неделкова находился одинъ курганъ, на которомъ былъ поставленъ деревянный крестъ, а дальше была группа 9 кургановъ.

Очеретна. У села 2 кургана.

Михальченкова. У села 3 кургана, называемые Берлевеговыми могилами.

Мазурова. У села съ ю. курганъ, называемый Купріянова могила.

Гедзвилова. У села 2 кургана, изъ коихъ одинъ, назыв. Семенова могила, находится на ю. отъ села на вершине крутой горы.

Кривое Озеро, м. на p. Кодыме. Въ 2 верст. отъ местечка въ степи 3 кургана; къ одному кургану примыкаетъ невысокій валъ длиною около 35 саж.

Лукановка, с. при Кодыме. У села 2 кургана.

Станиславчикъ, на с.-в. отъ м. Кривого Озера. У села 4 кургана.

Беризки Надкодымскіе, c. при Кодыме. 9 небольшихъ кургановъ, изъ нихъ 6 при дороге изъ Ольвіополя въ Балту.

Кумары, с. на Кодыме. 8 кургановъ. Найдены на поляхъ наконечники стрелъ, медные и железные.

Крымка, с. при Кодыме. 1 курганъ.

7. Въ бассейне реки Днестра.

Сербы, с. въ с. з. углу уезда. 2 кургана на крестьянскихъ поляхъ.

Писаревка, при рч. Белочь. При селе 2 кургана, изъ коихъ одинъ вышиною до 2 саж. на помещичьей земле, другой вышиною до 2 арш. на крестьянской.

Грабова. Ha крестьянск. поляхъ 1 курганъ вышиною до 1 саж.

Шершинцы. 3 кургана вышиною до 2 саж. каждый.

Белоче, с. при Днестре. Въ селе есть две пещеры, находящіяся въ двухъ противоположныхъ горахъ. Говорятъ, что эти пещеры соединены подземнымъ ходомъ, въ нихъ прятались во время набеговъ татаръ.
Въ лесу въ скале есть высеченная пещера — комната въ 2 саж. ширины и длины и 1 саж. высоты. На границе с. Белоча и Малокиша — курганъ. На берегу Днестра следы батарей.

Лабушна, с. при ист. р. Мелокиша. 3 кургана, каждый вышиною до 2 саж. Крестьяне, распахивая на своей земле одинъ изъ кургановъ, наткнулись на камень, сказавшійся каменной бабой. Они извлекли ее на верхъ и поставили на кургане.
Въ 1875 г. крестьяне при вспашке поля помещика, на урочище «Цыганска Рыпа», нашли кладъ — около 3 фунт. серебр. монетъ XVI и XVII ст.

Молокишъ, с. вблизи Днестра Въ окрестностяхъ села расположена могильникъ изъ гробницъ, устроенныхъ изъ известковыхъ плитъ, безъ курганныхъ насыпей. Открытъ въ 1879 г. при паханьи поля. Въ гробницахъ найдены след. предметы славянского типа: 5 широкихъ височныхъ колецъ изъ тонкой бронзовый проволоки въ два оборота спирали; бронзовая височная привеска въ виде проволочной плоской спирали въ 6 оборотовъ; куски четырехугольной набивной пластинки изъ листовой бронзы; обломки глиняной широкогорлой урны съ лепнымъ шнурочкомъ.

Ержевъ, при Днестре. На возвышенныхъ берегахъ Днестра есть земляные насыпи-батареи и курганы.

Красненькое. На поле, въ местности, называемой Западня, находится естественная пещера, длиною въ 5 сажень; въ ней, по преданію, пряталось населеніе при набегахъ татаръ.

Домница. На восточной стороне села у горы находятъ серебр. римскія монеты; попадаются оне наичаще после сильнаго дождя, размывающаго гору. Въ этой месности найдены 10 сербр. римскихъ монетъ I — III ст. по Р. X.
На вост. стороне села есть два кургана одинъ большой, другой меньшій. Въ поле есть несколько небольшихъ кургановъ; одинъ изъ нихъ былъ раскопанъ крестьянами съ целью найти кладъ, и въ кургане нашли человеч. кости, обложенныя камнями; кости были засыпаны, а камень употребленъ на устройство колодца.

Рыбница. У местечка есть 6 кургановъ, обложенныхъ камнями. Въ 35 верст. отъ Рыбницы, по дороге къ р. Ягорлику раскопанъ курганъ и въ немъ найдена урна съ пепломъ (трупосожженіе).
Въ 1867 г. Юргевичъ раскопалъ два кургана, обложенныхъ камнями. Погребенія не обнаружено. Въ насыпи найдены лошадиные зубы, зерна проса и гречи, множество сливяныхъ косточекъ, вырезанныхъ сбоку, рукоять изъ оленьяго рога.
За местечкомъ къ северу около последнихъ жилыхъ строеній начинается валъ, продолжающійся параллельно берегу Днестра, на разстояніи около 400 саж., a затемъ поворачивающій къ берегу реки. Высота вала около 1 саж. Въ 1897 г. найдена серебр. монета Марка Аврелія.

Захватинцы, с. при Днестре. Въ 1871 г. близъ села, на берегу реки, найдена бляха желтаго металла, покрытая тисненымъ орнаментомъ.

Батушане, с. при Днестре. 9 кургановъ.

Жура, при Днестре. 7 кургановъ.

Михалевка, при Днестре. 3 кургана. Надъ обрывомъ возле рч. Тростянца, въ яру, назыв. «Китросы», есть естественная скальная пещера съ круглымъ въ нее входомъ. Входъ идетъ сначала сверху внизъ почти отвесомъ несколько саженъ, затемъ идетъ коридоромъ горизонтально на протяженіи 150 — 200 шаговъ, постепенно суживаясь, а въ конце отверстіе засыпано осунувшеюся землею. На стене коридора высечены разные знаки.
Въ 1888 г. на урочище Осіяньска Гора крестьяне раскопали маленькую могилу и нашли въ ней бронзовыя стрелы и обломки железа.
Въ 1891 г. въ селе крестьянинъ копая погребъ, нашелъ 2 глиняныхъ сосуда: широкую низкую чашку красивой отделки изъ серой глянцевитой глины и небольшую высокую чашку, похожую на первую по отделке и матеріалу, а также железный тонкій мечь съ плоскою рукоятью сибирскаго типа (предметы скифскіе).

Гармацкое, при Днестре. Надъ обрывомъ р. Днестра — две пещеры, высеченныя, повидимому, рукою человека. На стенахъ видны следы жилого помещенія, начертанія крестовъ, разныя углубленія въ стенахъ; стены закопчены дымомъ. Вышиною пещера въ ростъ человека. По преданію, здесь жители укрывались отъ набеговъ татаръ. Третья такая же пещера находится въ лесу въ урочище Гальче. 9 кургановъ на в. отъ с. Гармацкаго.

Красный Кутъ, при Днестре. 7 кургановъ.

Цыбулевка. 2 кургана.

Ягорликъ, м. Недалеко отъ м., при впаденіи рч. Ягорлика въ Днестръ, сохранились следы земляныхъ валовъ бывшаго здесь укрепленія.
3 кургана. Одинъ изъ нихъ, большой, находится на границе земель м. Ягорлика и сс. Дойбанъ и Дубовой. Этотъ курганъ назыв. Сутовою могилою (отъ молд. «суто» — сто), потому что здесь было около 100 малыхъ кургановъ, теперь распаханныхъ.

Нестоита, при рч. Тростянце. 7 кургановъ вокругъ села.

Кульна, при той же речке. 6 кургановъ на высокомъ месте.

Гавиносы. Въ 5 верст. отъ села на ю.-з., въ лесу, въ урочище Аркасъ, въ 1893 г., при копаній ямы для выжиганія извести, нашли подземный ходъ, сначала узкій, а затемъ расширяющійся и разделяющійся на два.

Топала, при рч. Тростянце. У села 8 кургановъ: 4 разбросаны на возвышенностяхъ, 4 — составляюсь группу у границы земель д. Журы.

Чорна. У села на возвышенности 7 кургановъ.

Цыгановка, при Тростянце. 2 кургана.

Любомирка, при верховьяхъ р. Ягорлика. 2 кургана.

Глубочекъ, при той же речке. 3 кургана въ долине рч. Ягорлика.

Фліора, при р. Ягорлике. У села 2 кургана.

Тисколунгъ, при р. Ягорлике. У села 2 кургана.

Артировка, при р. Ягорлике. У села 2 кургана.

Дубова, при р. Ягорлике. 8 кургановъ.

Дойбаны. 3 кургана.

Ольгопольскій уездъ.

1. Съ правой стороны р. Буга, у самой реки и въ бассейне притока его — Дохны.

Гордіевка, с. въ с.-з. углу уезда. За селомъ на бывш. Шпаковомъ шляху 8 небольшихъ кургановъ.

Тростянчикъ, при Буге, въ с.-з. углу уезда. Въ селе въ 100 шагахъ отъ церкви «Замчыще» въ виде четырехугольника, окруженнаго валами. Въ 2 верстахъ отъ села, по теченію р. Буга, на пахотныхъ крестьянскихъ поляхъ, при дороге въ с. Кошаринцы, другое «Замчыще» съ земляными валами. На близлежащихъ поляхъ выпахиваются разные предметы — глиняные черепки, бусы и др.
На ю.-з. отъ Т., при границе полей кошаринскихъ и демидовскихъ, по дороге въ м. Бершадь, большой курганъ; за селомъ возле экономич. гумна другой курганъ.

Сумовка, при Буге. Найдены кремневые топоръ и долото.

Демидовка, на с.-з. отъ Ободовки. На с. отъ села, около дороги изъ м. Тульчина въ м. Бершадь, находится 2 большихъ кургана, уже отчасти распаханные.

Войтовка, на с. отъ Бершади. По средине села въ усадьбе священника находится небольшой съ котловинами холмъ, называемый Замчыще. Народъ говоритъ, что здесь есть клады, почему назадъ тому несколько летъ некоторые изъ крестьянъ разрывали холмъ, но, кроме черепковъ глиняной посуды, ничего не найдено.

Беризки Бершадскіе, с. при Буге. Въ селе, на усадьбе священника, примыкающей къ церковному погосту, находятся пещеры съ пещерною церковью. Все эти пещеры искусственныя, вырытыя въ песчано-глинистомъ грунте, на глубине 4 саж. Входъ въ пещеры находится въ яме, бывшей раньше погребомъ. Пещеры представляютъ коридоръ шириною 1 1/1 — 1 1/2, арш. и высотою 2-3 арш., идущій съ с. на ю. съ искривленіями и на разстояніи 7 саж. отъ входа разветвляющійся на два хода или коридора, которые затемъ соединяются. Въ месте соединеній разветвленій коридора съ в. примыкаютъ две комнаты, изъ коихъ одна представляетъ алтарь церкви. Ширина и длина алтаря (вместе съ коридоромъ) 5 арш. при высоте свода въ 31/2, арш. Престолъ сложенъ изъ небольшихъ кирпичинъ, имеетъ въ длину, ширину и высоту по 1? арш.; слева примыкаетъ къ стене такой же жертвенникъ; престолъ и жертвенникъ покрыты цементомъ; стены кой-где подделаны кирпичомъ и сильно закопчены. Справа отъ алтаря примыкаетъ небольшая келья длиною 3 ? арш. и шир. 2 1/2 арш. при высоте въ 3 арш. Въ коридоре ниши.

Устье, при Дахне. Въ 1879 г. найдено 7 сер. талеровъ, 1 польскій 1628 г., 5 голландскихъ 1631-1668 гг. и 1 фридландскій 1631 г. На крестьянскихъ поляхъ къ с. отъ села 3 кургана.

Бершадь, м. Съ ю.-з. стороны местечка, въ 10 саж. отъ помещичьяго сада и въ 100 с. отъ рч. Шаранановки «Замчысько» четырехугольной формы, обведенное валомъ вышиною въ 3 саж. Заключаетъ въ себе площадь около 400 кв. саж. Въездъ съ в. Въ Замчыське есть погреба, построенные, какъ говорятъ, въ Севастопольскую войну для храненія пороха. Въ 2 верст. отъ Замчыська на в. есть земляной валъ длиною въ 20 саж.

Флорина, при Дахне. Въ 1894 г. найдено 20 польскихъ грошей XVII ст.

Пятковка, при Дахне. Въ 1898 г. найдены серебр. польскія монеты Сигизмунда III. — 2 кургана въ 5 верст. отъ Пятковки съ ю. на высокой ровной площади, на крестьянскихъ поляхъ.

Бандуровка, при Дахне. 1 курганъ въ версте отъ села къ ю. на крестьянскихъ поляхъ, распахивается.
Недалеко отъ села на ю.-в. находится небольшая гора, называемая Городыще. Формой гора — усеченная пирамида; съ одной стороны (ю.-в.) гора соединяется съ другими горами. При вспашке крестьяне находили тамъ железныя вещи — копья (на подобіе церковныхъ копій) и «камни въ виде конца деревянной кочерги съ просверлиной, отшлифованныя» (каменныя орудія?).

Крикливецъ, при верх. Дохны. Вблизи села находится круглое городище въ 20 саж. въ поперечнике; кругомъ окружено валомъ до 4 саж. высоты и рвомъ.
Крестьяне нашли несколько медныхъ монетъ XVII — XVIII вв., медный крестъ и два литыхъ медныхъ подсвечника.

Ободовка, м. при рч. Бережанке и Бернадынке. По дороге въ с. Жабокричку, близъ почтовой дороги, находится городище, называемое народомъ Семеныха. Оно подковообразное, въ длину имеетъ 37 саж., въ ширину 30, въ окружности 104 саж.: площадь занимаетъ до 200 кв. саженъ; окружено съ с.-в. и ю. валами. Поверхность площади ровная, поросшая дубовымъ лесомъ. Народъ говоритъ, что это укрепленіе устроилъ Семенъ Палій. По другому сказанію, его устроилъ разбойникъ Шпакъ, где жила его любовница Семеныха. Есть следы раскопокъ кладоискателей изъ крестьянъ.
Въ 1897 г. найденъ кладъ изъ 982 мелкихъ серебряныхъ монетъ польскихъ, русскихъ и шведскихъ XVIII ст.

Балановка, с. при рч. Бернадынке. При селе 5 кургановъ, изъ коихъ три довольно большіе, остальные еле заметны.

Шарапановка, с. при верховьяхъ Бережанки. «Замчище» въ селе на усадьбахъ крестьянъ Григорія Лапія, Антонія Чернецкаго и Герасима Николаева.
Въ 1883 г. около села найденъ кладъ, заключавшій въ себе около одного гарнца старинныхъ серебр. турецкихъ монетъ.

Жабокричъ, м. Около 1880 г. найденъ кладъ, состоявшій изъ монетъ XVII в., серебрянаго ковша съ надписью молдавскаго воеводы Стефана, ложекъ, серегъ, креста и бусъ. Въ 1896 г. вырыли кладъ изъ 100 монетъ Сигизмунда III.

Лугова, вблизи устья Дахны въ Бугъ. 3 кургана въ 2 1/2 верст. отъ села на ровномъ месте, на помещ. земле, — одинъ отъ другого на разстояніи 60 саж.

Осіевка, с. вблизи Буга, ниже устья Дахны. 2 кургана на помещ. земле: одинъ по дороге въ с. Устье, другой въ с. Солгутовъ.
Место, где теперь старое кладбище, представляетъ собою городище съ большими валами. По народному преданію, здесь былъ городъ Осса.

Солгутовъ. Въ конце села есть земляные окопы и рвы; здесь, по преданію, былъ городъ Краснополь.

Соломія, д. при Буге, на гран. Балтскаго у. Небольшой курганъ въ 2 верст. отъ деревни, на ровномъ месте, по дороге въ с. Солгутовъ.

Ольшанка Бершадская, с. вблизи Буга, на гран, Балтск. у. Въ 3 верст. отъ села, надъ Бугомъ, на высокой крутой горе — «Замчище» четырехугольной формы, обнесенное валами. Внизу на берегу реки на камняхъ есть изображенія людей, лошадей, ружей, подковъ; здесь же находять чугунныя пули, куски железа.
Въ самомъ селе на ур. Бурты есть следы валовъ. Съ южной стороны села 2 раскопанныхъ кургана, съ с. 8 кургановъ въ рядъ, съ зап. на крестьянскихъ поляхъ 1 большой курганъ съ крестомъ.
Монастырище на крестьянской усадъбе; следовъ бывшаго здесь монастыря нетъ, но, по разсказамъ старожиловъ, здесь еще въ начале нынешняго столетія было старое зданіе церкви.

Романовка. У села есть 1 курганъ.

Лесниче. У села въ поле 3 кургана.

Любашовка, при Яланце, около Голдашовки. У села 1 курганъ на поле.

Кидрасовка. Къ ю. отъ села, на помещ. поле 1 курганъ.

2. Въ бассейне рч. Савранки, праваго притока р. Буга.

Рудницкое, близъ ст. Попелюхъ. Въ 1 версте отъ села къ в., на церковной земле, съ южной стороны отъ дороги, идущей въ Ольгополь, на возвышенномъ месте — «Замчище», окруженное глубокимъ рвомъ и валомъ.

Городище, м. вблизи верховьевъ р. Савранки. Въ 2 верст. отъ м. къ ю., по направленно къ с. Рудницкому, въ 300 саж. отъ почтовой дороги находится горо дище, называемое Замчище. Помещено на поле, оканчавающемся съ с. крутымъ обрывомъ. Площадь городища имеетъ въ длину 60 саж., въ ширину 44, въ окружности 178 саж.; форма eгo полукруглая, поверхность ровная, поросшая дубами. Съ с.-в. и з. окопано рвомъ, съ ю., где примыкаетъ къ ровному полю — двумя рвами и валомъ между ними. Ровъ длиною 178 саж., шириною 3 саж.; валъ длиною 90 саж.
Входъ съ с. и з. Въ 1889 г. кладоискатели изъ крестьянъ копали здесь и находили глиняные горшки.

Луги, с. при рч. Савранке. Три городища: 1) одно называется Бардацкимъ въ 3 верст. отъ села въ такъ называемой «Шкафаровой долине», въ дубовомъ казенномъ лесу, на возвышенности. Въ длину имеетъ 40 саж., въ ширину 30 саж. и въ окружности около 140 саж.; форма четырехугольная; поверхность ровная. Окружено валомъ и рвомъ, которые поросли лесомъ. Входъ съ в. и з.
2) Второе городище, называемое Селища, въ 5 верст. отъ села, также въ «Шкафаровой долине», на границе сс. Вербки и Куреневки.
Длина — 21 саж., ширина 13 саж, и окружность 68 саж.; форма четырехугольная; поверхность ровная, раскопанная при размежеваніи полей и распаханная; въ некоторыхъ местахъ есть следы кладоискательства. Помещено на берегу ручья. Обнесено рвомъ. Входъ съ з. Здесь находили турецкія деньги, б. ч. медныя.
3) Третье городище въ 1 1/2 верст. отъ с. Лугъ въ казенномъ лесу, на ур. «Паланка», на усадьбе лесника, на берегу бывш. пруда, на месте коего ныне колодецъ; имеетъ въ окружности по рву более 98 саж. Форма eгo кругообразная. Поверхность ровная, занятая постройками лесника. Обведено валомъ и рвомъ. Входъ съ ю.

Демовка, при Савранке. У села 4 кургана, изъ нихъ l — близъ села на берегу пруда «Усатаго» ; другой — въ 3 верст. отъ села на возвышенномъ месте, при дороге въ Бершадь; третій — въ версте отъ села на высокомъ месте, на помещичьей земле; четвертый — въ 2 верст. отъ села тоже на помещичьей земле, близъ Рачинскаго колодца.

Беризки Чечельницкіе, с. при рч. Савранке. У села 3 кургана, изъ коихъ одинъ на казенной даче, на высокомъ месте, — раскопанъ неизвестно кемъ; другой — въ 2 1/2 верст. отъ села на поле, при дороге въ с. Новополь; третій — въ 2 верст. отъ села при дороге въ Демовку, — последній раскопанъ крестьянами въ 1867 г. съ. целью отыскать кладъ.

Волова, на ю. отъ Березокъ. У села 1 курганъ.

Ивашкова, с. близъ м. Кодымы. Къ с. отъ села есть колодецъ, назыв. «Гайдамацка керныця»; возле нея видны остатки валовъ.

3. Въ бассейне р. Днестра.

Мясковка, м. при рч. Марковке. Городище, назыв. Батарея, въ 5 верст. отъ Мясковки, съ ю.-з. стороны ея, и въ 3 верст. отъ села Джугастры; имеетъ форму продолговатаго четырехугольника, расположено на ровномъ месте. Земляныя укрепленія вполне сохранились: окружено рвомъ въ 1 1/2 сажени ширины и валомъ въ 1 саж. высоты. Длина городища 7 саж., ширина 2 саж. Входа незаметно. 6 кургановъ при местечке; изъ нихъ 3 небольшихъ съ ю., 1 съ ю.-з. и 2 съ з.

Джугастра. У села 7 кургановъ, изъ коихъ 4 на крестьянскихъ поляхъ распахиваются, а 3 — въ лесу.

Джугастрянская Слободка, или Лежовка. 2 кургана въ поле.

Петруновка, дача близъ Лежовки. 1 кург. въ поле.

Вербка Волоская. 4 кургана, изъ нихъ одинъ въ селе на берегу речки и 3 — въ лесу.
Въ селе, въ той части, которая, по преданію, называлась Краснополь, находится холмъ, называемый Подзамче. Здесь видны валы и канавы. Находятъ здесь разные железные предметы — стремена и др., а также пули.
Найденъ ромбовидный наконечникъ копья (при раскопкахъ А. Вишневскаго).

Зеленянка, при верховьяхъ рч.Ольшанки. Въ 2 верст. отъ села на ю.-в. въ глубокой долине, на уроч. Козарынъ лисокъ, где, по преданію, жители некогда прятались отъ татаръ, отыскиваются разныя старинныя монеты.
Въ 1843 г. на усадьбе крестьянина Кушнира, при перестройке дома, найдено много старинныхъ серебряныхъ монетъ, две серебр. ложки и серебр. поясъ.

Голубече. На ю.-з., въ бывш. лесу, на разстояніи полуверсты отъ села — валы; здесь, по преданію, жители прятались при татарскихъ набегахъ.

Горячковка, при р. Ольшанке. По направленію къ с. Ольшанке 2 кургана, называемые Шыбеныця, и 2 другіе на крестьянскихъ поляхъ.

Ольшанка Побережская, при р. Ольшанке. 20 могилъ, изъ нихъ 9 въ черте села и 11 — на поле.
Въ северной части села на горе местность называется Замчисъко; здесь, говорятъ, было когда-то местечко, и донедавна были валы, но теперь эта местность занята подъ усадьбы, и валы раскопаны. Существуетъ много легендъ о кладахъ въ той местности.

Трибусовка, при рч. Окнице. На поляхъ с. Трибусовки и д. Слободки разсеяно 44 кургана.
Въ 1896 г. крестьяниномъ выкопана большая глиняная амфора.

Окница, при рч. Трибусовке. На поляхъ разсеяно 8 кургановъ. На урочище Лыса гора есть какія-то ямы, занимающія въ общемъ площадь въ окружности до 150 саж.
Въ вост. стороне села, въ Болганской долине, на южномъ склоне горы, пещера въ виде кельи. На вост. стороне виденъ высеченный крестъ и надписи. Верхъ пещеры обвалился. Вокругъ пещеры растетъ хвойный лесъ. Народъ называют эту местность Монастырище.

Кузьминъ, при устье рч. Окницы въ Днестръ. На ферме Сваричевскаго, надъ Днестромъ есть обширная пещера съ следами обитанія въ ней человека.

Грушка, при Днестре, немного выше Кузьмина. Въ 2 верст. отъ села есть кругообразное городище, длиною въ 60 саж., шириною 2 саж., окружностью 125 саж., поверхность ровная, распахивается подъ посевы. Лежитъ на высокой горе. Входъ съ ю., отъ Днестра.
У села 17 кургановъ, одинъ изъ нихъ называется Виха. Съ с.-в. отъ села въ 1 1/2 верстахъ есть много насыпей (до 128) и ямъ (до 50), называемыхъ Бурты, а также Поноры.

Христища, при рч. Каменке. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ 498 польскихъ серебр. монетъ XVII ст.

Песчанка. По дороге въ с. Кукулы круглый окопъ, имеющій въ поперечнике 10 саж.; высота вала, которымъ онъ окруженъ, достигаетъ 3 саж.

Дмитрашовка, с. на Каменке. У села 3 кургана; изъ нихъ 2 при дороге изъ с. Дмитрашовки въ Мясковку и 1 близъ долины «Кинернякъ».
Въ возвышешюй части села, надъ скалистымъ обрывомъ есть две каменныхъ горы, изъ коихъ одна называется Замчыще, другая — Звиныця (здесь найденъ колоколъ, который теперь виситъ на колокольне приходской церкви). На Замчыще вдоль обрыва виденъ валъ; здесь въ земле находятъ человеческія кости. По преданію, на одной горе, назыв. Замчыще, была крепость, а на другой — башня съ сигнальнымъ колоколомъ.

Кукулы, при Каменке. У села 2 кургана; изъ нихъ одинъ при дороге въ Пещанку, другой возле долины «Хрустовой».

Болганъ, при рч. Каменке. На левой стороне рч. Каменки, на границе с. Хрустовой, есть большая пещера, входъ въ которую заваленъ. Есть также две пещеры въ селе, въ скалахъ.
На западъ отъ села 2 группы кургановъ: въ одной 11, въ другой 26 кургановъ, обложенныхъ камнями. Къ юго-востоку отъ села 3-я группа, состоящая изъ 7 кургановъ.
Въ 1889 г. г. Нейманъ раскопалъ 4 кургана 2-й группы. Въ каждомъ кургане найдено два круга камней, уставленныхъ концентрически въ 2 этажа. Скелеты покрыты корытами или выдолбленными колодами, укрепленными посредствомъ рядовъ кольевъ. Скелеты найдены лежащими на спине, головою къ W и NW. У скелетовъ найдены: бронзовая булавка, железныя ножницы, бронзовые перстни, бронзовыя и платиновыя зеркала и экземпляръ сурrеау monetae. (Это, вероятно, курганы кочевниковъ XIII-XIV вв.; см, Зап. И. P. A. O. XI, 281-282.).

Хрустова, с. на Каменке. У села разсеяно 29 могилъ на поляхъ, на высокомъ месте.

Севериновка, при Каменке. Въ одной изъ скалъ пещера съ узкимъ входомъ, — не изследованная; народъ говоритъ, что тамъ спрятаны церковныя вещи и деньги.
На одной изъ скалъ, прилегающихъ къ пещере, видны следы какъ бы существовавшей тамъ постройки, а на одномъ камне сохранилось высеченное изображеніе человеческой стопы.
Въ кургане близъ села найдены след. предметы времени переселенія народовъ: два железные наконечника стрелъ — одинъ въ виде кленоваго листа, другой въ виде треугольника, обращеннаго кверху основаніемъ, — железная сабля, ножъ и разныя принадлежности сбруи.

Каменка, м. при Днестре. Въ 1853 г. на берегу Днестра найденъ глиняный кувшинъ и въ немъ старинная серебряная монета, которая взята была владельцемъ именія кн. Витгенштейномъ. Въ 1873 г. въ одной небольшой пещере найдено несколько польскихъ серебр. монетъ величиною въ пятакъ, чекана 1700 года. Въ 1889 г. крестьяне Дудники, добывая глину близъ Днестра, нашли глиняный кувшинь и въ немъ серебряный поясъ, две серъги съ привесками и 7 польскихъ монетъ XV ст.
8 кургановъ къ ю. отъ местечка, изъ нихъ 7 на пахотныхъ поляхъ и 1 на сенокосе при Днестре.
Въ 1899 г. Н.Е. Бранденбургомъ произведены раскопки курганнаго кладбища на берегу Днестра. Въ курганахъ обнаружены погребенія съ конями. Могилы находились въ материке подъ небольшими курганными насыпями, состоящими изъ груды камня известняка и чернозема. Въ каждой могиле заключался скелетъ въ вытянутомъ положеніи; подъ скелетомъ бревенчатая настилка, a съ боку остовъ коня. Иногда конь выше, a человеческій скелетъ ниже рядомъ. Въ могилахъ находимы были конскія удила, стремена, железные наконечники стрелъ, ножи, огнива, костяныя пластинки, небольшіе бронзовые сосуды, глиняныя пряслицы; въ одпой, повидимому, остатки ковчана, покрытаго берестою. Въ составе того же кладбища оказалось несколько кургановъ безъ конскихъ остововъ; въ этихъ курганахъ находимы были небольшія бронзовыя круглыя зеркала, оселки, железныя шила, ножи, конскія удила, бронзовыя шпильки, бусы, железныя ножницы современной намъ формы. Черепа, какіе можно было измерить по сохранности, все короткоголовые. Г. Бранденбургъ относитъ эти могилы къ тюркскимъ кочевникамъ — печенегамъ.

Подойма, с. при Днестре, ниже Каменки. 7 кургановъ на крестьянской земле; изъ нихъ некоторые обложены камнемъ, некоторые обведены рвами.
На поле городище-майданъ, называемое Батареею, въ немъ будто находили ядра и картечь.

Студена, на ю. отъ Песчанки. У села 2 кургана на возвышенномъ месте.

Загнитковъ. Въ 2 в. отъ села, по направленію къ с. Валядинке, урочище, называемое Шашковъ; находится оно на высокомъ месте, надъ оврагомъ, въ длину и ширину имеетъ 1400 саж. По преданію, это старое кладбище. Въ немъ находили скелеты, обложенные каменными плитами. Местность взрыта добывателями плитъ и распахивается. Около местечка есть обширная пещера.

Валядинка. Въ северной части села возле кладбища есть пещера съ входомъ на подобіе двери, где видна какъ будто стертая надпись. По преданію, здесь былъ монастырь, монахи коего были истреблены татарами; по другому сказанію, здесь прятались жители отъ татаръ при ихъ набегахъ.

Алексеевка. Близъ дороги изъ Алексеевки въ Ольгополь земляная насыпь, назыв. Шанецъ или Батареи.

Рашковъ, м. при устье Рашковки въ Днестръ, Въ углу, образуемомъ впаденіемъ рч. Рашковки въ Днестръ, съ левой ея стороны, на конце высокой плоской возвышенности, возвышающейся на 70 саж. надъ Днестромъ, находится городище, неправильной четырехугольной формы, обнесенное валомъ; на трехъ углахъ его обширные рондели. Вблизи городища съ южной стороны небольшой лесокъ называется Караулъ. Это остатки замка, устроеннаго въ XIV-XV в., вел. кн. Витовтомъ подъ названіемъ Караулъ, или Каравулъ.
Вдоль по оврагу рч. Рашковки съ правой ея стороны несколько скальныхъ гротовъ и одна объемистая пещера.
Между оврагомъ Рашковки и параллельнымъ ему оврагомъ Богарня тянется валъ, пересекающій съ ю. на с. возвышенность (называемую Кіевка) на протяженіи до 2 верстъ.
На поляхъ следы распаханнаго кургана.
Въ местечке, въ томъ месте, где теперь еврейскія лавки, былъ, по преданію, монастырь. При постройкахъ находили въ земле древнюю кладку. Имеется железная печать, найденная въ Ямпольскомъ уезде, съ надписью: «Печать монастіра Рашъковского мітрополітанъскаго»; въ средине изображеніе святого съ поднятыми руками, и въ одной руке книга съ изображеннымъ на ней крестомъ; по бокамъ святого надпись: cв. w ни… (кажется, нужно читать: святитель отецъ Николай).

Катериновка, вблизи м. Рашкова. Въ 1888 г. крестья-ниромъ Скрынникомъ по добываніи камня въ скале найденъ кладъ, заключавшій въ себе серебр. турецкія монеты въ числе 21, доставленныя въ Имп. Археол. Коммиссію.
Въ 1/2 в. отъ села курганъ — Домнына могыла. На уроч. Кіевка находится группа ямъ, назыв. Панорами.

Строиницы, при Днестре. Въ 1890 г. на крестьянскомъ поле найденъ кладъ: 1 венгерскій червонецъ Сигизмунда (1410-1438 гг.), 50 пражскихъ грошей (XIV ст.), 2 молдавскихъ гроша и 30 сер. ордынскихъ монетъ съ клеймомъ города Кафы. Монеты доставлены въ Имп. Арх. Комм., а впоследствіи переданы въ Кіев. университетъ св. Владимира.
На с.-в. отъ села въ горе есть пещера, называемая Бабына скала. На з. отъ села въ скале есть также пещера, называемая Пономарева скала. На той горе, где пещера, было, по народному сказанію, первоначальное поселеніе с. Строинецъ.
На крестьянскихъ поляхъ следы 1 кургана.
Вообще въ Ольгопольскомъ уезде были находки римскихъ монетъ (около 1837 г. 1348 мон. I-II в.), а также арабскихъ.

Ямпольскій уездъ.

1. Бассейнъ р. Буга, северный уголъ уезда.

Ивашковцы, с. на северъ отъ м. Краснаго. Въ 1891 г. найденъ кладъ, состоявшій изъ монетъ польскихъ, прусскихъ и австрійскихъ XVII ст., также серебр. цепочки, серегъ и украшенныхъ розетками пластинокъ.

Черемошна, на c. отъ Краснаго. Въ двухъ верстахъ отъ села къ з., на помещичьемъ поле, на возвышенности, группа изъ 7 кургановъ — одного большого и шести меньшихъ, окружающихъ большой, Народъ называетъ большой курганъ Могылою Нечая. Въ 1884 г. здесь выкопаны кости, 2 большихъ стремени и шпора.

Гришовцы, на с.-з. отъ м. Краснаго. На поле, по направленію къ с. Маянову (Винн. у.), на высокомъ месте, насыпь-валъ (городище). Насыпь длиною въ 280 саж., а шириною въ 4 саж.; она имеетъ форму растянутаго круга. Поверхность площади холмистая и распахивается подъ посевы. Насыпь размыта водой, которая протекаетъ по средине насыни. Тамъ, где вода размываетъ, находять куски сплава краснаго цвета, въ роде того, какой остается въ кузнечномъ горне во время раскаливанія железа для ковки.

Красное, м. Въ 1853 г. найденъ кладъ изъ 419 серебр. монетъ польскихъ и бранденбургскихъ XVII в.
Въ черте местечка разрушенное городище. Помещено оно на низкомъ берегу пруда. Форма четырехугольная, поверхность площади ровная, застроенная усадьбами. Изъ внешнихъ укрепленій сохранились два вала, изъ коихъ одинъ длиною 410 саж., а шириною 4 саж., другой длиною 900 саж.

Пироговъ. 1 курганъ.

Рахны Полевые. 1 курганъ на помещичьей земле.

Ярошенка. Въ 1882 г. найдены были серебряныя монеты четырехугольной формы, весомъ въ общемъ до 3 фунтовъ.

Уяринцы. Между селомъ Уяринцами и д. Бушинкою находится пещера величиною въ 1 1/2 саж.; около нея какіе-то фундаменты построекъ.

Лопатинцы. Въ 1852 г. на поляхъ вместе съ человеческими костями найдены были золотыя монеты: 1 венеціанская и 19 голландскихъ червонцевъ 1645-1720 гг.

Рахны Лесовые. 2 кургана въ саду помещика.

2. Бассейнъ Днестра.
По рч. Мурафе и ея притокамъ

Телилинцы, с. въ с.-з. углу уезда. Найденъ кремневый топоръ. сделанный отбоинами.

Молчаны. Найденъ молотъ изъ песчанника полированный, цилиндрической формы, съ просверлиною (длины 11 сант., діаметръ цилиндра 4 сант.).

Федоровка, при Мурафе вверху. Около села находится городище, называемос Орликово.

Копыстеринъ, недалеко отъ рч. Мурафы, на с.-з. отъ м. Ст. Мурафы, древнее село, упоминаемое въ документахъ 1432 года. На краю села колодецъ, называемый «Кирныця князя Феодора Острожскаго».

Mуpaфa Старая, м. Въ местечке есть погреба и подземные ходы. Найдены серебр. римскія монеты Люція Вера 166 г. по P. Хр., императрицы Отациллы 244-249 г. и 1 восточная.
Въ 3 верстахъ отъ местечка, по дороге въ урочище Коблева, городище кругообразаой формы; длина его 44 саж. ширина 40 саж. и въ окружности 170 саж. Поверхность ровная, распахивается подъ посевы. Помещено на высокомъ месте. Обведено рвомъ, который не везде заметенъ; длина рва 176 саж., ширина до 4 саж. Входа незаметно, но, по словамъ старожиловъ, онъ былъ съ в. Существуетъ сказаніе о засыпанныхъ дверяхъ подъ землею, о сокровищахъ, зарырыхъ тамъ, и т. п. — Близъ местечка 3 кургана.

Деребчинъ, с. на в. отъ ст. Мурафы, Въ 1891 г. найденъ полированный продолговатый точильный брусокъ съ просверлиною, изъ кремнистаго сланца.

Ксендзовка, с. на с.-в. отъ Джурина. Въ 1/2 в. отъ села курганъ при дороге въ с. Голынчинцы, нa возвышенномъ пахотномъ поле; на вершине его каменный крестъ.

Голынчинцы. На церковномъ поле курганъ; при дождяхъ вода выноситъ изъ него человеческія кости, толстые черепки и однажды железное кольцо.

Политанка, при Мурашке. Въ 1887 г. крестьянинъ Николай Олейникъ, копая у себя въ усадьбе погребъ, выкопалъ монетный кладъ изъ 369 старинныхъ серебр. монетъ низкопробныхъ (Имп. Арх. Ком. уплатила ему за этотъ кладъ 9 р. 14 к.).

Саинка, на Мурафе. Въ 1870 г. на p. Мурафе во время спада воды найдено было много польскихъ серебр. монетъ. После въ томъ месте находили монеты почти ежегодно.

Черновцы, м. при сліяніи рч. Мурафы и Мурашка. Близъ местечка есть скальная пещера. 4 кургана на крестьянскихъ поляхъ, на ровномъ месте; изъ нихъ 2 большихъ къ ю. отъ местечка, при дороге въ с. Бабчинцы.

Коссы, с. при рч. Лозовой, впадающей справа въ Мурафу. При вспашке поля найденъ стволъ стариннаго пистолета. У села 1 курганъ.

Вилы Яругскіе. При вспашке полей находили кремневые молотки. Близъ села въ лесу Халасова, на берегу pч. Мурафы, надъ утесистою скалою находится городище, назыв. крестьянами Городысько. Оно окружено рвомъ, сохранившимся на протяженіи 63 саж. въ полукруге; ширина и глубина рва более 1 саж. У села 2 кургана вышиною около 1 1/2 саж.

Грушка, близъ рч. Мурафы. Въ 1882 г. на поле одного крестьянина найдена была кремневая стрела (наконечникъ). На крестьянскихъ поляхъ 2 кургана.

Бандышовка, близъ рч. Мурафы. 6 кургановъ, изъ коихъ 2 кургана большихъ: одинъ по дороге въ с. Грушку, другой при почтовой дороге въ Ямполь. Въ первомъ въ 1853 г. крестьяне добывали камень для Бандышовской почтовой станцій, но ничего не нашли.

Мервинцы, с. при Мурафе. 9 кургановъ, изъ коихъ одинъ находится среди села, два на крестьянскихъ поляхъ, пять на помещичьихъ и одинъ на церковномъ поле.
На скалистомъ берегу речки есть пещера, где, по народному сказанію, скрыты клады бывшимъ здесь разбойникомъ Полищукомъ.
Несколько летъ тому назадъ при вспашке земли нашли три медныхъ топорика; куда они девались — не выяснено.
Въ 1887 г. найдено несколько старинныхъ копій и бомбъ. Находятъ часто старинныя монеты.

Ивановка, при Мурафе. 2 кургана на крестьянскихъ поляхъ, на ровномъ месте, близъ почтовой дороги.

Дорошовка. 2 кургана.

Буша, с. при впаденіи рч. Бушки въ Мурафу. Въ 1883 г. найдено 2 кремневыхъ небольшихъ нуклеуса, 3 толстыхъ кремневыхъ остроконечныхъ осколка, изъ нихъ два отделаны въ виде сверла, и кремневый отбивной скребочекъ.
Находятъ при вспашке полей кремневые топоры.
Въ 1873 г. при рытье канавы, на глубине 1 1/2 арш. найдены 4 бронзовыхъ кельта обычнаго типа, украшенные треугольниками въ три линіи.
У села — пещера на правомъ берегу Бушки, несколько выше впаденія ея въ Мурафу; длина пещеры 10 метровь, ширина 2,2 метра и высота 1,4 метра. Есть и другая пещера вблизи, входъ въ которую заваленъ.
Возле пещеръ на скалахъ есть много надписей XVII-XIX ст. Тамъ же на скале, на граните, находится рельефъ, изображающій следующее: съ одной стороны стоитъ дерево безъ листьевъ, разделяющесся на четыре ветви; на одной изъ ветвей сидитъ петухъ. Подъ деревомъ стоитъ на коленяхъ человеческая фигура, напоминающая несколько каменную бабу; фигура эта держить въ рукахъ чашу, совершая какъ бы моленіе. Сзади, за человекомъ, стоитъ фигура оленя съ ветвистыми рогами. Между петухомъ и рогами оленя квадратъ въ виде рамки, но произведенный не рельефомъ, a выдолбленный въ скале.
Возле с. Буши по направленію къ Дорошовке, на высокомъ месте, между рч. Бушинкой и Мурафой, находится городище. Форма ero четырехугольная, площадь длиною въ 317 саж., шириною въ 288 саж. и окружностью 1210 саж. Поверхность площади холмистая; часть ея занята сельскимъ кладбищемъ. Городище некогда было обведено рвомъ и валомъ, часть коихъ сохранилась ныне съ ю.-в. въ 350 саж., шириною въ 10 саж. Съ ю. городище защищено оврагомъ. Первоначальнаго въезда не заметно. По преданію здесь былъ большой городъ Голополь или Антополь.
При селе 5 кургановъ, изъ коихъ четыре на помещичьихъ поляхъ и одинъ на крестьянскихъ; при раскопке находили кости и сосуды съ углемъ.

Гажбіевка, с. при рч. Мурафе. 4 кургана на возвышенныхъ местахъ.

Белая, с. при Мурафе. 1 курганъ на крестьянскихъ поляхъ, при дороге изъ Могилева въ Ямполь.

Флеминда, д. при Днестре. 2 кургана: одинъ на поле, другой, вышиною до 6 саж., на берегу Днестра.

Субботовка, с. при Днестре, на гран. Могил. у. Въ 1864 г. возле усадьбы крестьянина Семена Бондара найденъ кладъ, состоявшей изъ старинныхъ серебряныхъ монетъ величиною въ пятакъ; кладъ отобранъ былъ у него начальствомъ.

Яруга, м. при Днестре. 1 курганъ на поле, близъ почтовой дороги.

Михайловка Яругская, с. при Днестре. 2 кургана на крестьянскихъ поляхъ. На крестьянскихъ же поляхъ сохранились следы трехъ земляныхъ насыпей, называемыхъ местнымъ населеніемъ батареи. Здесь находили чугунныя бомбы.

Боровка, с. при рч. Бушке. 2 кургана, изъ коихъ одинъ, большій (выш. около 1 саж.), находится на помещичьемъ поле, другой, меньшій на крестьянскомъ.

Бабчинцы, с. при рч. Бушке. Въ 1892 г. найденъ древній глиняный сосудъ. 2 кургана на крестьянскихъ поляхъ.

3. По рч. Русаве и ея притокамъ, въ бассейне р. Днестра.

Горышковка, м. вблизи верховьевъ рч. Русавы. Въ 1890 г. на экономическомъ поле крестьянка Домникія Бурачковская нашла глиняный горшокъ съ 74 римскими серебр. монетами I и II вв. по Р. X. (Имп. Арх. Комиссія за этотъ кладъ уплатила Бурачковской 15 руб. и передала монеты въ Эрмитажъ.)
Около 1870 г. найденъ былъ горшечекъ, наполненный римскими серебр. монетами — денаріями; изъ нихъ 4 находятся въ Кам. Древнехранилище: 2 Фаустины Старшей (141-161 гг.), 1 Фаустины Младшей (161-175 гг.) и 1 Сабины (126-138 гг. по Р. Хр.).
За селомъ на Смакогузовой горе группа могилъ; это, по преданію, чумное кладбище 1812-1813 гг.

Русава Великая, с. при верх. рч. Русавы. По преданію, къ с. отъ села было местечко Русава или Белая Русава, въ которой находились 3 православныхъ церкви и 1 армянская.

Рознатовка. Близъ села, при дороге въ с. Антоновку — городище. Здесь есть следы плохо сохранившихся окоповъ, а среди нихъ небольшая площадка въ 40 кв. саж. Местность эта известна у крестьянъ подъ именемъ Подзамче.

Антоновка, 6 кургановъ, изъ коихъ пять въ лесу, а одинъ на крестьянскомъ поле.

Комаргородъ, м. при левомъ притоке рч. Русавы. Въ черте местечка — городище, на ровномъ месте, примыкающее съ ю. къ пруду и речке. Въ длину имеетъ 271, ширину 157 и въ окружности более 800 саж. Форма четырехугольная. Поверхность ровная, занятая еврейскими домами и крестьянскими усадьбами. Съ с. валъ и здесь помещается церковь. По средине съ с. на ю. оврагъ глубиною въ 18 саж. шириною 50 саж. Съ з., в. и с. валъ и ровъ. Съ ю. рва и вала нетъ; здесь, съ ю. стороны, находится 10 волнообразныхъ возвышеній — батарей. По преданію, здесь была крепость города.
На в. отъ городища курганъ, окружность коего въ основаній 40 саж., высота 1 1/2 саж. Кроме того есть еще 1 курганъ на усадьбе помещика.

Томашполь, м. при левомъ прит. Русавы. Въ скале есть длинныя пещеры, а также остатки скальной церкви.

Ярошовка, около м. Томашполя. При дороге въ м. Мясковку 1 небольшой распаханный курганъ.

Стена, при р. Русаве. Высокая гора, на которой находится церковь и приходское кладбище, называется иногда Замковою, На ней заметны фундаменты древнихъ построекъ и валъ, перерезывающій гору, длиною около 50 саж. Находять здесь монеты XVI-XVIII столетія и ценныя вещи; особенно такіе клады находятъ на местномъ приходскомъ кладбище. Такъ, въ 1888 г. крестьяне Лукіанъ Комарчукъ и Исаакъ Швець, копая на кладбище могилу, выкопали 25 штукъ золотыхъ монетъ, 1 серебряную 1672 г., а также ценныя вещи. Находкой своей они поделились и одинъ изъ нихъ продалъ свою часть за 10 руб., но находка эта была отобрана у того третьяго лица и представлена полиціей въ Имп. Арх. Комиссію, которая выдала находчикамъ 120 р.
Въ одной изъ горъ, при которыхъ лежитъ село, такъ называемой Яланской (такъ какъ далее расположены грунты села Яланца), на берегу речки Русавы, противъ церкви с. Стены, пещера. Входъ въ пещеру идетъ коридоромъ изъ песчано-известковой скалы, имея сначала 11/2 арш.
высоты и 4 ширины, a затемъ суживаясь и разветвляясь на несколько проходовъ, куда проникнуть трудно вследствіе обваловъ. На сводахъ и стенахъ есть надписи.
Въ р. Русаве, а также на усадьбахъ находятъ часто серебряныя и медныя изделія, куски свинца, стрелы, оружіе.
На поле на высокомъ месте 3 кургана.
На косяке каменной церкви с. Стены есть полуистертая надпись; по преданію, эта церковь построена казакомъ Нечаемъ. Въ церкви старинная икона св. Николая, весьма чтимая.

Писаревка Волоская, с. при рч. Русаве. На поляхъ есть 17 кургановъ, изъ нихъ 13 на крестьянскихъ и 4 на помещичьихъ поляхъ. Въ 1878 г. найденъ кладъ, состоявший изъ золотыхъ и серебряныхъ монетъ Сигизмунда III.

Дзыговка, с. при рч. Корытной, притоке Русавы. У села 6 кургановъ. Наследники землевладельца Людвига Ярошинскаго имеютъ остатки очень редкой коллекціи медалей и монетъ, пріобретенной последними отъ бывшаго владельца с. Низшей Кропивны, Гайсин. у., Генриха ІІодгороденскаго. Коллекція заключаетъ въ себе медали и монеты по преимуществу польскія.

Тростянецъ, с. при рч. того же имени, впадающей въ Корытну, на с. отъ Ямполя. При устройстве сахарнаго завода найдено несколько бронзовыхъ топориковъ.

Ямполь, г. при впаденіи Русавы въ Днестръ. Въ 1883 г. найдено 2 кремневыхъ отбивныхъ ножа разной величины и толстый остроконечный отбивной осколокъ. При городе 5 кургановъ.

Пороги, д. при Днестре. 4 кургана. Недалеко отъ Днестра въ уроч. Глубочокъ на скале высечена какая-то надпись, значительно изглаженная временемъ.

Янкуловъ, с. ниже Ямполя при Днестре. Близъ села на владельческой земле, въ урочище Глубочокъ, при дороге въ с. Подлесовку, земляные валы, называемые шведскими. 4 кургана на высокомъ месте.

Цекиновка, м. при Днестре, ниже р. Янкулова. На крестьянскихъ поляхъ близъ Днестра въ 1 версте находится полукрутая земляная насыпь, называемая народомъ Городыще. Насыпь имеетъ въ діаметре 16 саж., а по венцу — до 250 саж.
Надъ Днестромъ въ скале две, совершенно открытыя, пещеры, одна шириною до 5 арш., другая до 3 арш. 2 кургана при м. Цекиновке на поле.

4. По рч. Марковке и ея притокамъ, въ бассейне р. Днестра.

Кислицкое, с. при верх. Марковки. На с.-в. отъ села небольшой курганъ съ каменнымъ крестомъ, где, по народному сказанію, погребенъ основатель села казакъ Кислица; кроме того есть еще у села 3 кургана.

Вербова, на ю.-в. отъ Кислицкаго. Въ 1892 г. найдены орнаментированныя кафли.

Марковка, м. при верх. рч. Марковки. Въ средине местечка стоитъ старинное каменное четырехугольное зданіе, въ которомъ помещаются лавки; по угламъ его башни съ бойницами.

Яланецъ, с. при рч. Яланце, правомъ притоке Марковки. Большая могила въ двухъ верстахъ отъ села по дороге въ м. Томашполь; на насыпи деревяный крестъ.

Качковка, при Яланце, На поляхъ много кургановъ. Въ 1889 г. открытъ древній могильникъ. Въ могилахъ найдены окрашенные костяки.

Китросы, с. 10 кургановъ на поляхъ.

Подлесовка, при устье Яланца въ Марковку. На берегу Марковки есть 2 пещеры, въ которыя загоняютъ стада овецъ. 7 кургановъ у села.

Вольфановка, д. при рч. Марковке недалеко отъ впаденія ея въ Ольшанку. 1 курганъ на возвышенномъ месте.

Косница Великая, с. при устье Ольшанки въ Днестръ. На поляхъ вдоль нагорнаго берега Днестра къ северу отъ села разсеяно 37 большихъ кургановъ.
Въ селе на с.-з., на низкомъ берегу Днестра четырехугольное городище, называемое Польскій замокъ, въ 20 саж. отъ реки. Имеетъ въ длину и ширину 40 и въ окружности 160 саж., форма четырехугольная, поверхность ровная, занята крестьянскими избами. Обведено валомъ шириною въ 6 и высотою въ 1 1/2 саж. Входъ съ ю.
Въ 1883 г. найдено 5 отбивныхъ стреловидныхъ кремневыхъ осколковъ. Вообще въ Ямпольскомъ уезде были находки арабскихъ монетъ.

Могилевскій уездъ.

1. Въ северной части уезда, въ басссйне рч. Рова, притока р. Буга.

Баръ, зашт. гор. при Рове. Въ городе за прудомъ, образуемомъ речкой Ровомъ, остатки замка.
На окраине города земляной валъ длиною около 5 саж.
Въ 2 верст. отъ Бара курганъ (народъ говоритъ, что это могила Выговскаго).
Въ 1890 г. найденъ каменный полированный молотъ — топоръ съ просверлиною. Въ 1891 г. найденъ кладъ изъ 48 серебр. монетъ прусскихъ и польскихъ вместе съ меднымъ крестикомъ.

Чемерисы Волоскіе. Въ 1890 г. найденъ полированный діоритовый молотъ-топоръ съ просверлиною большого размера и весьма изящной формы, лезвіе красиво закруглено книзу, обухъ окруженъ валикомъ.
Въ 1887 г. найденъ каменный топорикъ. Съ ю.-з. стороны село Чемерисы окружено валомъ.

Мытки с. На ю. отъ села выкапываютъ черепья и камни. Здесь, по сказанію народному, былъ городъ Золотой Ключъ. Въ этой местности найдена въ 1890 г. большая бронзовая монета Септимія Севера 194 г.
На помещичьей земле, въ уроч. Погонь 5 кургановъ, вышиною около 2 арш. каждый.
На уроч. Западня найдены: кремневая серповидная пила, сделанная мелкими отбоинами (дл. 11 стм.), кремневый топоръ, отполированный у лезвия (дл. 1072 стм.) и діоритовый цилиндрикъ-стержень, образовавшійся при просверливаніи молотка.

Матвейковъ. Въ 1863 г. найденъ былъ старинный железный мечъ на поле, назыв. Майдебуровъ Лесокъ.

2. Въ бассейне рч. Лядавы, Карайца и Жвана, притоковъ Днестра.

Ялтушковъ, м. при верховьяхъ рч. Лядавы. Найденъ полированный топоръ съ просверлиною, на обухе следъ другой просверлины, сделанной раньше, когда орудіе было большее (дл. 10 стм., шир. 3 1/2 стм. и толщ. у просверлины 4 1/2 стм.).
Въ 1887 г. найдено до 30 монетъ серебр. и билльонныхъ польскихъ и шведскихъ XVII ст.
Въ 1888 г. найдены 2 серебряныя серьги, орнаментированныя бисерными пирамидками, и серебряная цепочка.

Слобода Ялтушковская. На урочище «Борисово», внизъ по течению рч. Лядавы, по сказанію народному, было поселеніе. Здесь находятъ толстыя черепья и «отполированные камни» (?).

Ялтушковъ Подлесный. На помещичьей земле 1 курганъ.

Буцни, с. на ю.-в. отъ Ялтушкова, около Бара, при селе, въ помещичъемъ лесу 2 кургана.
Въ 1889 и 1891 гг. найдены: топорикъ изъ беловатаго кремня долотообразный, незаконченный полировкою; отбивной топорикъ изъ кремня, суженный къ обуху, съ отполированнымъ остріемъ; небольшой отбойникъ изъ беловатаго кремня шаровидный. Въ 1888 г. найдено несколько германскихъ талеровъ XVII ст. (города Гослара).

Верховна, м. при рч. Лядаве. Возле местечка находится «Городысько», представляющее собою площадь въ форме пятиугольника, длиною 137 саж., шир. 132 саж.; окружено рвомъ шириною въ 4 саж. и валомъ въ некоторыхъ местахъ. Въездъ съ ю. Обращено ныне въ пахотное поле.
Въ лесу подъ горою, недалеко отъ местечка, находится пещера съ крутыми поворотами, длиною въ 25 саж. Входъ въ пещеру шириною въ 1 саж. Въ 60-хъ годахъ местные крестьяне находили въ той пещере разное оружіе: ружья, сабли и т. п.

Примощаница. На помещичьихъ поляхъ 2 кургана, вышиною около 2 арш. каждый.

Маръяновка, с. при Лядаве. Въ 1/2 верст. отъ села, при дороге въ с. Премощаницу, на высокомъ месте, близъ рч. Лядавы, курганъ. По народному преданію. возле этого кургана было некогда местечко Марьянъ, которое разорено татарами, и въ этой могиле погребены убитые татарами.

Володовцы с. на з. отъ м. Копайгорода. Въ 1851 г. найдено 974 монеты, между ними были: марк. Браденбургскаго, герц. Мюнстербергъ, герц. Юлихъ и Клеве, графства Мансфельдъ, епископства Бриксенъ, еписк. Верденскаго, аббатства Карбай, аббатства Кведлинбургъ, венгерскія княж. Семиградскаго, гор. Геттингена, городовъ Гамбурга, Гашельна, Гановера, Кельна, Олива, Рейхштейна, кн. Штетинъ — Померанскаго, Швейцарскаго кантона Цуга, графства Шаумбурга и княжества Липпе, 1553-1620 гг.

Долиняне с. возле м. Сниткова. Въ селе на холме, возле усадьбы крестьян. Ф.Осадчука, монастырище.

Котюжане, с. при рч. Лядаве. На с. отъ села, выше на рч. Лядаве, въ урочище «Завальна» и въ лесе «Вусатынь», видны бугры, рвы; попадаются черепья. Здесь, по преданію, былъ некогда городъ Котюга.
У землевладельца В.Ю. Гурскаго коллекція автографовъ польскихъ деятелей, большой архивъ, касающійся зем. владеній Язловецкихъ, Чуриловъ и др.

Курашовцы, с. на з. отъ Котюжанъ. Въ 1896 г. найдено два кремневыхъ полированныхъ топорика: одинъ дл. 12 1/2, шир. 3 ? и толщ. 1 стм.; а другой — дл. 8 1/2 шир. 3 1/2 и толщ. 2 стм.

Ольчедаев Высшій. На левомъ берегу рч. Лядавы возле села, между речкой и оврагомъ, находится городище, назыв. народомъ Городысько. Оно имеетъ видъ треугольника, занимающаго внутри площадь около 100 кв. саж., при боковыхъ линіяхъ въ 23 саж. Съ одной стороны на внутренней площадке городища дугообразно расположены три вала различной величины.

Виножъ. Въ 4 верст. отъ села, близъ дороги въ Могилевъ, на крестьянскомъ поле 1 распаханный курганъ.

Попелюхи, с. близъ рч. Лядавы. Въ 3 верст. отъ селенія, на правомъ берегу рч. Лядавы, въ 100 саж. разстоянія отъ последней, находится Городысько, занимающее площадь въ 200 кв. саж. Городище имеетъ форму подковы и находится на насыпи вышиною въ 5 саж. Входовъ и выходовъ не заметно. Одной своей стороной городище обращено къ речке, а другой, противуположной, — къ крутому оврагу.

Ломозовъ, с. при рч. Лядаве. Въ 3 верст. отъ села, на крестьянскихъ поляхъ городище, называемое Валы. Помещается оно на высокомъ месте; форма его кругообразная, обведено кругомъ валомъ длиною въ 734 саж., а шириною въ 5 саж. Въездовъ много, но все они позднейшіе. 2 кургана у села на крестьянскихъ поляхъ.

Ольчедаевъ Низшій, при рч. Лядаве. Въ селеніи имеется городище, носящее названіе Мистысько. Помещается на высокомъ месте, при рч. Лядаве и овраге «Жовничи». Форма кругообразная; площадь, занимаемая имъ, обнесена землянымъ валомъ, длиною въ 510 саж., и рвомъ; поверхность холмистая. Народъ говоритъ, что здесь былъ городъ «Надлугай», а по другимъ — «Забугай-мисто».

Иракліевка, д. при рч. Лядаве. 3 кургана на крестьянскихъ поляхъ.

Кукавка. 2 кургана на зап. отъ села, на крестьянскихъ поляхъ.

Серебринецъ. На ю. отъ села церковный участокъ, называемый Шанцы, имеетъ на восточной стороне земляной валъ.

Лядава, с. при устье рч. Лядавы. На склоне горы попадаются часто отбивныя кремневыя орудія.
Пещерная церковь въ скале надъ Днестромъ и кельи. Здесь былъ некогда монастырь.
Въ этой пещерной церкви, ныне приходской, находится древняя, весьма чтимая икона Обретенія главы св. Іоанна Предтечи. По соображеніямъ Я. Потоцкаго, Лядава лежитъ на томъ месте, где въ географіи Птолемея указанъ городъ Клепидава.

Нагоряне, с. при Днестре выше Лядавы. Въ скале надъ Днестромъ находится 7 пещеръ. Самая обширная находится ниже другихъ; входъ въ нее съ юга, имеетъ видъ арки въ 8 метровъ ширины и 4 высоты въ средине; самая пещера имеетъ видъ залы неправильной элиптической формы, длиною въ 28 метровъ. Изъ другихъ пещеръ — только две доступны, они меньшихъ размеровъ.
Возле пещеръ внизу по склону горы находится рядъ большихъ камней, напоминающихъ мегалитическія постройки. На камняхъ этихъ, какъ и на скалахъ и стенахъ пещеръ, вырезаны знаки, фигуры и даты (XVIII в.).
Въ пещерахъ найдены: отбивной массивный осколокъ кремня, съ одного конца окресанный малыми отбоинами въ виде скребка и три толстыхъ остроконечныхъ осколка съ отбивными луковичками.
2 кургана въ 132 саж. отъ села Нагорянъ, на ровномъ каменномъ плацу, близъ глубокаго оврага. Одинъ курганъ вышины 1 1/2 саж. и въ окружности 75 саж., другой вышиной въ 2 саж., а въ окружности 67 саж.

Галайковцы, при рч. Жване. Надъ речкой Жваномъ на возвышенной горе монастырище, обнесенное валомъ; здесь есть остатки стенъ, каменные кресты, груды камня и валы.

Березова. Надъ Днестромъ на помещичьемъ поле каменная баба. Въ помещ. лесу «Дилъ» находится урочище Городище; здесь много ямъ, но валовъ нетъ.
Въ лесу «Росоше» — курганъ, раскопанный въ 1885 г. экономомъ именія; найдены черепья и каменный крестъ.

Хоньковцы. На границе полей сс. Хоньковецъ и Нишовецъ каменный столбъ на подобіе бабы въ тулупе. Местность эта называется Баба.

Козловъ при Днестре. — Въ окрестности села, близъ рч. Кираецъ, на урочище «Татарисько», есть валъ. — На сев. отъ села находится каменная баба въ виде столба.

3. По речкамъ Неміи и Дерле, притокамъ Днестра.

Романки, близъ рч. Неміи. Въ 1888 году найденъ кладъ изъ 123 монетъ серебр. и медныхъ временъ Сигизмунда III.

Хреновка. Въ 1854 г. найденъ кладъ изъ 204 монетъ — польскихъ и шведскихъ, 1622 -1648 года.

Вендичане. Найденъ кремневый нуклеусъ.

Кричановка. Къ ю. отъ села, надъ рч. Неміею крутая возвышенность (урочище «Круглякъ») представляетъ селище; здесь находятъ черепья весьма древняго производства.

Озаринцы, м. при Неміи. Къ в. отъ местечка, въ 50 саж. отъ черты местечка, на ровномъ видномъ месте, около 150 земляныхъ насыпей. Населеніе называетъ ихъ «Буртами». Каждая изъ насыпей имеетъ видъ конуса, основаніе коего представляетъ правильный четырехугольникъ. Каждая имеетъ въ длину до 4 саж., въ ширину около 3 саж. и въ окружности более 8 саж.; расположены правильными рядами на площади, имеющей въ длину 35 саж. и въ ширину 15 саж.; одна насыпь отъ другой на разстояніи 1/2 саж.
Съ зап. стороны местечка, въ 100 саж. отъ него, на высокомъ берегу речки — остатки замка. Владелецъ Комаръ перестроилъ замковыя зданія въ амбары.
На з. отъ местечка въ 1 1/2 верст., на открытомъ ровномъ месте — 2 кургана.

Немія, с. при устье рч. Неміи. Есть две группы могилъ: въ одной — 4, въ другой — 3 кургана. Въ 1891 г. въ первой группе г. Червинскій раскопалъ две могилы. Въ первой, покрытой камнями, на глубине 1 метра ниже горизонта, на подпочве найдено 2 скелета, головами къ з.; при нихъ браслеты тонкой бронзовой проволоки (1 ? оборота), просверленный зубъ лисицы и небольшой горшокъ изъ грубой глины съ двумя ушками. Во второй могиле найдены два скелета, одинъ надъ другимъ, головами къ с.-в.; у одного на шее гривна изъ тонкой бронзовой проволоки, за спиною маленькій полированный молотъ-топоръ изъ діабаза съ просверлиною.
Въ 1892 г. найденъ железный конусообразный шлемъ безъ переносицы, края покрыты бронзовой вызолоченной пластинкой съ орнаментомъ (переплетенныя линіи).

Броница, с. при Днестре, ниже Могилева. Возле селъ Броницы и Григоровки, въ лесу три насыпныхъ вала, расположенныхъ на протяженіи 3 верстъ.
Подъ горой противъ Днестра, на владельческой усадьбе земляной ходъ, въ виде погреба, длиною въ 2 саж. Въ 60-хъ годахъ здесь найдены человеч. черепъ, железный топорикъ и около 3 арш. медной проволоки.
Въ 1899 г. найдены монеты: одна золотая римская импер. Траяна Деція и другая серебр., повидимому, варварскаго чекана въ подражаніе римскому денарію.

Григоровка, с. при рч. Котлубаевке. Есть урочище Городысько, пространствомъ около 10 десятинъ (церк. участокъ), обнесенное валомъ въ 3 и более саж, высоты. По народному сказанію, здесь сидела «царыця турецька». Ходятъ разсказы о зарытыхъ тамъ кладахъ и бывали попытки искать ихъ.

4. По речке Лозовой, притоке рч. Мурафы, впадающей въ Днестръ.

Поповцы, при верховъяхъ Лозовой. Въ 1877 г. найденъ серебряный литовскій шелягъ 1567 года.

Кацмазовъ. На церковномъ хуторе — урочище Старый Кацмазовъ. Здесь при вспашке находятъ польскія монеты и разные предметы домашняго обихода.

Грабовцы. Въ 2 верст. отъ села по направленію къ с. Кацмазову городище. Помещено на высокомъ месте, на берегу рч. Гнилой. Длина городища 50, ширина 21, а окружность 150 саж. Форма овальная. Поверхность холмистая, частью распахивается. Съ с. и з. сохранился валъ, окружавшій городище, длиною въ 80 саж., шириною въ некоторыхъ местахъ до 12 саж. Городище повреждено рч. Гнилой.

Перепильчинцы. Въ 1887 г. найдено на поляхъ три каменныхъ топорика и несколько обломковъ кремня, имеющихъ видъ наконечниковъ стрелы и копья.
Въ 1887-1890 гг. местный арендаторъ раскопалъ несколько кургановъ, нашелъ въ нихъ 10 фибулъ бронзовыхъ римскаго типа, бусы изъ стекла и глиняныхъ композицій, мелкія бронзовыя бусы и прекрасный бронзовый перначъ (шестоперъ).

Насековка, с. на Мурашке. 4 кургана.

Плебановка. Въ 1891 г. найдены кремневое отбивное долото, на конце полированное (дл. 13, шир. 2 и толщ. 1 1/2 сант.) и нуклеусъ изъ кварца (дл. 4 1/2 и толщ. 1 1/2 сант.).

Шостановка, с. при Мурашке. Въ ? верст. отъ села 3 насыпи (курганы?) на крестьянскихъ поляхъ на ровномъ месте. По сказанію народа, въ насыпяхъ похоронены умершіе отъ чумы, — въ двухъ христіане, а въ третьей евреи.

Калиновка. Въ селе возле приходской церкви былъ монастырь до полов. XVIII в. Въ приходской церкви старинная чтимая икона преп. Онуфрія изъ старой монастырской церкви.

Шаргородская Слободка. Найдена медная римская монета. На усадьбе священника въ зап. стороне попадаются въ земле камни, выделанные въ форме лафета пушки, а также полумесяца. Говорятъ, что это надгробные турецкіе или татарскіе памятники. Народъ говоритъ, что это окаменелыя татарскія пушки.
Близъ церкви съ вост. стороны каменный четырехугольный столбъ, поставленный будто бы турками.

Шаргородъ. Остатки новаго замка въ самомъ местечке, — сохранились еще ворота, стены и валы.
Старый замокъ былъ на месте теперешняго монастыря; въ монастырскомъ саду сохранились кой-где рвы и валы, пересекавшіе гору, на которой находился замокъ.
Древнее зданіе еврейской синагоги (XVII в.), украшенное вверху характернымъ фронтономъ, въ последнее время значительно переделаннымъ. У г. Романа Лещинскаго коллекція древностей.

Гибаловка, с. въ смежности съ м. Шаргородомъ. Въ селе 2 кургана на крестьянскихъ усадьбахъ. По дороге изъ м. Шаргорода въ Джуринъ, не доезжая Боровскаго хутора, на правой стороне, на помещ. поле — тоже 2 кургана.
Въ 1890 г, местный арендаторъ раскопалъ курганъ близъ фермы и нашелъ бронзовую шейную гривну съ многочисленными надетыми на нее привесками.

Деревянка. На возвышенномъ месте курганъ продолговатой формы; въ длину имеетъ 12, въ ширину 6, а въ высоту1 1/2 саж.; на ней на с.-в. стороне стоитъ крестъ.

Сосновка, д. близъ Шаргорода. Въ 1890 г. въ раскопанномъ кургане найдены бронзовые маленькіе щипчики.

Лозова при рч. того же имени. — 3 кургана: одинъ по дороге въ с. Канатковцы на крестьянскихъ поляхъ, въ 2 верст. отъ села Л.; другой по дороге въ с. Березовку, также въ 2 верст. и третій по дороге въ г. Могилевъ.

Ушицкій уездъ.

1. Въ бассейне речки Тернавы, притока р. Днестра.

Тернава, с. у верховьевъ рч. Тернавы. На берегу рч. Тернавы, на урочище «Городысько», на горе есть городище, представляющее площадь съ прямолинейными контурами, опоясанную тремя параллелями валовъ.

Дунаевцы, м. при Тернаве. По дороге въ Солопковцы 4 кургана, назыв. «Могылкы»: одинъ справа отъ шоссейной дороги въ верстахъ 2 отъ Дунаевецъ, и три въ рядъ на 5-й версте отъ Дунаевецъ, слева отъ дороги.

Рахновка, с. На поляхъ по границе съ с. Михайловкой прелегаетъ древній валъ. Въ полверсте отъ села селище; здесь, говорятъ, было село, называвшееся «Почапинцы».

Кривчикъ, м. при Тернаве. Близъ местечка, вверхъ по речке гора, называемая «Городыще», на ней валы. На обрывахъ горъ пещеры (три отверстія, заваленныя и недоступныя). На склоне горы попадаются отбивныя орудія.
Въ 2 верст. отъ городища къ северу, на урочище «Синожать» остроконечный курганъ съ канавкою у подошвы, высотою въ 1 саж. Недалеко отъ него, въ лесу другой такой же курганъ.
Въ 1883 г. найдены на Городыще три кремневыхъ скребковидныхъ отбойничка, четыре отбивныя кремневыя острія листовиднаго типа, четыре небольшихъ кремневыхъ ножа довольно грубой отбивки и три обломка такихъ же ножей, кремневый толстый ножъ — скребокъ, подправленный мелкими отбоинами. Въ пещерахъ близъ Кривчика найдены: кремневое небольшое отбивное долото, приготовленное къ полировке, кремневыя миніатюрныя пилочки, сделанныя крупными отбоинами, три кремневыя отбивныя острія, кремневый толстый ножевидный скребокъ и 12 отбивныхъ кремневыхъ осколковъ разнаго вида.

Михайловка, с. на притоке рч. Тернавы Блыщановке. Въ лесу есть городище, въ которомъ найдены были: большой железный ключъ и половина широкаго обоюдуостраго меча съ рукоятью.
На ю.-в. отъ села селище, где, по народному сказанію, было два села Яруга и Луговина. Здесь есть валъ. Въ поле есть большой курганъ.
На поляхъ находятъ много древнихъ глиняныхъ сосудовъ, также каменныя и бронзовыя орудія. Довольно часто находятъ также монеты греческія, римскія и польскія XVII в.

Блещановка, с. На крестьянскихъ поляхъ курганъ съ впадиной наверху; на немъ стоитъ небольшой каменный крестъ (городище-майданъ).

Супруньковцы, с. Надъ усадьбой помещика за селомъ, съ з. стороны, на горе остатки замка: три башни на разстояніи одна отъ другой приблизительно на 100 саж.; но изъ нихъ уцелела вполне только одна башня, северная.
На востокъ отъ с. Супруньковецъ, между речкой Тернавой и речкой, текущей чрезъ село Супруньковцы, въ лесу есть высокая гора, называемая «Городысько». Она покрыта лесомъ, вершина распахивается. На горе есть валы.

Деревяны, д. на с. отъ м. Копай города. На урочище, называемомъ «Такы», есть четырехугольное городище и въ окрестностяхъ несколько пещеръ.

Китай городъ, м. при рч. Тернаве. По соображеніямъ Яна Потоцкаго, местечко К. лежитъ на томъ месте, где въ географіи Птолемея (II ст.) указанъ городъ Метоніумъ.
На высокой горе, надъ речкой Тернавой, где теперь помещичій домъ, былъ замокъ; до недавнего времени здесь была еще одна башня. Есть следы вала, окружавшаго замокъ.

Субочъ, с. при Днестре. Пещеры въ скале, высоко надъ рекой Днестромъ. Некоторыя въ виде келій, отделанныхъ довольно правильно. Есть много надписей на славянскомъ языке. Надъ входомъ въ одну пещеру: Бъ Гъ ¤вис¤ намъ. Около одной вырезано а?лд (1737-й годъ). Преданіе говорить, что въ техъ пещерахъ былъ монастырь.

2. Въ бассейне рч. Студеницы, притока р. Днестра.

Солопковцы, м. близъ верховьевъ Студеницы, на сев. уезда. На восточной стороне местечка сохранился валъ съ рвомъ; наиболее виденъ валъ въ усадьбахъ священника, ксендза и соседняго крестьянина. Онъ огибаетъ церковь и костелъ. Высота его въ этомъ месте достигаетъ 3 саж. Это остатокъ вала, который некогда окружалъ все местечко, какъ говорить преданіе. Съ с.-з. части местечка также виденъ валъ съ рвомъ.
Въ 4 верст. отъ Солопковецъ къ югу на урочище Погоня находится группа въ 10 кургановъ, расположенныхъ такъ, что въ средине 4 большихъ, а вокругъ нихъ 6 меньшихъ; на сев. отъ Солопковецъ въ 11/2 верст. на церковномъ поле 2 кургана, и по дороге въ Андріевцы на с.-з. отъ Солопковецъ также 2 кургана.

Тарасовка. 3 кургана на урочищахъ — Мисюровка, Середни Гоны и Березина.

Стреховцы. У села 1 курганъ.

Мицовцы. На правой стороне рч. Студеницы есть следы окоповъ.

Татариски, с. при рч. Студенице. Къ с.-в. отъ села, въ 100 саж. отъ рч. Малой Ушицы, или Ушки, на горе находится городище, следы коего теперь почти исчезли. Теперь это — пахотное поле; на немъ находятъ камни, повидимому остатки какихъ-то строеній, человеческія кости. По народному преданію, здесь некогда былъ городъ Тягинъ или Новогрудокъ. До 1869 г. на томъ месте стоялъ крестъ.
Въ 1889 г. найденъ кладъ, состоявшій изъ 1268 монетъ: польскихъ — Владислава Ягайла, Владислава и Казимира Ягайловичей, Яна Альбрехта, Александра, Сигизмунда I, Сигизмунда Августа и Стефана Баторія, прусскихъ Альбрехта 19, венгерскихъ 2, крестоносцевъ 7, германскихъ 6 и татарская 1 (XIV-XVI ст.).

Горчична. Въ селе есть валъ, где было укрепленіе. Въ лесу есть монастырище; здесь видны валы и бугры.

Голозубинцы. На северъ отъ села, на скалистой горе, покрытой лесомъ, надъ речкой Студеницой, противъ деревень Антоновки и Винцентовки, находятся валы.
Въ скале есть несколько пещеръ, изъ коихъ некоторыя засыпаны камнями.

Липины, около Жванчика. Въ 1887 г. найденъ кремневый топорикъ.

Яцковцы, при р. Студенице. Есть городище, окруженное валомъ, a невдалеке въ скале пещера, ныне обвалившаяся.

Крушановка. Въ 3 верст. отъ села, надъ речкой Студеницей, находится высокій холмъ, называемый «Молочный камень»; здесь есть пещера. По народному сказанію, въ ней прятались жители при татарскихъ набегахъ.

Бодачевка. 22 кургана; изъ нихъ 7 въ версте отъ села на возвышенномъ открытомъ поле; одинъ изъ нихъ имеетъ въ вышину 18, а въ окружности 138 арш.; на вершине ея впадина въ 4 арш. глубины (городище-майданъ); остальные курганы меньше предыдущихъ и распахиваются. Другая группа изъ 15 кургановъ съ другой стороны села, въ версте отъ него и въ 1 1/2 верст. отъ вышеуказанныхъ кургановъ; помещены они на ровномъ возвышенномъ поле; изъ нихъ 6 большихъ имеютъ въ вышину по 13, въ окружности по 90 арш.; на вершине ихъ есть небольшія впадины.

Студеница, м. при рч. Студенице. На одной изъ трехъ горъ, окружающихъ местечко, такъ называемой «Билой горе», въ верхнихъ уступахъ 5 скальныхъ пещеръ, состоящихъ изъ камеръ и переходовъ. По преданію, здесь былъ монастырь.
Въ 1883 г. найдены внутри скальныхъ пещеръ: небольшой кремневый наконечникъ дротика овальной формы, отделанный правильными продольными полосами безъ подправки; два широкіе кремневые скребка такой же отбивки, одинъ край отделанъ мельчайшими зубчиками; 7 толстыхъ отбивныхъ осколковъ ножевидныхъ и остроконечныхъ. Тогда же собраны на стоянке близъ техъ же пещеръ: 5 кремневыхъ скребковидныхъ отбойниковъ овальной и продолговатой формы; небольшой широкій многогранный нуклеусъ; кремневый отбивной топорикъ долотообразнаго вида съ узкимъ лезвіемъ, расширенный къ середине, съ остріемъ отполированнымъ; кремневый плоскій топоръ съ началомъ шлифовки на поверхности; 12 малыхъ толстыхъ кремневыхъ острій более или менее правильной отбивки; 20 такихъ же острій крупнее, листовидной формы; 38 кремневыхъ ножей, различныхъ по величине и степени отделки, — большинство крупные довольно грубой отбивки, одинъ съ подправленными краями; 4 кремневые ножевидные скребка разной величины, концы коихъ отделаны правильными тонкими отбоинами; 2 небольшіе кремневые скребка округленной формы съ подправленными краями и 4 скребка отбивные безъ подправки; обломки кремневыхъ ножей и острій; неудачныя орудія или отбивные осколки, оставшіеся при выделке орудій.
Въ томъ же 1883 г. найдены въ стенке оврага въ слое очень твердой глины следующіе предметы, рядомъ лежащіе вместе съ мамонтовыми костями: кремневый топоръ оваль ной формы, отбитый отъ нуклеуса однимъ ударомъ; такой же топоръ узкій, миндалевидный, нижняя сторона коего, отделенная отъ нуклеуса, совершенно гладкая, верхняя покрыта шероховатою коркою и очищена по краямъ рядомъ крупныхъ осколковъ; 8 отбивныхъ кремневыхъ острій малаго размера, довольно толстыхъ, отколотыхъ однимъ ударомъ безъ подправки; такое же остріе крупнее и шире; кремневый толстый ножевидный осколокъ, — съ одной стороны мельчайшими отбоинами сделаны две полукруглыя выемки съ зубцомъ между ними на подобіе пилы; небольшіе кремневые осколки съ отбивной луковичкою. Въ томъ же овраге въ верхнихъ пластахъ глины найдены куски распиленныхъ или искусственно разбитыхъ оленьихъ роговъ.
Близъ Студеницкихъ пещеръ найденъ также тонкій прямой кремневый топоръ, грубо отделанный крупными неровными отбоинами.
Въ 1883 г. на вершине горы В.Б. Антоновичемъ раскопано 4 кургана: въ нихъ найдено въ каждомъ по 2 скелета, обложенныхъ дубовыми обаполами, головы на западъ, на ногахъ остроконечные сафьянные сапоги безъ подошвъ; на рукахъ бронзовые перстни, свитые изъ проволокъ, безъ спайки; на шее кожаные вороты. При одномъ скелете у головы следы бронзы и у пояса несколько кремней съ острыми краями.
На еврейскомъ кладбище находятся древніе памятники, изъ коихъ некоторые, по словамъ местныхъ евреевъ, относятся къ X столетію (у Марчинскаго — къ XVI ст.).

Рогозна, с. близъ Днестра, на з. отъ Студеницы. — Въ 1866 г. крестьянинъ Яковъ Павлюкъ на крестьянской пахотной земле, на урочище Крутой Яръ, надъ рч. Днестромъ, нашелъ медный топоръ весомъ въ 5 фунт. Топоръ этотъ былъ у Павлюка несколько летъ, a затемъ имъ кому-то проданъ.

Теремцы, с. близъ Днестра. Въ 1890 г. на поляхъ найдены: кремневый толстый прямой топоръ съ отполированнымъ остріемъ и половина полированнаго просверленнаго молота-топора изъ діорита.

Бакота, с. при Днестре. Надъ Днестромъ, въ скале пещеры — остатки бывшаго здесь скальнаго монастыря, о коемъ есть упоминание въ литовско-русской летописи при разсказе о занятіи Подоліи князьями Коріатовичами (XIV в.). До 1889 г. здесь была только на верху приднестровской горы- скалы улитообразная пещера, спускавшаяся внизъ винтомъ и обвалившаяся. Въ 1884 г. профессоръ В. Б. Антоновичъ, нашелъ въ нижнемъ обороте винта этой пещеры две небольшія кельи. Въ 1889 г. на половине высоты горы, обращенной къ Днестру, приблизительно на высоте 45 саж. отъ Днестра, местные крестьяне открыли пещеры.
Въ 1891 и 1892 гг. проф. В.Б. Антоновичъ производилъ раскопки на месте открытыхъ въ 1889 г. пещеръ. При этихъ раскопкахъ определились следующіе остатки скальнаго монастыря: у расчищенной площадки найдено 3 пещеры, или коридора: первая пещера имеетъ въ длину около 4 саж. при ширине около ? сажени и высоте около сажени; въ глубине она расширяется справа и образуетъ комнату около сажени въ квадрате; при входе въ коридоръ примыкаетъ келья не более квадратной сажени. Другая пещера-коридоръ, находящаяся на разстояніи отъ первой не более 3 саж., имеетъ въ длину около 3 саж. при ширине немного более 1/2 саж. и высоте около 1 саж.; къ этому коридору вначале слева примыкаетъ подъ прямымъ угломъ небольшой коридоръ около двухъ саж. длины. Третья пещера, находящаяся на разстояніи отъ второй на 3 саж., такой же длины какъ и эта вторая, но ширина ея около 1 саж.; въ этой пещере въ глубине ея есть такое же разветвленіе какъ во второй, длиною около 2 саж. Въ стенкахъ коридоровъ высечены продолговатыя ниши величиною въ ростъ человека; на полу коридоровъ гробницы — четырехугольныя продолговатыя углубленія, въ некоторыхъ были человеческія кости въ безпорядке. Нишъ въ пещерахъ 17, гробницъ въ полу 19. Между первой и второй пещерой находится арка и передъ ней какъ бы столъ изъ камня и далее остатки столбовъ, поддерживавшихъ своды, некогда здесь бывшіе. При раскопкахъ въ этомъ месте найдены глыбы камня съ фресковой живописью. Правдоподобно, здесь была пещерная церковь. (Въ 1893 году въ томъ месте устроена церковь во имя Всемилостиваго Спаса.)
Возле первой пещеры на стене найдена надпись славянскими буквами: григориї оуздвиглъ место се блгви хъ григорь± игумєна давшаго силу сіму михалу. При раскопкахъ 1891 и 1892 г. найдены: 1) на глыбе камня фресковое изображеніе святого съ молодымъ лицомъ, безъ бороды и усовъ, въ нимбе, въ красномъ плаще, застегнутомъ на правомъ плече, подъ плащемъ панцырь, въ правой руке противъ груди крестъ; ногъ ниже коленъ не видно, вся фигура около аршина высоты; по бокамъ часть изображеній двухъ женскихъ ликовъ въ черныхъ облаченіяхъ; 2) на разбитомъ куске камня два лица — мужское и женское (можетъ-быть, Спасителя и Богоматери); лицо мужское съ небольшою бородою и проборомъ волосъ по средине головы; женское лицо въ красномъ покрывале; оба лица въ нимбахъ; 3) горельефное изображеніе лика Богоматери на куске камня съ раскраской, въ 1/4 натур, величины человеч. лица; справа часть нимба, бывшаго надъ головою Богомладенца и оставшаяся надпись «Хс»; на отдельномъ куске камня надпись «мр»; 4) изображеніе части женскаго лика въ красномъ покривале и одеяніи; 5) кусокъ стенки съ надписью вертикальной «васи(лій)»; 6) оловянные чаша, широкая и низкая, и дискосъ въ виде блюда безъ подставки, сильно помятые налегавшимъ на нихъ мусоромъ; 7) железный светильникъ; 8) железные подсвечники въ виде костылей или гвоздей, вбивавшихся въ стенки; 9) длинный железный мечъ съ рукоятью въ виде креста (концеръ); 10) железный ножъ-кинжалъ, острый съ одной стороны, съ медной насечкой на деревянной сгнившей ручке, въ ножнахъ, въ коихъ было еще два меньшихъ ножа; 11) кинжалъ съ ножнами, конецъ коихъ сделанъ изъ орнаментированной кости; 12) несколько наконечниковъ копій (между прочимъ одинъ въ виде толстаго четырехгранника); 13) железные наконечники стрелъ различнаго типа — ромбовидные, съ зазубриною и вилкообразные; 14) стремя и пряжка отъ седла; 15) две шпоры и подкова отъ сапога; 16) четыре медные изогнутые котелка; 17) чугунная картечь и др.
Въ 1889 г. въ пещере найдена медная литая икона Божіей Матери «всехъ скорбящихъ радости», величиною около 11/2 верш. въ высоту и ширину. Въ 1898 г. у пещеры найденъ медный крестъ — энколпіонъ, состоящій изъ двухъ половинокъ съ литыми изображеніями.
На вершине горы, въ которой находился скальный монастырь, былъ небольшой курганъ; въ 1883 году его рас-копалъ В.Б. Антоновичъ. Найденъ молодой женскій скелетъ головою къ ю.-в.; ноги протянуты, туловище въ сидячемъ положеній; у скелета глиняный сосудъ въ виде плошки.
Найдены у с. Бакоты: отбивной широкій ножъ изъ белаго кремня; кремневый тонкій пирамидальный нуклеусъ; костяной наконечникъ стрелы, или дротика, четырехгранный со втулкою (скифскаго типа); костяной полый цилиндрикъ или черенокъ, на поверхности коего намеченъ рисунокъ съ началомъ резьбы, — въ обоихъ концахъ симметричная двойная просверлина; обломокъ сосуда прекрасной выделки изъ мелкой ярко-красной глины, на которомъ вырезаны письменные знаки (последніе 2 предмета славянской древности найдены въ окрестностяхъ скальнаго монастыря).
К.Н. Мельникъ, посетившая Бакоту въ 1883 году, указываетъ следы мегалитическихъ памятниковъ на берегу Днестра, противъ вышеуказанныхъ пещеръ: это ряды громадныхъ камней искусственно расположенныхъ, следы стены циклопической постройки и рисунки первобытнаго человека на камняхъ.

Кониловка. 1 курганъ на церковномъ поле.

3. Въ бассейне рч. Ушицы, притока р. Днестра.

Андреевка, с. при рч. Ушке. При селе 1 курганъ.

Проскуровка, с. при Ушке. Въ лесу, называемомъ Замчиско, по направленію къ Маліевецкой Слободке, на вершине крутой горы, надъ рч. Ушкой — городище. Въ длину городище имеетъ 1/2 версты, въ ширину ? версты, а въ окружности 11/2 версты. Поверхность площади частью заросла лесомъ, частью распахивается подъ посевы. Сохранились и земляныя укрепленія. Около 1863 г. некоторые изъ крестьянъ раскапывали городище, при чемъ найдены были кости, железный кинжалъ и топоръ. Въ 1888 г. на городище найдена половинка меднаго креста-энколпіона (тождественные кресты относятся къ XIII в.; см. Ханенко: «Древности русскія. Кресты и образки», К. 1899 г., табл. II, № 41-42).
Въ приселке Гайдамаки есть пещера, которая, по разсказамъ крестьянъ, тянется на полторы версты.

Корначевка. У села 1 курганъ.

Маліевцы. Въ доме владельца Орловскаго коллекція греческихъ и римскихъ монетъ (золотыхъ и серебряныхъ). Коллекція эта перешла къ Орловскимъ отъ Игнатія Красицкаго, епископа Вармійскаго, известнаго польскаго писателя (1735-1801 гг.).
Тамъ, где ныне приходская церковь, былъ въ XVI-XVII в. православный монастырь, въ XVIII в. превратившийся въ базиліанскій.
Каменныя зданія монастыря разобраны назадъ тому летъ десять. Въ горе, на которой устроена церковь, находится искусственно сделанная пещера.
На в. отъ Маліевецъ, по направлению къ Майдану Маліевскому, въ лесу есть городище на горе. По дороге въ с. Мицевцы 1 курганъ.

Морозовъ. На с. отъ села въ 1 версте въ местности, называемой Ставки — селище. Находятъ здесь черепья, жерновые камни, оленьи рога. По народному сказанію, здесь былъ городъ Червоногрудъ.

Александровъ Великій. 1856 г. въ 4 верстахъ отъ села были отрыты три урны и человеч. кости. Одна урна имела стеяки толщиною 2 сантим., a діаметръ дна 20 сантим.; другая — немного меньше; третья разбилась.
Глебовъ. На ю.-з. отъ села, недалеко отъ дороги, ведущей въ Кужелеву, 2 кургана: одинъ на одной стороне дороги, на грунтахъ с. Глебова, а другой — по другой стороне, на поляхъ с. Капустянъ.

Капустяны. Найдены серебряныя серьги XVI-XVII вв.

Кужелева. Въ селе на левой стороне рч. Ушицы, противъ приходской церкви (которая на правой стороне), — урочище Мистысько. Это большой мысъ или полуостровъ, образуемый глубокой речной долиной. Наверху — усадьбы крестьянъ (десятинъ 6). Спиралью по этому мысу идетъ дорога въ с. Глебовъ. На Мистыську при вспашке огородовъ и копаньи, по разсказамъ крестьянъ, находятъ черепья, куски стекла, железные куски, бусы, круглые гладкіе желтые камешки съ дырочкой (пряслицы?), монеты. Валовъ и рвовъ не заметно. По народному сказанію здесь былъ городъ Кружель, разрушенный «Солодывымъ Бунякомъ». У села 1 курганъ, также пещера длиною до 10 саж.

Миньковцы, м. У местечка на поле 1 курганъ и въ лесу 2.

Городыска, дер. За селеніемъ на горе есть следы укрепленій въ виде валовъ. Говорятъ, что есть тамъ погреба.

Заречье, при рч. Ушице, ниже Миньковецъ. У села на поле 1 курганъ.

Отроковъ. Въ доме владельца, графа Стадницкаго — библіотека старопечатныхъ книгъ, архивъ, нумизматическая коллекція и собраніе картинъ.

Тимковъ. На усадьбе помещика есть валы, защищавшіе, по преданію, бывшій здесь замокъ. Тянутся на протяженіи около 1/4 версты.

Лысецъ, с. между рч. Ушицей и Студеницей. Въ 1888 году найдены кремневый топорикъ и половинка другого такого же топорика.

Бучаи, с. близъ рч. Ушицы. Въ 4 верст. отъ села, по доpoге въ с. Песецъ, два кургана.

Соколецъ, м. при рч. Ушице. Находятъ каменныя орудія. Въ 1888 г. найденъ на крестьянскихъ поляхъ
каменный топорикъ. Въ 1890 г. найдены 2 полированныя кремневыя острія отъ разломанныхъ топоровъ и 2 фрагмента полированныхъ топоровъ изъ серпентина и гранита.
Въ местечке кой-где видны остатки стенъ, окружавшихъ некогда местечко, куда включались церковь и костелъ. Въ 60-хъ годахъ еще была одна башня на усадьбе ксендза, который башню разобралъ и изъ камня построилъ кухню. На ю. отъ местечка на разстояніи 2 верстъ, городысько. На урочище томъ заметенъ кой-где валъ, длина коего простирается до 120 саженъ. Площадь городыська круглая. Находятъ здесь монеты. Въ версте отъ этого урочища, по прямой лиши чрезъ яръ и рч. Ушицу, расположено урочище Бурты, Здесь находятъ железные предметы, напр. стрелы, копья и др., а также монеты.
Въ местности Кринички или Кирнычкы, въ 2 верстахъ отъ местечка, благодатный колодецъ на половине горы; ниже этого колодца въ скале пещеры со следами искусственной отделки. Здесь былъ, по преданію, монастырь.
Въ 1880 г. при вспашке поля найденъ кувшинъ съ кладомъ, состоявшій изъ монетъ, — около 200 штукъ; монеты разошлись по рукамъ крестьянъ. Въ Сокольце былъ крестьянинъ Игнатій Гай, который собралъ небольшую коллекцію древнихъ монетъ. Ныне онъ умеръ, и коллекція исчезла.
Въ 60-хъ годахъ обнаруженъ въ местечке подземный ходъ, имевшій въ длину около 100 саж.; здесь находили уголь, яичную скорлупу, кости и въ одномъ месте громадный круглый камень. Ныне ходъ этоть засыпанъ.

Косиковцы. Въ могильнике найдены до 15 человеч. скелетовъ въ сидячемъ положеній, а при нихъ, у кистей левыхъ рукъ, по каменному топору. У села 4 распаханныхъ кургана.

Косиковецкая Гута. Неоднократно находили каменные топоры, молотки и стрелы.

Приворотье, с. близъ рч. Жванчика, притока рч. Ушицы. Близъ полей с. Крушановки — валы.

Чугоръ, с. при Ушице. Подъ горою, на берегу р. Ушицы, въ скале находится 7-8 пещеръ, высеченныхъ, повидимому, рукою человека. Въ пещерахъ этихъ встречаются остатки человеческаго жилья — черепья, уголь, кости и др. По преданію, эти пещеры служили убежищемъ жителей при нападеніяхъ татаръ.

Чугорская Гута, д. На поляхъ на склонахъ рч. Жванчика городище, окруженное двойнымъ валомъ.
При селе находится камень на подобіе плиты, на верхней части которой высечена надпись, будто бы греческая. Народное преданіе говоритъ, что подъ той плитой погребена какая-то греческая царевна.

Чабановка. На урочище Вишнева, на склоне горы по направленію къ рч. Ушице есть группа 8 кургановъ, прикрытыхъ каждый сверху каменною обложкою. Найдена половинка кремневаго полированнаго топорика.

Вахновцы. На югъ отъ села, въ яру, выходящемъ къ речке Ушице и покрытомъ лесомъ, называемымъ Хоробривъ — две скальныя пещеры; входъ къ иимъ затруднителенъ. Вверху надъ лесомъ, на пахотномъ поле какія-то ямы; площадь, занимаемая ими, 115 саженей въ длину, 57 въ ширину и въ окружности 319 саж. — Здесь же южнее, по речке Ушице, три кургана; одинъ надъ лесомъ Хоробривъ, а два другихъ — противъ д. Кривчанъ.

Лесковцы, при рч. Жванчике. Въ 1891 г. найденъ кремневый полированный топоръ.

Грушка, с. близъ рч. Жванчика. У села есть естественная пещера въ скале; близъ нея на склоне горы селище, где находять горшечные черепки. На поляхъ найдены: сосудъ изъ черной глины въ виде двойного усеченнаго конуса, полированный кремневый топорикъ, большой кремневый отбивной наконечникъ копья.
На поляхъ найдены: серебр. денарій Траяна, червонцы Іосифа II и голландскій XVIII ст. У помещика Феликса Карашевича коллекція польскихъ монетъ и разныхъ древностей.

Кривчане, при впад. Жванчика въ Ушицу. Найденъ кремневый топоръ, отчасти полированный, длины 17 сантим., шир. 5 и толщ. 2 1/2. Въ 1892 г. найденъ кладъ изъ серебр. монетъ XVII и XVIII вв.

Пыжовка, д. на сев. отъ г. Ушицы. У села находится подземный ходъ въ 100 саж. длиною, отъ Днестра до оврага, называемаго «Жорновка».
На границе съ с. Лоевцами есть каменный столбъ въ 2 1/2 саж. высоты, назыв. «Бабою».
Въ 4 верст. отъ с. Пижовки, по направленію къ гор. Ушице, находится городище. Помещается оно на возвышенности горы, у подошвы коей протекаетъ рч. Ушица. Длина городища 90 саж., ширина 31 саж., и окружность 150 саж.; форма его треугольная. Площадь ровная и распахивается подъ посевы. Съ з. защищено валомъ, а съ с. и ю. обрывомъ горы. Въездъ съ з.

Куриловцы Зеленые, с. при рч. Таловой. Въ 3 верстахъ отъ села, по направленно къ с. Лоевцамъ, много ямъ, называемыхъ народомъ городищами; помещены на возвышенности, у подошвы коей течетъ безыменный ручей. Длина пространства, занимаемаго ямами 230 саж., ширина 60 саж., окружность 488 саж. Съ в. спускъ горы.
На урочище Площи на высокомъ месте, поросшемъ лесомъ, находятся 3 насыпи, называемые народомъ Валами. Между этими валами есть колодецъ, въ которомъ, по народному сказанію, спрятаны клады.

Лоевцы, с. при впаденіи рч. Таловой въ Днестръ. Въ 1869 г. найденъ на поле кремневый полированный, хорошо сохранившійся молотокъ (длиною 16 сант. и шириною 7 сант.).
Найдены: 3 бронзовые наконечника стрелы, изъ нихъ два двухлепестные съ крючками и одинъ трехгранный желобковатый, и железный наконечникъ копья въ форме лавроваго листка съ втулкою съ 2 сквозными отверстіями на лезвіи (предметы скифскаго типа).

Песецъ, с. при рч. Даниловке. 1 курганъ.

Шебутинцы, при той же речке. 5 кургановъ, на низкомъ поле. Въ 1892 г. найденъ большой ножъ изъ белаго кремня.

Хребтіевъ. На горе, надъ Днестромъ, въ урочище Нарижку — каменная баба. Въ 2 верст. отъ села на югъ, надъ рекой Днестромъ, где сходится днестровскій и джуржевскіе яры, наверху горы — городище, называемое Замчище. Оно имеетъ треугольную форму, пространствомъ приблизительно 400 кв. саж.; съ двухъ сторонъ оно защищено природными крутыми откосами, а съ третьей — ровной стороны — двумя рвами и валомъ, состоящимъ изъ земли и мелкаго камня.

4. Въ бассейне рч. Калюса, притока р. Днестра.

Воньковцы, м. при верх. рч. Калюса. Найдены кремневые топорики. Въ окрестностяхъ местечка есть земляные валы въ урочище Шамилевы ставки и Паліевъ лисъ.
Въ 1889 г. въ предместье Татариски найденъ глиняный кувшинъ съ кладомъ изъ 820 серебр. монетъ польскихъ и западноевропейскихъ XVI-XVII ст.
Въ 1894 г. найденъ серебр. польскія и иностранныя монеты XVII ст.

Калюсикъ, с. На с.-з. сторове села на крутомъ обрыве горы валы и рвы. Народъ называетъ эту местность Замчысько и говоритъ, что тамъ была крепость.
На с.-в. стороне села на поляхъ видны ямы и рвы; здесь попадаются очень толстые черепья, перержавевшее железо. По преданію, въ томъ месте былъ городъ или местечко.
На с.-в. на границе грунтовъ с. Калюсика и с. Осламова, на ур. Калантырь два большихъ кургана: одинъ на калюсицкихъ поляхъ, другой на осламовскихъ.

Цивковцы. При речке, выше села Ц., былъ, по народному преданію, городъ Савкивъ или Савкивци. Здесь находятъ черепья, стекло, железо.

Струга, с. близъ рч. Калюса. 2 кургана, изъ нихъ одинъ большій на уроч. Велике поле, а другой средней величины — въ уроч. Побыте.

Куча. Въ 2 верст. отъ села, по направлению къ с. Иванковцамъ — городище; помещается на террасе горы, имеетъ форму круга, діаметръ коего 14 саж., окружность 42 саж.; обнесено валомъ и рвомъ; входъ съ севера. Поверхность ровная, поросшая лесомъ. По преданію, это было еврейское кладбище, и эта местность слыветъ подъ названіемъ Жыдивьске окопысько. 3 кургана: два на зал. отъ села, а третій на югъ.

Кучская Слободка. Въ 1892 г. найденъ каменный полированный топоръ (сераго цвета) дл. 11, шир. 6 1/4 и толщ. 1 1/2 сант.

Глембовка. Городище на горе. Надъ обрывомъ. Форма его полукруглая. Окружено съ вост., юга и зап. валомъ, идущимъ дугою, въ 46 саж. длины.

Калюсъ м. Близъ местечка, надъ рч. Калюсомъ, около с. Горячинецъ есть урочище Городище; здесь есть следы валовъ, остатки каменныхъ крестовъ.
Въ этой местности найдены: бронзовый крестъ-энколпіонъ, квадратная бронзовая иконка съ эмалью съ изображеніемъ, кажется, свв. Бориса и Глеба — на коняхъ; два ромбовидные железные наконечника стрелы.
Въ местечке, по дороге къ Днестру, недалеко отъ волостного правленія, на усадьбе крестьянина Варфоломея Орловскаго, — каменная баба изъ известняка. Лежитъ въ саду разбитая на два куска. Высота 3 арш.; ширина головы 9 вершк., плечъ 12 вершк., внизу 9 вершк. Толщина камня 5 вершк. Правая рука на груди, левая немного опущена книзу.
По дороге изъ Ольховца, слева, на 5-й версте отъ него, два кургана (преданіе говоритъ, что здесь похоронены два князя, убившіе другъ друга при единоборстве). При той же дороге, при въезде въ местечко Калюсъ тоже курганъ.

5. Между речками Калюсомъ, Вербовой и Жванчикомъ.

Матерское, д. при рч. того же названія. Въ деревне громадное городище, расположенное на горе-мысе, образуемомъ сліяніемъ двухъ речекъ, а также и въ долине. Гора перерезана рвомъ и валомъ въ двухъ местахъ: одинъ валъ длиною около 80 саж., на разстояніи отъ конца горы или мыса въ 100 саж., другой валъ, такой же почти длины, на разстояніи отъ конца горы въ 130 саж.; далее, на конце горы или мыса — треугольный окопъ въ виде равносторонняго треугольника съ вогнутыми внутрь линіями, длина сторонъ около 100 шаговъ. Отъ этого окопа идутъ два вала внизъ къ речкамъ съ одной и другой стороны горы; длина ихъ отъ вершины горы до речки 115 саж.; внизу эти валы переходятъ черезъ речки въ перпендикулярномъ почти направленій, далее поднимаются на противоположные склоны горы, идя черезъ яръ на разстояніи отъ речки на 50 саж.; затемъ поворачиваютъ параллельно яру и идутъ по склонамъ яра около 150 саж., наконецъ поворачиваютъ къ речке, образованной изъ соединенія двухъ, и, пройдя около100 саж. отъ поворота, соединяются у речки. Кроме того, внутри этого пространства, окруженнаго валами, есть еще валъ, идущій почти параллельно вышеописаннымъ и окружающій гору или мысъ внизу. Всего городище занимаетъ пространство около 40 десятинъ. Верхняя площадка горы занята подъ пахотное поле, внизу откосы горы менее крутые и долина заняты усадьбами крестьянъ деревни Матерскаго.
Найдены въ 1898 г. на городище след. железные предметы: 2 наконечника стрелъ — один ромбовидный, другой трехгранный хорошей отделки, наконечникъ копья (четырехгранный) и тонкій боевой топоръ.

Рудковцы. На высокомъ берегу Днестра городище. Длина и ширина ? версты, форма кругообразная; площадь ровная, местами усеянная камнями; часть этой площади занята подъ усадьбы, часть распахивается, а часть (каменистая) служитъ пастбищемъ. Городище окружено со всехъ сторонъ валомъ длиною въ 2 версты, шириною въ 10 саж.; валъ сохранился хорошо. Въездъ съ в. Въ конце вала большой курганъ.
При впаденіи рч. Матерской въ Днестръ два кургана, одинъ на горе, другой внизу у речки.

6. По рч. Вербовой, притоку рч. Жвана.

Осламовъ. Въ 1 версте отъ села на с.-з. курганъ.

Говоры. Въ 1897 г. въ дубовомъ лесу найдены древнія вещи: каменныя орудія, идольчики, сосуды и др. У села следы 1 кургана.

Замеховъ. 6 кургановъ, изъ нихъ 4 на урочище Ксенжа, а 2 подъ лесомъ Ксенжимъ.

Бахтынъ, с. Въ полуверсте отъ села при речке есть въ горе пещера, куда, по преданію, народъ прятался при татарскихъ набегахъ. Отъ разливовъ речки пещера постепенно заносится.

Дерешова, с. при р. Теребиже. При соединеніи речекъ Теребижа и Жвана городище, называемое Замчысько. Занимаетъ мысъ или гору при сліяніи речекъ. Мысъ этотъ вверху пересекается двумя валами и рвомъ, далее по краямъ горы также идутъ валы и рвы. Отъ этой горы по откосу со стороны Жвана спускаются внизъ два вала; внизу они соединяются и идутъ низомъ кругомъ горы. Всего занимаетъ городище десятинъ 8-10. Валы въ некоторыхъ местахъ заключаютъ въ себе камеішыя плиты, отделанныя въ виде Такія плиты ложились одна возле другой «въ замокъ»‘, безъ цемента. Сверху камень засыпанъ землею. При селе, на владельческомъ поле — 1 курганъ.

Житники, д. при рч. Батоге. На урочище Тараща — курганъ.

Вербовецъ, гop. заштатный. Въ документе 1607 г. упоминается на границе местечка, у леса Витанова — могила.

Мурованные Куриловцы, м. при рч. Жване. Указываютъ на существованіе въ местечке стены циклопической кладки (кажется, это относится къ Дорошовскому городищу, — см. выше: Дерешова).
Въ окрестностяхъ найдено два кремневыхъ полированныхъ топорика: одинъ светло-сераго цвета дл. 9, шир. 4 1/2, толщ. 2 1/4 стм.; другой — дл. 10, шир. 5 1/2 и толщ. 2 стм. — Найденъ также топорикъ изъ беловатаго кремня долотообразный, не законченный полировкою.
На помещичьемъ поле выкопана каменная баба (находится теперь въ парке помещика адмирала Чихачева); высота ея 2 1/4 арш.

Каменецкій уездъ.

1. Въ бассейне рч. Збруча, притока Днестра.

Голенищевъ. Въ 1888 г. при корчеваніи пней въ лесу близъ Голенищева найдено 6 кремневыхъ топориковъ и столько же наконечниковъ для копій изъ белаго и темнаго кремня (предметы эти находились у местнаго владельца г. Линскаго).

Кузьминчикъ. На урочище Могилы — группа кургановъ. Изъ нихъ въ 1887 г. г. Бреза раскопалъ два. Въ одномъ кургане ничего не было. Въ другомъ подъ большимъ камнемъ глиняные валики, черепки большого сосуда и кремневый клинъ.
Тогда же на урочище Дубина г. Бреза нашелъ стоянку, на которой было множество черепковъ изъ грубой глины съ кварцемъ.
На усадьбе помещика находится каменная баба.
Въ горе, называемой Фандовой, при патрульной дороге въ м. Гусятинъ, возле мостика, устроеннаго черезъ речку Муху, есть пещера, или погребъ, въ которомъ, по преданію, некогда прятались христіане отъ татарскихъ набеговъ, при чемъ народъ утверждаетъ, что въ томъ погребе находится кладъ. Въ настоящее время входъ въ этотъ погребъ засыпанъ.
Въ 5 верстахъ отъ села, возле леса, есть пещера, хорошо сохранившаяся; она состоитъ изъ двухъ камеръ, или комнатъ. Входъ въ первую комнату довольно удобенъ; самая комната четырехугольная. Проходъ во вторую комнату очень малъ, такъ что проникнуть въ нее можно ползкомъ; эта вторая комната больше первой, но имеетъ форму неправильнаго четыреугольника; далее изъ этой комнаты еще коридоръ, но какъ далеко онъ тянется, неизвестно. Народъ передаетъ, что этотъ коридоръ тянется верстъ на 12 къ селу Кутковцамъ.
Народное преданіе утверждаетъ, что эта пещера была некогда местомъ убежища христіанъ отъ татаръ, а во время польскихъ возстаній служило притономъ мятежныхъ бандъ.

Ольховецъ. 14 кургановъ — могилъ. Изъ нихъ одинъ курганъ круглый, имеющій въ окружности 60 и въ вышину 4 арш., находится въ центре села, въ 200 саж. отъ местной церкви; а остальные 13 — въ версте отъ села Ольховца къ в., по направленій) къ с. Свиршковцамъ. Въ 1888 — 1889 гг. крестьяне раскопали 3 кургана и, найдя въ нихъ только кости, засыпали.
Въ усадьбе местнаго землевладельца каменная баба.
Въ 1873 г. въ Ольховце въ огороде крестьянина выкопанъ кладъ изъ 50 сер. литовскихъ монетъ величиною въ нашъ пятиалтынный.

Гусятинъ. На помещичьихъ поляхъ 3 кургана и невдалеке на крестьянской усадьбе (Мартина Хырного) 2.
Недалеко отъ м. въ поле есть урочище, наз. Городысько. Здесь въ 1875 г. крестьяне, добывая камень, нашли каменный четырехугольный столбъ съ изображеніемъ челов. головы, лошадей и еще какихъ-то фигуръ. Камень этотъ былъ разбитъ и употребленъ въ дело при постройке церкви.
Въ 1848 г. близъ Гусятина въ Збруче, при впаденіи речекъ Гнилы и Тайны вытащенъ на австрійскій берегъ каменный четырехугольный истуканъ, покрытый рельефами и имеющій съ четырехъ сторонъ головы. Полагаютъ, что это изображение славянскаго бога Святовита.
Около Гусятина въ 1885 г. найдены кремневый отбивной топоръ, каменная пряслица и монета Гордіана III.

Бондаровка, д. при Збруче. 2 кургана въ двухъ верстахъ отъ деревни на ровномъ месте; распахиваются.

Викторовка, д. На в. отъ деревни въ версте, на возвышенномъ поле 3 кургана высотою до 3 саж. Въ 250 шагахъ отъ этой группы 5 небольшихъ распаханныхъ кургановъ, находящихся одинъ отъ другого въ близкомъ разстояніи.

Шидловцы, село при Збруче. Въ двухъ верстахъ отъ села 5 небольшихъ могилъ на в. и въ такомъ же разстояніи отъ кургановъ, находящихся при д. Викторовке, на ровномъ месте. При распашке и раскопке этихъ кургановъ находили будто бы въ нихъ въ прежнія времена стрелы, пули, обломки железнаго оружія — сабель и т. п.

Збрижъ. Въ Збриже сохранились кой-где бывшія кругомъ местечка укрепленія — стены полуторасаженной толщины, а также остатки замка, устроенного въ прошломъ веке Адамомъ Тарло, который здесь имелъ пребываніе. Въездныя ворота замка, ныне отремонтированныя, служатъ жилищемъ одного изъ владельцевъ Збрижа.
Въ окрестностяхъ Збрижа находится пещера, известная подъ именемъ пещеры Горыневой, и насыпи, наз. Разбита могила (городище-майданъ).

Жабинцы. 5 небольшихъ кургановъ, въ 100 саж. отъ села, помещенныхъ на высокомъ поле; кроме того одинъ курганъ, шириной въ 1 1/2 саж. и длиной въ 4 саж., въ 2 1/2 верст. отъ села въ лесу, наз. Чагры. Народъ говоритъ, что здесь погребены умершіе отъ чумы.

Гуковъ. Близъ села, на помещичьей земле большой курганъ, вышиною 5 саж., окруженный тремя другими небольшими курганами. Въ 100 саж. отъ большого кургана къ з. находится также большой курганъ вышиною до 3 саж. Оба эти большіе курганы имеютъ по средине впадины и изъ нихъ выходы въ сторону (городища-майданы).

Пятничане. Между сс. Пятничанами и Гуковымъ въ лесу, близъ рч. Збруча, былъ некогда православный монастырь. Теперь на томъ месте находится куча камня, каменные кресты и колодецъ. Въ визите Пятничанской церкви 1759 г. упоминается, что въ 1756 г. при обновленій Пятничанской церкви былъ унотребленъ матеріалъ изъ опустевшаго монастыря.

Бурты, д. къ ю.-в. отъ Пятничанъ. Близъ села на помещичьихъ поляхъ громадныя земляныя насыпи, среди которыхъ выделяется два большихъ кургана; наибольшій курганъ называется народомъ Раскопана могила. Высота этой насыпи съ южной стороны достигаетъ 28 метровъ. Насыпь эта находится на ровномъ месте, некогда называемомъ Орынинской степью. Некоторые изъ местныхъ историковъ называютъ эти валы окопами Тарновскаго (1587 г.).

Пукляки. Найдена половина меднаго креста-энколпіона (подобнаго изображенному въ изд. Ханенка: «Древности русскія. Кресты и образки», вып. I, табл. V, № 60-61, и относимому къ XII в.).

Подфилипье. На южной оконечности села есть урочище, наз. Монастырокъ; местность эта вся покрыта неровностями, буграми и углубленіями, часть этой местности занята мочарами — топями.
Въ трехъ верстахъ отъ села на ю.-в., по дороге изъ с. Залуча Надкордоннаго въ м. Чернокозинцы, на церковномъ поле два большихъ кургана.

Шустовцы. 1 курганъ на возвышенномъ месте.

Чернокозинцы, м. На усадьбе владельца (бывшей летней резиденцій катол. Камен. бискуповъ), на горе надъ рч. Збручомъ, остатки замка: башни, стены, погреба.
5 кургановъ при местечке на высокихъ местахъ.

Параевка. На поле 1 курганъ.

Кудринцы. 1 курганъ у самого села.

Завалье. Въ 1865 г. на левомъ берегу Збруча, въ окрестностяхъ Завалья, противъ галиційскаго селенія Звинячки, найдены: полированный кремневый топорикъ
(длиною 13,5 с. и шириною 4 с.), кремневая стрела съ отломаннымъ остріемъ (дл. 4 и шир. 1,5 с.) и ножъ изъ желтаго кремня (дл. 19,5 и шир. 4,5 с.).
Въ селе на берегу Збруча насыпь, назыв. Турецка Гребля.
1 курганъ у села на возвышенномъ месте.

Ляшковица, Въ двухъ верстахъ отъ села селище, где, по народному преданію, было село; здесь находять черепья и др.
Возле села на горе Красна земляные валы, распахиваемые помещикомъ; здесь находятъ польскія монеты, ружейные стволы и пр.
Въ 1893 году найденъ серебряный поясъ, длиною въ 80 стм., состоящій изъ 21 серебр. пластинки овальной формы съ ажурными украшеніями; пластинки соединены одна съ другой кольцами.

2. Въ бассейне рч. Жванца, притока р. Днестра.

Кутковцы, с. Вблизи с. находится скалистая гора, называемая Замокъ или Замчысько. Здесь заметны земляныя насыпи и следы какихъ-то построекъ.
На севере отъ замковой горы урочище, называемое Городыще. По преданію, здесь былъ городъ, разрушенный «солодывымъ Бунякомъ».

Ивахновцы. Вблизи лежащихъ горъ, по удостоверенію местныхъ старожилъ, существуетъ подземный ходъ; теперь входъ въ него засыпанъ. Къ з. отъ села 4 кургана.
Къ в. отъ села г. Пулавскій нашелъ стоянку каменнаго века (такую, какъ у с. Серватинецъ). Имъ же раскопаны курганы. Въ курганахъ найдено при скелетахъ: 1) большой объемистый сосудъ (0,532 метра высоты) въ форме красиваго широкогорлаго кувшина съ узкимъ дномъ, украшенный пониже горла тремя лопастными придатками съ двойнымъ выпуклымъ фестономъ подъ каждымъ и двумя выдающимися горизонтальными ребрами въ средней и верхней части горла, покрытый снаружи чернымъ лакомъ; сделанъ отъ руки весьма тщательно и крепко выжженъ; 2) большая широкогорлая урна грушевидной формы (высота 0,335 метра) съ плоскимъ дномъ, украшенная въ средней части лепнымъ шнуркомъ съ четырьмя бугорками, вылепленная отъ руки очень толсто изъ мелкой желтой глины и крепко выжженная; 3) глубокая миска скифскаго типа изъ черной глины съ глянцовитой поверхностью внутри; 4) ковшъ изъ черной глины, низкій и широкій, съ высокимъ ухомъ и вдавленнымъ внутрь дномъ, весьма тщательной отделки, покрытый чернымъ лакомъ; 5) такой же кувшинъ малаго размера изъ сероватой глины; 6) маленькій ковшикъ съ высокимъ ухомъ и плоскимъ дномъ, весьма грубо вылепленный отъ руки изъ желтой глины; 7) два большихъ бронзовыхъ круглыхъ зеркала, литыхъ, съ высокимъ ободкомъ, одно съ длинной плоской рукоятью, законченной двойнымъ кружкомъ и прикрепленной железными гвоздиками; у другого рукоять отломана; 8) две гвоздеобразныя застежки изъ электровой и бронзовой проволоки съ выпуклыми шляпками; 9) три тонкіе бронзовые гвоздя или шпильки; 10) два железныя шила; 11) две височныя привески въ виде растянутой спирали въ 31/2 оборота изъ тонкой бронзовой пластинки; 12) две бронзовыя кольцо-образныя привески изъ такой же пластинки въ 11/2 оборота спирали;13) две небольшія бусы изъ чернаго и желтаго стекла; 14) 16 бронзовыхъ наконечниковъ стрелъ, изъ иихъ 1 — двухлепестнаго типа, прочіе — трехгранные разныхъ видовъ; 15) костяной малый наконечникъ стрелы четырехгранный пирамидальный съ короткою втулкою, найденный съ бронзовыми стрелками; 16) железный наконечникъ копья листовидной формы съ высокой продольной жилкой и толстою втулкою, найденный при скелете; 17) железный ножевой клинокъ съ дырочкой для укрепленія черенка, и 18) небольшое железное удило.
У села Ивахновецъ найдены: кремневый топоръ, отделанный крупными отбоинами съ началомъ полировки у лезвія (15,5 стм. дл. и 6,3 шир.); бронзовый тонкій пластиночный браслетъ съ заходящими округленными концами; 20 узкихъ бронзовыхъ трубочекъ, свернутыхъ изъ тонкихъ пластинокъ, затемъ спаянныхъ (вероятно, это было ожерелье). Найдены также: небольшой кремневый отбойникъ шаровидный; кремневый топоръ, отделанный вчерне крупными отбоинами; глиняный малый кувшинъ съ плоскимъ дномъ и высокимъ ушкомъ, вылепленный отъ руки.

Демковцы. Въ лесу находится обширная пещера, которая, по сказаніямъ народа, служила местомъ убежища окрестныхъ жителей при набегахъ татаръ.

Чемеровцы. Въ томъ месте, где былъ винокуренный заводъ, по народному сказанію, было поселеніе; на томъ месте часто находятъ старинныя серебряныя монеты.
Въ местечке валы: въ усадьбе крестьянина Лаврентія Фурмана валъ имеетъ въ длину около 200 саж., въ ширину 6 и высоту 2 саж.; въ усадьбе крестьянина Григорія Заболотнаго валъ длиною въ 25 саж.
На поле близъ местечка следы раскопаннаго и распаханнаго кургана.

Бережанка. Селище на левомъ берегу рч. Жванца. Въ 1 1/2,. верст. отъ села къ з. на поле курганъ.

Кугаевцы. Противъ с. Кугаевецъ, на левой стороне рч. Жванца на горе, занятой ныне подъ пахотныя поля, было, по народному сказанію, местечко. Здесь, по словамъ старожиловъ, еще до недавняго времени видны были следы строеній и даже заметно было место бывшей здесь церкви (повидимому, пещерной).

Почапинцы. Въ средине села на берегу рч. Жванчика, въ местности, называемой Башта, находятъ въ земле следы какихъ-то древнихъ построекъ, черепья фаянсовой посуды, погреба. По преданію, здесь былъ некогда замокъ. Народъ утверждаетъ, что на месте теперешняго села было местечко, называвшееся Золоте Яблучко.

Кормильче. Нa ю.-в. отъ села, вблизи почтовой Гусятинской дороги, въ церк. лесу земляные бугры. Здесь, по преданію, жилъ народъ во время моровой язвы.

Жерде. Могила въ 120 саж. отъ села на ровномъ возвышенномъ месте; въ окружности имеетъ 40 саж., въ вышину до 4 сажени.

Орынинъ. У местечка, около крестьянскихъ усадьбъ городище, называемое Батарея или Шанецъ. Помещается на высокомъ месте; форма четырехугольная, поверхность ровная; длина площади Батареи — 24 и ширина 18 саж.; въ окружности 100 саж. Окружено со всехъ сторонъ валомъ, вышиною снаружи 4 саж., а внутри 2 саж. Входъ съ з. Находили на городище глиняные сосуды четырехугольной формы.
Другое городище, назыв. также Батарея или Шанецъ, — въ 110 саж. отъ местечка. Помещено на ровномъ месте, форма треугольная, со всехъ сторонъ окружено валомъ, который во многихъ местахъ прерванъ. Поверхность неровная, покрытая холмами; длина валовъ 60 саж., окружность Батареи 65 саж. Городище распахивается подъ посевы.
На поле следы 2 совершенно распаханныхъ кургановъ.

Репинцы. На поляхъ следы 1 кургана. На церковномъ поле — древнее селище; здесь находять черепья, римскія монеты.

Кадіевцы. На крестьянскихъ поляхъ, на ровной местности следы 3 распаханныхъ кургановъ.

Фридровцы. На поляхъ следы 2 кургановъ.

Лесковцы. Найденъ кусокъ каменнаго (сераго цвета) полированнаго топора (дл. 7 стм., шир. 4 1/2 стм., толщ. 1 1/2 стм.).

Рыхта. Остатки владельческаго замка, где ныне помещичья усадьба.

Нагоряны. Къ юго-востоку отъ селенія, въ разстояніи около одной версты, въ долине, известной у местныхъ жителей подъ названіемъ Глибокой долыны, былъ некогда, по народному преданію, какой-то городъ. Въ 1890 году, весною, здесь. на пахотномъ поле, въ земле на глубине одного аршина, найдены были кафли (изразцы) продолговатой формы.
Въ казенномъ лесу, неподалеку отъ того же селенія къ северу, на урочище, носящемъ названіе Застахомъ, группа невысокихъ могилъ и громадныя каменныя плиты. По преданію, здесь были устроены землянки для заболевшихъ чумою, и здесь находилось чумное кладбище.

Княгининъ. Возле села съ западной его стороны урочище Городыська надъ рч. Жванцемъ на скалистомъ мысе, примыкающемъ къ селу. Этотъ мысъ перерезывается отъ материка въ трехъ местахъ валами. Западная сторона городища вдоль кривой лиши мыса ограничена валомъ. На верхней площади городища, вспахиваемой ныне подъ посевы, попадаются черепки темно-сераго цвета большой толщины. Попадаются также черепья изъ темно-серой глины, весьма плохо вымесенной.
На юго-западъ отъ Княгинина въ урочище Футейка, въ скале пещера, назыв. Вивтарь. У пещеры заметны следы каменной лестници. Входъ въ пещеру представляетъ какъ бы дверь, высеченную въ камне. На несколько шаговъ отъ входа пещера теперь засыпана камнями; прежде, какъ разсказываютъ, въ ней могло поместиться более 10 человекъ.

Ластовцы. Въ версте отъ села, по дороге, ведущей въ Жванецъ, слева, на пахотной помещичьей земле — городище; помещается на возвышенномъ месте, такъ что съ городища видны окрестности на несколько верстъ. Въ длину и ширину имеетъ по 10 саж.
Въ 1887 г. найденъ золотой червонецъ города Франкфурта XVII ст.

Ходоровцы. 2 могилы на поляхъ, вышиною до 2 саж.; распахиваются.

Жванецъ. На западной стороне местечка, надъ рч. Жванчикомъ, сохранились остатки замка. Укрепленіе это представляетъ видъ пятиугольника, обнесеннаго стенами и обведеннаго со стороны местечка довольно глубокимъ рвомъ; въ пяти углахъ были башни. Фронтонъ былъ обращенъ къ югу, къ р. Днестру. Въ настоящее время сохранились еще три башни, ворота и кой-где стены; наиболее пострадали стены съ восточной стороны. Изнутри стены были укреплены валами, подъ которыми находятся обширные погреба, частью уже обрушившіеся и засыпанные. Въ отвесномъ высокомъ берегу Жванчика, подъ бывшимъ замкомъ, находится пещера, но входъ въ нее въ настоящее время недостуненъ ни сверху ни снизу. — Указываютъ также, что возле Жванца найдены когда-то какія-то медныя трубы, служившія будто-бы водопроводомъ для Жванца или, можетъ-быть, даже для Каменца, но объ этомъ нетъ обстоятельныхъ сведеній.
Въ 1900 г. крестьяниномъ найденъ кладъ, заключавшій въ себе около 1500 серебряныхъ и медныхъ монетъ XVII в.

Брага. Найдена половина полированнаго молота-топора изъ чернаго кремня.
При селе два городища, назыв. Батареи или Шанцы. Первое — на ровномъ месте, по направленію къ с. Руде; въ длину и ширину имеетъ по 300 саж., форма четырехугольная, поверхность ровная, распахивается подъ посевы; обведена валомъ со всехъ сторонъ. Входъ съ з. Второе городище надъ Днестромъ, на высокомъ берегу, между с. Брагой и м. Жванцемъ; имеетъ въ длину 150 саж., въ ширину 12 саж., поверхность холмистая, заросшая травою, окружена высокимъ валомъ и рвомъ съ з. и с. Входъ съ с.

Руда. 5 кургановъ вышиною до 2 саж. (распахиваются) и одно городище-майданъ, длина коего 24 саж., ширина 11 саж. и вышина до 6 саж., по средине впадина около 6 саж. въ діаметре.

Межигорье, иначе Рожаловка, д. 3 могилы при деревне.

Малиновцы, с. Въ 200 саж. отъ села на высокомъ каменистомъ берегу Днестра — городище. Въ длину имеетъ 72 саж. и въ ширину 58 саж. Форма его съ з. дугообразная, а съ прочихъ сторонъ угловатая. Укреплено валами и рвами длиною более 200 саж. Два входа съ з. Местность называется Городысько. — 2 кургана при селе.

Малиновецкая слободка. 1 курганъ.

Гринчукъ. Возле села на разстояніи 4 верстъ заметенъ валъ, который какъ бы окружаетъ село и концами упирается въ Днестръ. Преданіе говоритъ, что это была стена, окружавшая бывшій здесь городъ, називавшійся Гопчукъ — Золоте Яблуко. На противоположномъ берегу Днестра отъ села Гринчука идетъ большой валъ по направленно къ ю.-в., къ Бессарабскому селу Перкивцамъ.
Возле села къ з. на высокомъ скалистомъ берегу Днестра — городище, имеющее форму полукружія, дуги коего упираются въ прямую линію скалы. Длина этой прямой линіи около 90 шаг., длина дуги 155 шаговъ; высота дуги 50 шаг. Окружено съ з. и с. по дуге рвомъ снаружи и валомъ; съ в. — яръ, а потому здесь только следы вала; съ ю. отвесная скала.
7 распаханныхъ кургановъ въ окрестностяхъ.
Въ 1888 г. при копаніи фундамента для постройки, крестьянинъ Климентій Григоришияъ нашелъ 8 серебр. польскихъ монетъ разной величины, изъ коихъ три монеты чекана 1576, 1643 и 1644 гг.

Соколъ. 6 кургановъ при селе.

3. Въ бассейне рч. Смотрича, по притоку его — Смотричскому Рукаву.

Лесоводы, с. при верх. праваго притока. По полямъ этого села тянется древній валъ, назыв. Траяновымъ; начинается онъ у м. Сатанова.

Яромирка, с. на рч. Смотричскомъ Рукаве. Къ северу отъ села тянется древній (Траяновъ) валъ. На в. отъ села, по направленію къ Купину, на пахотныхъ помещичьихъ поляхъ указываютъ древнее селище; здесь находятъ черепья.
На ю.-з. отъ села на крестьянскомъ поле 1 курганъ; другой курганъ на с. на помещичьимъ поле; оба распаханы.
Въ 1886 г. въ усадьбе, на глубине 11/2 арш., найдено очень хорошо сделанное кремневое долото.

Сырватинцы. На с.-з. отъ села урочище (пахатное поле), называемое Селысько или Селыще, где, по преданію, было когда-то село. Здесь находятъ каменные топоры.
Въ 4 верстахъ къ з. отъ Сырватинецъ въ 1898 г. г. Пулавскій нашелъ 2 стоянки каменнаго века; на нихъ найдено много черепковъ глиняныхъ сосудовъ двухъ образцовъ: а) грубые серые, съ примесью кварца, плохо выжженные и b) красноватые отъ большихъ сосудовъ съ ушками; также найдено много каменныхъ орудій: полированныя долота и топорики, точильные камни, скребки и т. п.
На з. отъ села находится группа 17 могилъ. Г. Пулавскій въ 1898 г. раскопалъ изъ нихъ три. Курганы эти высотою отъ 1 арш. до 3 арш., насыпаны изъ мелкихъ камней и обложены большими камнями. На поверхности горизонта или на глубине 1/2 арш. устроены могилы; дно могилъ покрыто пескомъ или утрамбованною глиною. Скелеты головою къ з.; у головы и у ногъ много глиняныхъ сосудовъ, въ томъ числе были сосуды, покрытые черною глянцовитою полудою. Затемъ при скелетахъ найдены: бронзовыя стрелы, зеркала, волосяныя булавки и железные ножи, копья и удила.
У с. Сырватинецъ найденъ кусокъ бронзоваго кельта или топорика.
Въ коллекціи г. Пулавскаго имеются след. предметы, найденные у с. С-цъ: небольшая широкая ваза красивой формы съ отвернутымъ венчикомъ и широкой конической ножкой, изъ мелкой темной глины, ручной тщательной отделки; половина (тупая) полированнаго топора-молота изъ діабаза красивой отделки, расколотого у просверлины въ поперечномъ направленій (найденъ на ур. Захитра); две половины небольшихъ полированныхъ топоровъ-молотовъ изъ діорита (найд. на ур. Селысъко); фрагментъ полированнаго топора весьма крупнаго размера изъ кремнистаго сланца, лезвіе 9,2 сант. ширины, и кремневый тонкій топоръ долотообразной формы, отделанный тонкими отбоинами и на половину отполированный, 12,4 сант. длины и 3,3 ширины (найдены на горе Прыснысько); кремневый топоръ отбивной, отполированный до половины съ широкимъ округленнымъ лезвіемъ, значительно суженный къ обуху (найденъ на ур. Грабныкы); кремневое долото гладко полированное (9,4 сант. длины и 1,6 ширины); топорикъ изъ белаго кремня типа свайныхъ построекъ, широкія грани коего гладко полированы, а боковыя не вполне (7,5 сант. длины и 3 ширины); отбойники изъ кремня и песчаника различной величины более или менее правильной шаровидной формы; тонкій цилиндрическій оселокъ изъ плотнаго чернаго сланца, заостренный съ одного конца; тонкій четырехгранный оселокъ изъ крапнистаго сланца; куски браслетовъ гладкихъ и витыхъ изъ разноцветнаго стекла; глиняныя пряслицы хорошей отделки.

Завадинцы. Въ 1888 г. изследована г. Пулавскимъ могила на западной стороне села (на уроч. Левада) гробница была прикрыта плитой, подъ которой были сложены камни, какъ бы курганъ; подъ камнями скелетъ въ сидячемъ положеній и при немъ несколько кусковъ неотделаннаго кремня.
Въ 1889 г. г. Пулавскій раскопалъ курганъ на в. отъ села; въ насыпи были плиты, а подъ ними два скелета съ пригнутыми ногами; при скелетахъ найдены: кремневый ножъ, обломки другихъ такихъ же ножей, кремневый топорикъ, костяное шило, несколько кремневыхъ осколковъ, куски красной охры и глиняный горшокъ съ ушкомъ, сделанный безъ круга.
На з. отъ села, по дороге въ Гусятинъ есть еще 5 нераскопанныхъ могилъ.
Найдены у села: фрагментъ полированнаго топора изъ белаго кремня (найд. на ур. Довжокъ); кремневый толстый топорикъ или клинъ, не законченный полировкою (дл. 10,9, сант.), найд. тамъ же; кремневый толстый четырехгранный кельтъ, отполированный отъ лезвія (дл. 11,2 сант.), найд. на урочище Круглякъ или Крогулецъ; отбойники изъ кремня и песчаника разной величины шаровидной формы.
Въ 1888 г. на уроч. Должокъ найденъ бронзовый мечъ, прямой и узкій съ тонкимъ остріемъ, украшенный по краямъ продольнымъ желобкомъ, съ короткою рукоятью, на коей 7 сквозныхъ отверстій; длина 58,4 сант. (западноевропейскаго типа).
У Завадинецъ найдены еще: бронзовый небольшой кельтъ, суженный по средине, съ граненою втулкою, окаймленною двойнымъ ободкомъ и съ однимъ ушкомъ вверху (дл. 8,7 сант., шир. 3,5 сант.), — найденъ на урочище Круглякъ; железный ножъ, найденный вместе съ бронзовыми предметами; железный наконечникъ копья ланцетовиднаго типа съ тонкой втулкой (найд. на ур. Должокъ); куски браслета изъ разноцветнаго стекла.
Въ коллекціи г. Пулавскаго находятся предметы, найденные въ курганахъ при скелетахъ: кремневый тонкій отбивной топорикъ, суженный къ обуху, отполированный у острія, разрезъ чичевицевидный (дл. 11 сант.); костяная привеска или пуговица; бронзовый наконечникъ стрелы двухлепестнаго типа съ крючкомъ и втулкою.

Вербична. На поляхъ села найдены: полированный массивный топоръ-молотъ изъ діорита (16,2 сант. длины) ромбовидный съ просверлипою по средине и прямымъ обухомъ; маленькая остродонная амфора изъ красной глины съ коническимъ горломъ и съ короткими ушками, по средине дна круглое отверстіе; большая буса изъ черной пасты, инкрустированная белыми и красными зубцами, и железный наконечникъ стрелы ромбовидной формы.
На поляхъ 1 курганъ распаханный.

Скипче. По направленію къ с. Ивахновцамъ, въ 1/2 версты отъ Скипче, на уроч. Млаки есть 5 кургановъ; на ю.-в. отъ села на уроч. Надубъ — 1 курганъ.
Найдены: отбивная пила или кривой ножъ довольно тонкой отделки изъ полосатаго кремня (найд. на ур. Зеленый Яръ); маленькій цилиндрическій оселокъ изъ кремнистаго песчаника; небольшая пряслица изъ фіолетоваго сланца, украшенная волнообразною чертою; железный небольшой мечъ съ стержнемъ для рукояти; два железныхъ ключа (последніе три предмета найдены въ Недоборскомъ лесу).

Скипчанская Слободка. Находки монетъ: въ 1848 г. найденъ горшокъ съ старинными польскими серебр. монетами; въ 1878 г. найдено много серебр. монетъ при вспашке поля; въ 1888 г. при рытье канавы подъ фундамента дома найденъ скелетъ съ 100 серебр. монетами польскими Станислава Августа; въ 1892 г. во время полевыхъ работъ крестьяне нашли 48 серебр. монетъ русскихъ, прусскихъ и польскихъ XVII-XVIII ст.
Въ версте отъ села къ з., на поле, на границе Вишневецкихъ полей, 1 распаханный курганъ. При вспашке добывается камень.

Вишневчикъ. На урочище Домбровка найдены (раньше 1888 г.) два кремневыхъ топорика (одинъ изъ белаго, другой изъ желтаго кремня). Въ 1888 г. на уроч. Озеро найденъ искусно сделанный клинообразный кусокъ белаго кремня (д. б. кремневый топоръ).
Въ 1878 г. при вспашке крестьянскаго поля найденъ глиняный горшокъ съ старинными серебряными монетами.
Въ версте отъ села къ ю. при дороге въ м. Лянцкорунь, близъ границы полей с. Черной, на помещ. поле курганъ.

Завадовка. Въ одной версте отъ села, въ местности, где находится родникъ, называемый Янъ, по народному преданію существовало поселеніе. Ныне тамъ находятъ черепки разной глиняной посуды.

Марьяновка. Найдены: массивный полированный топоръ-молотъ изъ діорита, удлиненный, сердцевидной формы съ просверлиною (18,3 сант. дл.); половина длиннаго полированнаго «топора-молота изъ діабаза; острый конецъ гладко полированнаго топора изъ кремня; фрагмента такого же гладко-полированнаго топора изъ кремнистаго сланца (все найдены на ур. Киндялыха); кремневый толстый долотообразный топоръ или клинъ, везде гладко отполированный; 8 кремневыхъ топоровъ, сделанныхъ отбоинами съ полировкою до половины; продолговатый тонкій оселокъ изъ глинистаго сланца; маленькій четырехгранный привесный брусокъ изъ кремнистаго сланца съ просверлиною вверху.

Смотричская Слободка. Найдены: отбивной кремневый топоръ, суженный къ обуху, съ отполированнымъ лезвеемъ (17,3 стм. длины); кремневый тонкій четырехгранный топоръ грубой отбивки, суженный къ обуху, немного отполированный, съ отбитымъ тупымъ концомъ.

4. По рч. Смотричу или близъ него.

Песочна. Найденъ кремневый топорикъ, тонкій, отполированный у лезвия; разрезъ чечевицеобразный.

Купинъ на Смотриче. Вблизи Купина, по дороге въ с. Яромирку, возле усадьбы крестьянина Шейнера, въ 1883 г. найденъ полированный каменный топоръ съ просверлиною.
Вблизи нынешней церкви и въ др. местахъ обнаружены подземные ходы. Вблизи местечка есть следы небольшого укрепленія, по преданію, воздвигнутаго во время нашествія татаръ на Подолію. Народъ говоритъ, что въ Купине, на крутой горе надъ рч. Смотричемъ, стояла некогда высокая башня, на которой вечно находились сторожа, которые следили, не идутъ ли татары или волохи, и на случай опасности давали знать населенію; эта башня была обнесена высокими валами. Въ недавнее время башня разобрана, и изъ камня ея выстроена мельница на речке, а место занято подъ усадьбу крестьянина, и насыпь распахана. — Есть мненіе, что Купинъ стоитъ на месте древняго болоховскаго города Губина.
На юге отъ местечка, на правомъ берегу Смотрича, на горе 3 кургана; на в. отъ местечка, на левомъ берегу рч. Черноводки на крестьянск. поляхъ группа кургановъ, теперь значительно распаханныхъ.
Найдены: половина узкаго гладко полированнаго топора-молота изъ діорита, расколотаго у просверлины; долотообразный полированный топоръ изъ кремнистаго сланца (12,9 стм. длины); толстый топорикъ изъ белаго кремня, съ гладко отполированнымъ лезвеемъ и широкими гранями (11,1 стм. длины, 4 ширины); бронзовый кельтъ съ втулкою и боковымъ ушкомъ, несколько суженный у острія, украшенный двумя зубцами и двойнымъ ободкомъ съ каждой стороны (11,7 стм. дл., 5 шир.), — найденъ на ур. Ярокъ Збичъ.

Карабчіевъ. Въ разныхъ местахъ села откапываются следы какихъ-то древнихъ построекъ, погребовъ. На усадьбахъ есть следы земляныхъ валовъ. На з. стороне села, на горе, былъ когда-то, по преданію, монастырь.
На усадьбе крестьян. Ив. Костова, на высокомъ берегу ручья — городище, длиною 25, шириною 20 и въ окружности 90 саж.; форма четырехугольная, поверхность бугорчатая съ впадинами; по средине погребъ каменный въ 41/2 саж. Городище повреждено добывателями камня.
Вблизи села идетъ валъ, такъ наз. Траяновъ.
На крестьянскихъ поляхъ 1 курганъ вышиною до 3 саж.
Въ 1879 г. найденъ кладъ изъ старинныхъ серебр. монетъ близъ урочища Поляны, въ саду крестьянина Василія Безносаго; въ томъ же году выпаханъ на поле крестьянина Василія Коваля кладъ изъ 107 серебряныхъ монетъ польскихъ 1648 года.
У села Карабчіева найдены: кремневое узкое долото, не оконченное полировкою (9,4 стм. длины, 1,6 ширины), найд. на ур. Шубинъ; такое же долото съ отполированнымъ остреемъ (8,6 стм. дл., 2,1 шир.), найд. на горе, называемой Городище; острый конецъ оленьяго рога, съ высверленною на нижней поверхности небольшою втулкою для рукояти, неоконченною (вероятно, верхушка начальническаго жезла).

Грицковъ. Съ в. стороны села въ лесу на горе, съ одной стороны обрывистой, былъ, по преданію, замокъ, где жилъ какой-то князь, основатель села.
На месте первобытнаго селища найденъ малый полиров. топоръ молотъ изъ діабаза, округленной ромбовидной формы съ просверлиною по средине. Найденъ также (вместе съ другими сосудами) небольшой расписной сосудъ красивой двускатной формы, съ широкимъ прямымъ горломъ и очень узкимъ дномъ, вылепленный отъ руки довольно правильно изъ мелкой ярко-красной глины; рисунокъ на немъ геометрическій, сделанъ бурой краской.

Смотричъ м. Въ местечке на горе-мысе, выдающемся къ рч. Смотричу, следы бывшаго здесь замка; гора или мысъ перерезанъ большимъ поперечнымъ валомъ, занятымъ ныне подъ усадьбы; въ средине замчища ныне стоитъ католическій костелъ (бывшій доминиканскій кляшторъ, съ XIV в.).
На западной стороне м., возле католическаго кладбища большой курганъ.
Къ ю. отъ местечка, возле д. Мниховки, въ 1887 году найденъ кладъ изъ 24 серебр. старыхъ монетъ.

Карачковцы. На узкомъ перешейке полуострова, который образуется извилинами глубокой речной долины и на которомъ расположено село, находится городище княжеской эпохи; занимаетъ площадь около 100 саж. въ длину и 80 въ ширину. Городище по форме приближается къ четырехугольнику, окружено валомъ и перерезано валомъ по средине.
Съ в. отъ села на разстояніи полуверсты, при дороге въ Цыкову, на гористомъ месте 159 кургановъ; съ з. при дороге въ с. Белую на холмистой местности, на берегу рч. Смотрича также значительное количество кургановъ (до 100); къ ю.-з. отъ села группа изъ 46 кургановъ. Всего 7 могильниковъ, въ которыхъ до 400 кургановъ. Все они распахиваются. Въ 1883 г. проф. Антоновичъ раскопалъ 11 кургановъ изъ числа находящихся на с.-з. отъ села, и въ нихъ оказались единичные скелеты и при нихъ бронзовыя непаянныя кольца и железные гвозди.
Съ с.-в. въ скале, называемой Соколъ, на разстояніи отъ р. Смотрича въ 120 саж., на высоте 2 саж. отъ основанія скалы, находится пещера, съ узкимъ входомъ, такъ что проникнуть въ нее нельзя.
У Карачковецъ найдены: два кремневыя тонкія ножевидныя острія и три отбивные осколка; половина просверленнаго топора-молота изъ діабаза съ шероховатой неполированной поверхностью. Также найденъ кремневый прямой толстый топоръ, почти законченный полировкою.

Цыкова, с. на в. отъ Карачковецъ. Найдено три глиняныхъ пряслицы самой грубой отделки.

Чорна, на с.-з. отъ Карачковецъ. Въ 2 верст. отъ села, близъ уроч. Черна Викнына находится селище, где, по народному сказанію, было село Черноокнинъ или Окнинъ. (Въ актахъ XV-XVI ст. Окнинъ встречается какъ опустевшее селище).

Белая. На с. отъ села большіе курганы. На з. между сс. Белой и Карачковцами урочище Стара Била, где, по народному сказанію, было древнее поселеніе села Белой.

Черче, м., и противъ него на другой стороне речки Смотрича с. Залуче. Ниже этихъ поселеній, на левомъ берегу Смотрича, въ скале пещеры, назыв. Черченскими, Залучскими, а также Негинскими (близъ село Негинъ). Пещеръ три, но изъ нихъ одна наибольшая, другія же подобіе гротовъ. Въ главную пещеру ведетъ узкій и низкій проходъ, a далее идутъ извилины. Въ 1883 г. профессоръ В.Б. Антоновичъ изследовалъ эту пещеру, пройдя 42 метра. Найдены человеч. кости, признанныя принадлежащими первобытному человеку.
Въ окрестностяхъ пещеръ попадаются каменныя орудія. Въ историческое время пещеры служили убежищемъ для жителей во время татарскихъ набеговъ и, какъ видно изъ актовъ, этимъ убежищемъ могли пользоваться все окрестные жители и должны были сообща содержать въ исправности лестницу къ нимъ.
На в. отъ местечка, за р. Смотричемъ, противъ р.-католическаго костела въ лесу урочище называется Монастырище. Здесь недавно видны были каменные кресты.

Негинъ. Въ 1860 г. возле села въ так. наз. Негинскихъ толтрахъ найдены были: заостренное долото изъ местнаго камня, неотделанное, длины 21 стм., шир. 2 1/2; кусокъ каменнаго полированнаго топорика (шир. 8 стм. и дл. 3 стм.); хорошо заостренный кремневый наконечникъ копья (длины 14 стм., окружность 5 стм.); хорошо сохранившаяся кремневая стрела (длины 4 и шир. 2 стм.); каменная ступа для растиранія зерна.
Въ 1888 году найдены: полированный узкій топорикъ или долото изъ светлаго кремня и широкій тонкій кельтъ изъ тальковаго сланца, гладко полированный.

Думановъ. Въ 1880 г. обнаружена древняя гробница, и въ ней найдены две серебр. серьги пирамидальной формы (XIII-XIV вв.).
Отыскиваются часто римскія монеты.

Армяне. Есть пещера, въ которой могутъ долго сохраняться трупы, а также есть подземные ходы, простирающіеся, по слухамъ, на значительное пространство.

Кептинцы д. Весною 1900 г. крестьянина Химчакъ, при вспашке своего поля, на высокой ровной местности, немного покатой къ рч. Смотричу, нашелъ гробницу, устроенную въ земле (безъ курганной насыпи) и обложенную со всехъ сторонъ большими плитами изъ известняка (длиною до 2 арш. при толщине въ 1/4 арш.). Гробница была наполнена мягкою землею; нашедшій выкидалъ землю, и въ гробнице оказалось два костяка, глиняные горшки, разбившіеся при раскопке, и два кремневыхъ полированныхъ топорика. Длина гробницы 2 1/2 арш., шир. 1 1/4 арш. и глуб. до 2 арш.; направленіе длины отъ ю.-з. къ с.-в. Изъ найденныхъ двухъ кремневыхъ тонориковъ одинъ былъ разбитъ нашедшимъ крестьяниномъ на куски для огнива, а другой (длины 8 стм., ширины 3-21/2 стм. и толщ. 1 1/2 стм.) сохраненъ.

Зиньковцы возле Каменца. Въ 1890 г. найденъ кладъ старинныхъ серебр. монетъ въ трехъ кувшинахъ; часть этого клада, въ количестве 203 монетъ, отослана въ Археолог. Коммиссію и возвращена находчикамъ; это были монеты венгерскія, литовскія и прусскія XVI в.

Каменецъ. На Русскихъ Фольваркахъ (предместье) находили каменныя орудія.
Близъ Каменца найдены: кремневый тонкій топоръ съ отполированнымъ остріемъ, суженный къ обуху; полированный топоръ-молотъ изъ діорита (21 сант. длины) треугольнаго типа, расширенный къ лезвію и постепенно утонченный къ обуху, съ просверлиною (найденъ на ур. Кулавъ); половина полированнаго тонкаго боевого топора-молота изъ діорита, расколотаго у просверлины (найденъ на ур. Збичъ); острый конецъ толстаго кремневаго полированнаго топора съ округленнымъ лезвіемъ.
Сохранился замокъ на полуострове, образуемомъ глубокой долиной речки Смотрича. Замокъ окруженъ каменной стеной съ башнями и съ з. — рвами, облицованными камнемъ. Уцелели остатки укрепленій кругомъ города — стены и башни (числомъ 4), а также двое укрепленныхъ городскихъ воротъ.
На предместьи Русскихъ Фольваркахъ указываютъ монастырище (Воскресенскій монастырь).
Въ веденіи Подольскаго Епархіальнаго Историко-Статистическаго Комитета находится древнехранилище (музей); помещается на хорахъ или въ верхнихъ галлереяхъ кафедр. собора.

Должокъ, с. возле Каменца. Въ 1884 году найдены монеты: серебряная римская Марка Аврелія 176 г., медная визант. Мануила I Комнина (1143-1180 г.), 2 серебр. венеціанскія дожа Ранерія Джено (1252-1266 г.) и две серебр. венеціанскія дожа Фр. Дандоло (1328-1339 г.).
Въ версте отъ села за лесомъ следы батарей, или земляныхъ валовъ.

Татариски, д. при рч. Смотриче, ниже Каменца. Въ 1895 г. найдено 1144 серебряныя монеты литовскія и чешскія XIV-XVI стол.

Цыбулевка. На крестьянскихъ поляхъ 2 распаханныхъ кургана.

Паневцы. 2 кургана на поляхъ Верхнихъ Паневецъ и 2 кургана у Нижнихъ Паневецъ.
Въ помещичьемъ парке, на высокомъ обрывистомъ берегу рч. Смотрича, остатки замка, представляющаго неправильный многогранникъ; сохранились въ некоторыхъ местахъ стены, высота коихъ более 4 арш., остались части бастіона и воротъ съ фронта, а также зданіе, где были въ XVII в. кальвинская академія, типографія и кальвинская каплица.

Островчане. 3 кургана на поляхъ вышиною до 11/2 саж., распахиваемые.

Шутновцы, при р. Смотриче. 5 кургановъ на поляхъ; одинъ изъ нихъ большой; все курганы распахиваются.

Цвикловцы. 11 кургановъ при селе.

Устье, с. при впаденіи р. Смотрича въ Днестръ. 1 курганъ при селе, на правомъ возвышенномъ берегу Смотрича, наз. Останова могыла; кроме того въ двухъ верстахъ отъ села группа распаханныхъ кургановъ.
Найдена кремневая широкая пила серповиднаго типа изящной отделки; вся поверхность зеркальная.

5. Въ с.-в. углу уезда, въ верховьяхъ рч. Студеницы, впадающей въ Днестръ.

Куявы. Въ 1892 г. на поляхъ помещика найденъ кладъ изъ 430 серебр. монетъ польскихъ, венгерскихъ, прусскихъ и бранденбургскихъ XV-XVI ст.

Фрамполъ, м. Въ 1/4 версты отъ местечка въ урочище Западня — городище; помещается на низменной местности, распахивается подъ посевы; въ средине есть впадины отъ 1/2 до 2 саж.; валовъ и рвовъ не заметно. Кроме названія Западня народъ называете эту местность Городысъко.

Савинцы, с. На границе земель селъ Савинецъ, Удріевецъ и Томашовки (Ушиц. у.), въ лесу находится местность, называемая Городыська. Въ длину местность эта занимаетъ до 11/2, версты, въ ширину около 1/2 версты. Поверхность частью распахивается подъ посевы. — 2 кургана въ 11/2 в. отъ села на в., — распахиваются.

Ложковцы. Недалеко отъ села, надъ глубокой долиной находится плоская возвышенность, называемая Замчысько. Хотя теперь тамъ нетъ никакихъ следовъ бывшаго тамъ замка, и местность распахивается подъ посевы, но, по народному сказанію, здесь когда-то были развалины, откуда бывшій владелецъ именія Потоцкій вывозилъ камень и построилъ изъ него палаццо въ с. Савинцахъ.

Удріевцы. Найдены: кремневый тонкій топорикъ четырехгранный, суженный къ обуху, съ гладко отшлифованными широкими гранями и остріемъ, и бронзовый кельтъ съ втулкою изящной формы, узкій, расширенный къ острому концу; вверху толстый ободокъ и ушко; широкія стороны украшены тройнымъ зубцомъ (дл. 13,2 сант., шир. 4).
Въ версте отъ села къ в. на поле 1 распаханный курганъ.

6. По ю.-в. границе уезда.

Зеленче. На земле одного изъ местныхъ землевладельцевъ находится земляная квадратная насыпь, окопанная валомъ, который отъ времени значительно изгладился.

Балинъ. На ю. отъ Балина при рч. Мукше, возле приселка Балинская слободка находится монастырище.

Вербка. На с.-в. отъ села въ горе (Толтре) есть пещера, которая, по народному сказанію, имеетъ сообщеніе съ Черченскими пещерами (см. выше).

Приворотье, д. возле м. Макова. У деревни, надъ речкой Мукшей, въ местности, наз. Гнатовына, на высокой горе, покрытой лесомъ, городище, наз. Блажково городище или Кармалюково. Верхняя площадь горы съ с.-з. представляетъ какъ бы мысъ, съ скалистымъ, очень крутымъ откосомъ; далее къ ю. и в. площадь расходится, образуя въ плане какъ бы конусъ; такъ какъ здесь откосъ горы менее крутой, то верхняя площадка по контуру горы окружена валомъ и рвомъ, которые на ю.-в. закругляясь сходятся и такимъ образомъ отделяютъ верхнюю площадку отъ примыкающаго хребта горы. Въ этомъ месте идетъ двойной валъ. Городище такимъ образомъ имеетъ грушевидную форму по плану. Съ узкаго конца оно, на разстояніи отъ мыса въ 50 саж., перерезано валомъ. Длина всего городища отъ мыса до двойного вала около 200 саж., ширина въ самомъ широкомъ месте около 100 саж. За двойнымъ валомъ, отделяющимъ городище отъ гребня горы, на разстояніи отъ того двойного вала около 40 саж. идетъ еще валъ, перерезывающій гору съ с.-в. на ю.-з. Въездъ съ ю.-в. Поверхность ровная, въ некоторыхъ местахъ впадины. На городище попадаются черепья, каменныя орудія и железныя вещи. Въ 1898 г. раскапывалъ городище Е. Сецинскій около внутренняго поперечнаго вала. На глубине 11/2 — 2 арш. найденъ былъ скелетъ лежащаго навзничь мужчины, съ раскинутыми ногами и руками, у ногъ железный топоръ, а у пояса небольшой железный ножъ. Дальше въ этомъ месте, среди массы пережженной глины, черепьевъ изъ сосудовъ съ разными орнаментами, найдено еще два железныхъ топора, три висячихъ замка (тождественныхъ съ находимыми на Княжей горе, около г. Канева, и относимыми къ великокняжескому времени), четырехгранный наконечникъ копья, шпора съ шипомъ вместо кольца, медная круглая бляха, точильный большой камень, удила, несколько глиняныхъ пряслицъ, куски стеклянныхъ браслетовъ и небольшая стеклянная привеска въ серебряной оправе, величиной и формой въ виде большого жолудя, — стеклышко нечистое, съ одной стороны плоское, съ другой — выпуклое.
Въ Краковской академій находятся следующіе, найденные на Приворотскомъ городище, предметы: кремневые отбивной ножъ и наконечникъ стрелы, полированная каменная пряслица, фрагменты каменнаго браслета, железная бородчатая стрела и стремя.
Разновременно здесь же, на городище, найдены: полированный боевой топоръ-молотъ изъ оленьяго рога, типа треугольника съ расширеннымъ лезвіемъ и втулкою около обуха; три глиняныя пряслицы конической формы, пряслица изъ светлаго сланца; железный ножикъ съ такою же рукоятью.

Маковъ, м. Есть несколько кургановъ. Найдено 15 обломковъ стеклянныхъ браслетовъ разнаго цвета и вида (славянскаго типа).
Также найденъ каменный полированный топоръ (светло-сераго цвета).

Шатава, м. Сохранились остатки вала, окружавшаго местечко.

Гуминцы. Къ ю. отъ села при шоссейной дороге въ Ка-менецъ, на 7-й версте отъ Каменца слева, городище-майданъ высотою до 6 саж., въ окружности у основанія до 160 саж., съ тремя по близости небольшими курганами, распахиваемыми. Самое городище-майданъ не распахивается.

Колубаевцы. Къ с.-в. отъ названнаго селеаія въ лесу, на высокой горе, господствующей надъ окрестностью, находится урочище, наз. Городысъко. Съ северной стороны этого городища, единственно доступной по топографическому своему положению, громадный валъ, окружающей городище съ этой стороны; съ другихъ сторонъ — обрывы горы.
Существуетъ преданіе, что здесь некогда былъ монастырь, разрушенный Солодывымъ Бунякомъ.
У села найдены кремневый ножъ и несколько кремневыхъ стрелъ.

Боришковцы. Возле дороги изъ Боришковецъ въ Еленовку и г. Каменецъ, на поле, на высокомъ месте, находится башня или столбъ, сложенный изъ известняка на цементе, высотою около 3 саж., на квадратномъ основаній, стороны коего 4 арш. 8 вершк. Внутри столбъ не полый. По преданію, это сторожевая башня. Къ с.-з. отъ столба, на разстояніи 200 саж., большой продолговатый курганъ, окружность коего въ основаній 160 шаговъ, высота около 11/2 саж.; въ средине — углубленіе на одну сажень (городище майданъ).
На ю. отъ села Боришковецъ, мимо с. Калиня, идетъ валъ по направленно къ ю.-ю.-з. Это продолженіе такъ называемаго Траяноваго или Зміеваго вала, который начинается у м. Сатанова, Проскуровскаго уезда, идетъ около селъ Лисоводъ, Кременной Проскур. у. и м. Городка, Каменецкаго у. Отъ с. Боришковецъ онъ направляется къ Днестру.

Калиня. На з. отъ села тянется вышеуказанный валъ. Въ 1889 г. у Калиня найденъ серебряный денарій римскаго императора Адріана.

Княжполь. На ю.-в. отъ села, при угле соединенія речекъ Тернавы и Гниловодки, находится городище. Поме-щается оно на высокой горе или мысе, образуемомъ глубокими долинами этихъ двухъ речекъ. Гора покрыта лесомъ; но есть и небольшая поляна, распахиваемая подъ посевы. Конецъ горы, примерно десятинъ 8, отрезанъ отъ плато валомъ и рвомъ длиною около 100 саж. По контуру горы, тамъ, где откосъ не крутой, какъ напр. съ с.-в., заметны также валъ и ровъ. Местность эта наз. Городысько.
На пахотномъ поле на горе, вне вала, при вспашке попадаются, по словамъ крестьянъ, железные наконечники стрелъ и копій, глиняныя пряслицы. Внизу горы, возле речки находятъ крестьяне, кремневые полированные топоры.
На с.-в. отъ села, надъ речкой Гниловодкой, идущей отъ Супруньковецъ, въ высокой горе есть пещера. Проникнуть въ нее можно только съ помощью шеста или лестницы. По народному сказанію, тамъ жилъ какой-то разбойникъ Соколъ.

Фурмановка. На крестьянскихъ поляхъ 2 кургана.

Врублевцы. На ю. отъ села въ полуверсте, на церковномъ поле, на возвышенности 2 кургана.
На в. отъ села въ полуверсте, на левомъ берегу рч. Тернавы, находится урочище Монастырнысько. Оно представляетъ полуостровъ, образуемый впаденіемъ безыменной речки въ р. Тернаву; на поверхности видны бугры и груды камня.
Часть урочища распахивается и при вспашке находятъ человеческія кости. По преданію, здесь былъ монастырь, разрушенный татарами.
У села Врублевецъ найдены — небольшой отбивной ножикъ изъ светлаго кремня и такое же толстое остріе вместе съ костями мамонта.

Кульчіевцы. На з. отъ села проходить такъ называемый Траяновъ валъ (см. выше сс. Боришковцы и Калиня).
Къ в. отъ села на крестьянскомъ поле курганъ распахиваемый; другой курганъ на ю. отъ села на помещичьемъ поле. Въ помещичьемъ лесу, примыкающемъ къ селу, на урочище Юськови гробы, видны какіе-то бугры и ямы; по преданію, здесь хоронили чумныхъ.

Баговица. На крестьянскихъ поляхъ 2 кургана.

Тарасовка, д. при рч. Мушке. На крестьянскихъ поляхъ 3 кургана.

Мукшанская Слободка. На ю.-в. отъ деревни, на границе съ полями с. Устья несколько кургановъ, высыпанныхъ изъ земли и камня.
Тр. Ком. VII, 182.

Мукша Великая. При впаденіи рч. Мукши въ Днестръ находится земляной валъ, имеющій форму круга.
На крестьянскихъ поляхъ 4 кургана.

Оценить статью
Новости IT
Добавить комментарий